HONDA – 06/07/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie stelt het nieuw automodel voor en bevat naast de beschrijving van een aantal kenmerken, een pictogram dat een boom voorstelt met de tekst “EU 2000 Environmental standard 92 % recycleerbaar”.

Motivering van de klacht(en)

Het pictogram wordt beschouwd als misleidend en is strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. De betekenis van “EU 2000 Environmental standard” is niet duidelijk wat recyclage betreft. De gebruikte terminologie is niet gemakkelijk te begrijpen voor de consument en er wordt misbruik gemaakt van het gebrek aan kennis van de consument, alsook van zijn bezorgdheid voor het milieu. Bovendien mag een milieusymbool niet misleidend zijn of aanleiding geven tot verwarring.

Standpunt van de adverteerder

Benadrukkend dat hij nooit de bedoeling heeft gehad de consument te misleiden of onrechtmatig in te spelen op de bekommernis voor het milieu, liet de adverteerder gelden dat het label verwijst naar emissie-normen die vanaf het jaar 2000 van kracht zullen zijn overeenkomstig een Europese richtlijn. Hij heeft eveneens verklaard dat het cijfer van 92 % recyleerbaar op interne studies gestoeld is om het recycleerbaarheidsniveau te berekenen aan de hand van een materiaalevaluatiesysteem en van de bestaande recycleringsprocedés.

Jurybeslissing

Na onderzoek, heeft de Jury gemeend dat de consument de betekenis van de in eenzelfde label verenigde vermeldingen zonder bijkomende uitleg niet kan begrijpen, nu het enerzijds gaat om uitlaatgassen en anderzijds om recycleerbaarheid. De termen van de eerste vermelding kunnen ook laten geloven dat het gaat om een officiële label. Op basis van art. 1, 6, 10 en 13 van de code, heeft de Jury de aanbeveling gedaan het label niet langer te gebruiken of te wijzigen.

Gevolg

Om elke verwarring te vermijden, heeft de adverteerder beslist het label niet meer in zijn reclame te gebruiken.

Adverteerder: HONDA
Product/Dienst: Honda Accord
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  06/07/1999