GREENPEACE – 20/12/2016

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Hier volgt een belangrijke mededeling. Wij waarschuwen de consumenten die onkruidverdelgers met glyfosaat hebben gekocht om deze producten niet langer te gebruiken. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en vormen een bedreiging voor het milieu. Deze producten worden in België verkocht in verschillende doe-het-zelfzaken. We verzoeken hen deze producten onmiddellijk uit de rekken te nemen. Meer info vind je op greenpeace.be.”.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager haalde aan dat de radiospot in kwestie duidelijk gemaakt is om te klinken als een officiële boodschap. Specifiek probeert men te klinken als een informatiecampagne vanwege de overheid en een oproep tot herroeping. Buiten de ene zin “meer informatie vindt u op www.greenpeace.be” is er geen indicatie dat het niét om een officiële boodschap zou gaan. Volgens de klager voert Greenpeace hier geen campagne met open vizier en claimt het gezag dat het niet toekomt.

2) De klager benadrukte dat de adverteerder zich, via de gehanteerde toon van de stem en het taalregister, impliciet maar zeker voorstelt als deel uitmakend van het openbaar gezag (“We verzoeken”, “Belangrijke mededeling”, enz.). Volgens hem is deze reclame derhalve misleidend, gegeven dat de adverteerder geen enkele wetenschappelijk of officiële autoriteit heeft.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klagers zeggen dat de reclamespot “klinkt als een officiële boodschap”, maar ze hebben zelf begrepen dat dat niet zo is, dat de spot duidelijk niet van de overheid afkomstig is. De spot wordt op het einde duidelijk afgetekend met Greenpeace, de afzender is vermeld en de boodschap is bijgevolg niet misleidend.
Volgens de adverteerder zijn officiële overheidsmededelingen bovendien in onbruik geraakt, zodat de kans op verwarring onbestaande is. De klachten gaan tevens over de stijl van de radiospot die een parodie is op een boodschap van de overheid. Als we naar de database van radiospots kijken, zien we dat er heel veel voorbeelden zijn van gelijkaardige parodieën op nieuwsberichten, verkeersberichten, enz. Daarom vindt de adverteerder de klacht ongegrond.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot de aandacht vestigt op de mogelijke gevaren van onkruidverdelgers met glyfosaat, verzoekt om deze producten uit de rekken te nemen en voor meer informatie verwijst naar de website van Greenpeace.

De Jury is vooreerst van mening dat de adverteerder voldoende duidelijk herkenbaar is door de verwijzing naar zijn website en dat hij eveneens voldoende bekend is bij het grote publiek.

Vervolgens zijn de gebruikte woordenschat en toon volgens de Jury passend in het raam van de campagne in kwestie en niet eigen aan communicaties van een officiële instantie.

De Jury is derhalve van mening dat de radiospot, uitgezonden tijdens de reclameblokken, duidelijk herkenbaar is als een niet-commerciële reclamecommunicatie van de adverteerder en niet van aard is om door de gemiddelde consument begrepen te worden als een officiële communicatie van een overheid noch om met een dergelijke communicatie te worden verward.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot niet van aard is om de luisteraar te misleiden en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GREENPEACE
Product/Dienst: Campagne tegen onkruidverdelgers met glyfosaat
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/12/2016