ILLVA SARONNO – 20/06/2017

Beschrijving van de reclame

De klager deelde een foto mee van een tabaksautomaat waarop de tekst “I don't know the question but shots is definitely the answer” te zien is, met daaronder een afbeelding van een fles Disaronno en drie shotglaasjes.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wekt de affiche in combinatie met de slogan de indruk dat het drinken van shots Disaronno antwoorden biedt op allerlei vragen. Zijns inziens is dit een inbreuk op verschillende artikels van het Alcoholconvenant, afhankelijk van de vraag die de betrokken persoon zich stelt: 3.2, 3.5, 6.2, 6.4. Bovendien ontbreekt de educatieve slogan.

Standpunt van de adverteerder

De vermelde producent, Illva Saronno S.p.A., deelde mee dat hij deze visual, die geen deel uitmaakt van zijn reclamecampagne voor het merk, niet heeft ontwikkeld. Hij vindt de visual daarentegen schadelijk voor het merkimago van Disaronno.
In zijn communicatie wordt Disaronno nooit als een ‘shot’-product naar voor geschoven. Hij is zich bovendien volledig bewust van de regelgeving inzake communicatie rond alcoholhoudende dranken en respecteert deze ten volle. Hij deelde tevens bij wijze van voorbeeld een aantal door hem voor het merk ontwikkelde reclames mee.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze communicatie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de door de klager meegedeelde foto en van de klacht aangaande een schending van het Convenant door Disaronno die daarop betrekking heeft.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reactie van de vermelde producent, ILLVA Saronno S.p.A., die onder meer meedeelde dat hij deze visual, die geen deel uitmaakt van zijn reclamecampagne voor het merk, niet heeft ontwikkeld, maar daarentegen schadelijk vindt voor het merkimago van Disaronno.

Op basis van de informatie waarover zij beschikt is de Jury van mening dat de communicatie in kwestie niet uitgaat van de vermelde producent.

Zij is derhalve van oordeel dat in casu geen sprake kan zijn van een overtreding van het Convenant in hoofde van de vermelde producent.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ILLVA SARONNO
Product/Dienst: Disaronno
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/06/2017