GREEN BEANS – 19/03/2001

Beschrijving van de reclame

De etikettering vermeldt “ECO LINO Cleaning Power” – “Bioafbreekbaar › 98 %*” – “* OECD - Screening test/Ecetoc”. Een soort label beeldt een boom af met de woorden “Ecolino Ecologisch concept”.

Motivering van de klacht(en)

Het voorvoegsel “Eco” heeft een absolute betekenis. Een WC-reiniger kan moeilijk als “eco” beschouwd worden, ook al is hij voor meer dan 98 % afbreekbaar : er blijven altijd schadelijke resten na. Er is inbreuk op art. 7 van de milieureclamecode alsook op art. 1 want er wordt ingespeeld op de bekommernissen voor het milieu. Er is geen verwijzing naar de gevolgen voor het milieu tijdens de levenscyclus van het product en van de verpakking.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het woord ECO een deel betreft van zijn gedeponeerde merknaam « Ecolino Cleaning Power ». De Jury heeft zich derhalve onbevoegd verklaard om deze termen te onderzoeken.
Bij deze gelegenheid stelde de Jury vast dat de bedoelde verpakking een soort label draagt met de afbeelding van een boom en de vermelding « Ecolino Ecological Concept » . Zij verzocht de adverteerder om de nodige uitleg en bewijsstukken over te maken overeenkomstig art. 13 en 14 van de code. De adverteerder liet weten dat dit label bij creatie van het merk Ecolino ontworpen werd om het ecologisch karakter van het merk te onderscheiden van de conventionele producenten en produkten en dat het concept uitvoerig verklaard staat op de verpakking.

Jurybeslissing

Na onderzoek van de verpakking was de Jury van oordeel dat het gebruik van het logo « Ecolino Ecological Concept » met de afbeelding van een boom, niet strookt met art. 13 van de code, daar het aanleiding kan geven tot verwarring bij de consumenten die het zouden kunnen aanzien als het label van een officiële of onafhankelijke instantie. Bovendien waren de op de verpakking vermelde indicaties zeer algemeen opgesteld ( bv. milieu-en mensvriendelijk productiewijze, minimale restbelasting voor het milieu,…) en bij gebreke aan bewijs, heeft de Jury deze vermeldingen beschouwd als zijnde onvoldoende bewijsmiddelen in de zin van art. 14 van de code. Zij deed derhalve de aanbeveling dit logo niet meer te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder liet hierop weten dat het logo zou verwijderd worden bij de bestelling van nieuwe etiketten en dit binnen een tijdspanne van 4 maanden.

Adverteerder: GREEN BEANS
Product/Dienst: Eco-Lino WC-reiniger
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  19/03/2001