HANS ANDERS OPTICIENS – 15/05/2019

Beschrijving van de reclame

In de radiospots wordt het volgende vermeld:  
VO: “Kom gewoon naar Hans Anders en krijg nu 3 brillen voor de prijs van 1. Of liever 1 bril aan 50% korting? Gij moogt kiezen. Meer info op hansanders.be.” 

De affiches aan de verkooppunten vermelden telkens: “3 halen = 1 betalen of -50% op één complete bril” en links onderaan in kleine letters: “Meer info in de winkel.”, met daarbij de slogan “Want soms heb je gewoon zin in iets anders.” of “Er altijd anders uitzien kost geen fortuin.”.  

De voorpagina van de folder toont een vrouw met een bril met de slogan “Er altijd anders uitzien kost geen fortuin.”, de tekst “3 halen = 1 betalen of -50% op één complete bril”, en onderaan het logo en de naam van de adverteerder en de slogan “Ja, het kan anders.”.  
Op de tweede pagina wordt de actie als volgt uiteengezet:  
“Koop één bril en kies er gratis twee extra! 
Goed bekeken, toch? 
Zo zie jij het leven voortaan door een roze bril. En door een groene én door een zwarte. Geen fan van roze? Geef die dan gerust cadeau. 
1STE BRIL KOPEN 
Complete enkelvoudige of multifocale bril 1.5 met kraswerende laag, ontspiegeling én BlueFilter of SuperCoating.  
2DE BRIL KRIJGEN 
Alle opties op je 1ste bril zijn gratis op je 2de bril.  
3DE BRIL CADEAU DOEN (AAN JEZELF) 
Is je eerste bril enkelvoudig? Dan is die derde bril (max. € 80) helemaal gratis. Is je eerste bril multifocaal? Ook dan krijg je er gratis jouw derde bril (max. € 230) bij. Liever een cadeaubon om iemand anders mee te verrassen? Dat kan ook!”.  

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is er een groot verschil tussen wat geafficheerd wordt, en wat de realiteit is. Hij haalde aan dat de verkoper hem pas bij de bestelfase als volgt inlichtte over de draagwijdte van de actie:  
- bij aankoop van 1 bril 50% korting;  
- bij aankoop van 2 brillen, 1 van de 2 gratis, toevallig de goedkoopste;  
- bij aankoop van 3 brillen, 1 gratis, en helemaal geen 3de gratis maar een waardebon van 80 euro.  

Gezien de voorwaarden niet vermeld worden voor de aankoop en er niet naar verwezen wordt op publicaties, is het volgens de klager duidelijk een manier om de klant te lokken met een figuurlijke valse boodschap, met de bedoeling de klant te misleiden én een duidelijke meerverkoop te verwezenlijken ten opzichte van de promotie.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de betreffende actie inhoudt dat de klant een keus mag maken. De klant krijgt ófwel 50% korting bij aankoop van één bril, ófwel 3 brillen halen, is één betalen.  

De ‘3 halen = 1 betalen’ actie houdt in dat de klant bij aankoop van één bril, twee brillen gratis krijgt. De bril met de hoogste aanschafwaarde wordt aangemerkt als de eerste bril, en dat is de aankoopprijs die de klant betaalt. De tweede bril is gratis zonder nadere voorwaarden. De derde bril is óók gratis maar is gemaximeerd in prijs. De maximering houdt in: bij aanschaf van een enkelvoudige bril, mag de derde bril niet meer dan 80 euro kosten, en voor een multifocale bril geldt dat de bril niet meer dan 230 euro mag kosten. 

Naar de mening van de adverteerder is de actie niet misleidend en/of bedrieglijk. Op de affiche staat ‘3 halen = 1 betalen’ en dat is in overeenstemming met de waarheid. Als de klant 1 bril koopt, dan krijgt hij er immers 2 brillen gratis bij. Dat aan de aanschafprijs van de derde bril een maximumbedrag van 80/230 euro verbonden is, maakt dat in zijn ogen niet anders. Voor de genoemde maximumbedragen kan immers een kwalitatief goede bril gekocht worden, en het assortiment in die prijsklasse is zeer uitgebreid. De klant krijgt de bril in de vorm van een waardebon omdat op die manier klanten de mogelijkheid wordt geboden om de derde bril cadeau te doen aan iemand anders. De waardebon kan evengoed door de klant zelf gebruikt worden voor de aanschaf van een leuke zonnebril, een leesbril of een bril op sterkte.  

De klant is teleurgesteld omdat hij verwachtte dat de actie inhield dat hij drie dezelfde brillen voor de prijs van één zou krijgen. Dat betreurt de adverteerder, maar hij kan zich niet vinden in de motivering van de klager. Zo staat er op de affiche met zeer grote letters vermeld: ‘Want soms heb je gewoon zin in iets anders.’ Hierdoor wordt naar zijn mening voldoende duidelijk gemaakt dat dit een actie is met de bedoeling om klanten de mogelijkheid te geven om niet elke dag dezelfde bril te dragen, maar gedurende de week van bril te wisselen. Sommige klanten hebben geen behoefte aan ‘iets anders’, en voor hen wordt een alternatief geboden: 50% korting op één bril. Dit staat in een kleiner lettertype, omdat de actie bedoeld is om modieuze brildragers – die graag verschillende monturen gedurende de week dragen – te interesseren voor een aankoop bij Hans Anders. 

De klant stelt voorts dat hij niet goed geïnformeerd is en dat er door Hans Anders informatie zou zijn achtergehouden. Ook daarmee is de adverteerder het niet eens: elke actie kent voorwaarden en die kunnen uit praktische overwegingen niet allemaal op de affiche afgedrukt worden. Daarom staat er op de affiche dat ‘meer info in de winkel’ beschikbaar is. De klant is – naar eigen zeggen – ook daadwerkelijk in de winkel geïnformeerd, maar stelt dat de informatie te laat werd gegeven. De adverteerder is echter van mening dat het hier niet om misleiding of bedrog gaat, maar om een samenloop van omstandigheden die hij weliswaar betreurt, maar die niet aan hem is toe te rekenen.  

Samenvattend stelt de adverteerder zich op het standpunt dat het feit dat aan de waarde van de derde gratis bril een maximum is verbonden, niet de stelling rechtvaardigt dat hij zich van misleidende of bedrieglijke praktijken bedient. 

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.  

De Jury houdt er vooreerst aan te verduidelijken dat haar bevoegdheid zich overeenkomstig haar Reglement niet uitstrekt tot individuele promotionele gesprekken of tot het beslechten van geschillen tussen koper en verkoper en dat haar uitspraak zich derhalve beperkt tot het haar op basis van de klacht voorgelegde reclamemateriaal.  

Met betrekking tot de “3 halen = 1 betalen”-actie waarop de klacht betrekking heeft, is de Jury van mening dat de gemiddelde consument zich er bij een dergelijke actie aan kan verwachten dat de bril met de hoogste aanschafwaarde wordt aangemerkt als de te betalen eerste bril.  

Zij is echter tevens van mening dat de actieclaim in de reclame zeer algemeen en absoluut geformuleerd is (“3 halen = 1 betalen” en “krijg nu 3 brillen voor de prijs van 1”), zodat de reclame in hoofde van de gemiddelde consument wel degelijk de indruk kan wekken dat zowel de niet te betalen tweede bril als de niet te betalen derde bril ongeveer gelijkwaardig mogen zijn aan de eerste bril en dat met name de binnen het raam van deze actie gehanteerde beperking op het vlak van de waarde van de derde bril (maximaal 80 euro voor een enkelvoudige bril en maximaal 230 euro voor een multifocale bril) derhalve essentiële informatie vormt voor de consument.  

Welnu, wat de radiospots betreft, heeft de Jury vastgesteld dat daarin telkens het volgende wordt vermeld: “Kom gewoon naar Hans Anders en krijg nu 3 brillen voor de prijs van 1. Of liever 1 bril aan 50% korting? Gij moogt kiezen. Meer info op hansanders.be.”.  

Zij heeft tevens vastgesteld dat de website waarnaar verwezen wordt bij de behandeling van de klacht op de eenvoudig terug te vinden actiepagina onder de subtitel “Wat houdt de actie 3=1 in?” onder meer het volgende vermeldt:  
“3de bril cadeau doen (aan jezelf) 
Met de derde bril mag je kiezen wat je doet. Is je eerste bril enkelvoudig? Dan is die derde bril (max. €80) helemaal gratis. Is je eerste bril multifocaal? Ook dan krijg je er gratis jouw derde bril (max. €230) bij. Liever een cadeaubon om iemand anders mee te verrassen? Dat kan ook!”.  

De Jury is van mening dat de radiospots in kwestie de consument aldus voldoende duidelijk informeren over deze beperking.  

Voor zover nodig wijst de Jury er tevens op dat, op basis van de informatie waarover zij beschikt, de door de klager meegestuurde afbeelding van een in de winkel aanwezige reclame-uiting de voorpagina van de actiefolder betreft, waarbij op de tweede pagina de actievoorwaarden worden uiteengezet analoog aan de manier waarop dat het geval is op de voormelde actiepagina op de website.  

Wat daarentegen de affiches aan de verkooppunten betreft, heeft zij vastgesteld dat deze naast een reclameslogan wat de promotionele actie betreft telkens in het groot vermelden “3 halen = 1 betalen of -50% op één complete bril” en zich er voor het overige toe beperken om links onderaan in kleine letters te vermelden “Meer info in de winkel.”.  

De Jury is van mening dat deze werkwijze in casu niet volstaat om de consument afdoende te informeren over het bestaan en de draagwijdte van de beperkende voorwaarden die hier in het geding zijn en dat met name meer nadrukkelijk de aandacht van de consument dient te worden gevestigd op het feit dat het hier een aanbod onder niet-vanzelfsprekende beperkende voorwaarden betreft. Zij is tevens van mening dat het loutere gebruik van het woord “anders” in de reclameslogans op de affiches in het Nederlands (“Want soms heb je gewoon zin in iets anders.” of “Er altijd anders uitzien kost geen fortuin.”) niet van aard is om hieraan te verhelpen, in tegenstelling tot wat de adverteerder voorhoudt.  

Zij is derhalve van oordeel dat de affiches in kwestie van aard zijn om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de draagwijdte van de promotionele actie en het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, wat strijdig is met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).  

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de affiches te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.  

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven en de affiches te zullen aanpassen.  

Adverteerder: HANS ANDERS OPTICIENS
Product/Dienst: Brillen
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/05/2019