INFRABEL – 06/05/2009

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont een trein die aankomt in een open station. Een jonge man stapt uit. Alle passagiers komen de trappen af om het station te verlaten. De jonge man kijkt, na een ogenblik van aarzeling, naar links en naar rechts en steekt vervolgens de sporen over. Op dat ogenblik komt een trein recht op hem af. Het volgende beeld is wazig daar waar de jonge man zich bevond.
Tekst : « Le pire danger c’est celui que ne voit pas venir. Ne traversez pas les voies ». Pictogram en logo van Infrabel.

Motivering van de klacht(en)

De TV-spot INFRABEL “Ne traversez pas les voies” is ondraaglijk. De zoon van de klaagster is overleden bij het oversteken van een overweg. De klaagster ontdekte dus met gruwel de preventiespot, zonder enige waarschuwing te krijgen. De klaagster gaat inderdaad akkoord met het feit dat men alles moet doen om nooit meer zulke ongelukken te laten gebeuren maar vraagt om iets ondernemen opdat de TV-spot niet onverwacht verschijnt.
Het is heel anders dan een programma over een onderwerp waarbij men kiest om het wel of niet te bekijken.
Uit respect voor haar geliefde zoon, voor alle mensen die om dezelfde redenen in de rouw zijn en voor haar andere kinderen, vraagt de klaagster deze spot niet langer op deze manier te vertonen, om de dood niet meer rechtstreeks uit te zenden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat elk jaar een groot aantal mensen omkomen op de sporen. In 2008, zijn er 70 ongevallen gebeurd op het Belgische netwerk en 28 zijn omgekomen. Dit komt neer op gemiddeld één dode om de twee weken ! Bovendien, gebeuren de meeste ongevallen doordat de mensen het gevaar van de trein onderschatten. Teneinde actief te strijden tegen deze vaststelling en de bevolking te informeren tegen de gevaren die gepaard gaan met de trein, heeft Infrabel beslist om een nationale sensibiliseringscampagne te lanceren.

De adverteerder heeft verduidelijkt dat hij door middel van deze
campagne een echte bewustwording van de bevolking wilde uitlokken en de aandacht wilde trekken op de gevaren verbonden
aan de trein. Volgens een recent onderzoek uitgevoerd door het
bureau IPSOS, onderschatten 50% van de ondervraagde
personen het treingevaar (met name : schatten de remafstand verkeerd in, denken de komst van de trein van heel ver te kunnen horen,enz.).

Om de houdingen te laten evolueren, heeft hij een campagne
uitgewerkt die op een directe manier de nadruk legt op de
gevaren bij het oversteken van treinsporen. De boodschap is de
volgende: vanaf het moment dat men een voet gezet heeft op het
spoor, riskeert men zijn leven. Bovendien bevestigt hij dat het
doel van zijn TV-spot van preventieve aard is met de volgende
boodschap : “Op overwegen, respecteer de signalen” of “steek
de sporen niet over!”.

Voorafgaand aan de lancering van deze campagne, heeft de
adverteerder de TV-spots eerst getest. Ondanks een eerste schokeffect benadrukt de adverteerder dat de ondervraagden het eens waren over de relevantie van de boodschap. Hierbij enkele reacties m.b.t. de TV-spots:
-“de boodschap is duidelijk en realistisch en de
verantwoordelijkheid is goed naar voren gebracht”
- “het is tijd om dit soort TV-spots te maken want dit zijn zaken die elk jaar gebeuren”
- “de heftigheid van de beelden maakt dat deze verankerd blijft
in de geesten”

De adverteerder begrijpt dat sommige mensen zich aangegrepen
voelen door dit onderwerp. Desalniettemin heeft hij met deze campagne maar één doel voor ogen, namelijk vermijden dat dergelijke drama’s zich voordoen.

Jurybeslissing

Bevoegdheid van de Jury :

Vooreerst heeft de Jury haar bevoegdheid in dit dossier bevestigd mbt deze sensibiliseringscampagne. De Jury is tevens bevoegd voor niet commerciële reclameboodschappen (art. 1 van het Juryreglement).

Motivatie van de Jury :

De Jury stelde vast dat de TV-spot een jonge man toont die , na een ogenblik van aarzeling, naar links en rechts kijkt en vervolgens de sporen oversteekt. Op dat moment komt een trein recht op hem af. Het volgende beeld is wazig daar waar de jonge man zich bevond. Men ziet bijgevolg niet het slachtoffer, noch bloederige elementen. Tekst: « Le pire danger c’est celui qu’on ne voit pas venir. Ne traversez pas les voies ».

De Jury is van oordeel dat deze TV-spot met discretie is
gemaakt en niet sociaal onverantwoord is. De TV-spot
veroorzaakt een schok maar is nodig om om de bevolking bewust te maken en de aandacht te vestigen op het gevaar dat er schuilt indien men de sporen oversteekt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: INFRABEL
Product/Dienst: Sensibilsering mbt het gevaar bij oversteken van sporen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/05/2009