INFORMATIECENTRUM VOOR RATIONELE AANWENDING EN BESPARING VAN MAZOUT V.Z.W (Informazout) – 18/10/1999

Beschrijving van de reclame

Met als thema een vakantie betaald met gerealiseerde besparingen, toont de advertentie een duiker en beschrijft de voordelen van verwarmingsketels met het Optimaz label wat betreft de zuinigheid en herinnert zij aan deze van mazout inzake de veiligheid, de vrije keuze voor bevoorrading en de vervuiling. Het kwaliteitslabel "Optimaz" wordt voorgesteld als een garantie voor een zuinigere installatie die betrouwbaar en zeker is, en “het milieu respecteert”. In een paragraaf met als titel “Verwarming met mazout vervuilt praktisch niet”, wordt verwezen naar een onderzoek van de VUB en rapporten van de Europese Unie, waaruit blijkt dat de vervuiling door verwarming met mazout onbeduidend is en sterk beneden de strengste Europese normen. De tekst vermeldt eveneens dat als “men zich op correcte wijze verwarmt met mazout, men een gerust geweten kan hebben”. Bon terug te sturen voor meer informatie.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie met een illustratie van de oceaan wordt beschouwd als strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. De beweringen inzake respect voor het milieu zijn misleidend, absoluut en onnauwkeurig, want zelfs indien er vooruitgang werd geboekt inzake uitlaatgassen, veroorzaakt ook verwarming met mazout uitlaatgassen waaronder CO2, betrokken in het broeikaseffect. De Europese normen zijn niet de strengste. De graad van vervuiling door mazout t.o.v. aardgas en het goede geweten worden ter sprake gebracht.

Standpunt van de adverteerder

Een uitleg verstrekkende over het thema van de reclame, liet de adverteerder gelden dat de boodschap en dus ook haar inhoud tot doel heeft de nieuwe mazoutinstallaties te promoten in vergelijking met de oude, wat bezuiniging betreft, zonder enige verwijzing naar of vergelijking met andere brandstoffen. Hij heeft onderlijnd dat de verwijzingen naar vervuiling moeten beoordeeld worden in deze welbepaalde context en dat ze bijgevolg niet tegenstrijdig zijn met de code. Alle bijkomende informatie naast de advertentie, die noodzakelijkerwijze beknopt moet zijn, kan bekomen worden door terugzending van de bon of door raadpleging van de Internetsite. De beoordeling inzake de Europese normen lijkt hem op afdoende wijze geformuleerd en de verwijzing naar een goed geweten geoorloofd in de hypothese van een correcte verwarming met mazout.

Jurybeslissing

Overwegende dat de reclame opgebouwd is rond de uiteenzetting van de eigenschappen van de nieuwe verwarmingsketels die het label “Optimaz” dragen, in vergelijking met de oude installaties, en dat de boodschap geen enkele vergelijkende verwijzing m.b.t. andere brandstoffen bevat, heeft de Jury geoordeeld dat de vermelding “respecteert het milieu”, betrekking heeft op dat type installatie en niet op mazout in het algemeen, zodat er geen inbreuk wordt gemaakt op art. 6 van de code (duidelijke aanduiding van de eigenschappen waarop de gevolgen voor het milieu betrekking hebben) noch op art. 7 (verbod van absolute slogans). Er wordt niet gezegd dat de installatie in kwestie de meest respectvolle voor het milieu is maar dat zij, zuiniger zijnde, ook het milieu respecteert. De tekst legt overigens de bezuiniging in verbruik uit en beweert niet dat er geen gevolgen zijn voor het milieu (de vervuiling wordt niet genegeerd).
Evenwel heeft de Jury nochtans vastgesteld dat bepaalde paragrafen van de tekst verwijzen naar mazout in het algemeen en dat de gebruikte uitdrukkingen om de vervuiling te beschrijven vaag en onnauwkeurig zijn, zodat zij oordeelde dat de voorstelling een risico op onnauwkeurigheid en verwarring inhoudt tussen de Optimaz installaties en mazout in het algemeen wat betreft hun gevolgen in termen van vervuiling, wat niet conform is met art. 3 van de code (voorstelling van aard te misleiden). Zij heeft bijgevolg aanbevolen deze voorstelling te wijzigen.
Trouwens, de reclame verwijst niet uitdrukkelijk naar de afwezigheid of beperking van elementen met gevolgen voor het milieu, met uitzondering van de beperking in verbruik, zodat art. 8 (vermelding van de vermindering van de bestanddelen met milieueffecten) geen toepassing vindt.
Aangezien geen vergelijking wordt gemaakt tussen mazout en aardgas, is art. 14 (geldige bewijsvoering) evenmin van toepassing wat betreft het bewijs aangaande het verschil in graad van vervuiling tussen de twee brandstoffen.

Gevolg

De adverteerder heeft goed nota genomen van de aanbeveling van de Jury voor de toekomst en meldde dat hij er op algemene en permanente wijze over waakt en er verder zal over waken dat ieder risico op verwarring of dubbelzinnigheid wordt vermeden. Hij heeft beslist de advertentie niet meer te publiceren. Aangezien dezelfde advertentie, met een ander visueel maar met een identieke tekst, toch nog werd verspreid en de adverteerder geen gunstig gevolg gaf aan de aanbeveling ze stop te zetten, zag de Jury zich genoodzaakt een schorsingsaanbeveling aan de media te richten.

Adverteerder: INFORMATIECENTRUM VOOR RATIONELE AANWENDING EN BESPARING VAN MAZOUT V.Z.W (Informazout)
Product/Dienst: Mazout/Optimaz label
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  18/10/1999