GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE – 10/10/2007

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot begint met de volgende tekst : « un expert parle de l’érosion dentaire » waarna een man, de heer « Christian De Barse, délégué médical » wordt voorgesteld die zich in zijn kantoor bevindt waar hij het probleem van tanderosie uitlegt alsook het product.
Man : « L’érosion dentaire est un problème de plus en plus courant. Beaucoup d’aliments et de boissons contiennent des acides. Il s’agit essentiellement des fruits, des jus de fruits, des sodas ». Tijdens deze uitleg worden foto’s van fruit, fruitsappen en limonades getoond.
Man : « L’émail est ramolli par les acides. Il devient à ce moment là sensible à l’usure. Le dentiste est à même de détecter l’érosion dentaire à un stade précoce. ». Tijdens deze uitleg wordt een foto van een gebit getoond met als tekst onderaan « image retravaillée pour illustrer la situation ».
Tekst : « Que recommande-t-il ?». Man : « Je recommande d’être attentif à ses habitudes alimentaires et de se brosser les dents avec un dentifrice Pro Glasur. Pro Glazur de Sensodyne va renforcer l’émail et aide à protéger de l’érosion dentaire ». Ondertussen wordt het product getoond met de tekst : « Aide à protéger de l’érosion dentaire de l’émail. Parlez-en à votre dentiste ».

Motivering van de klacht(en)

Het centrale personage in deze spot die de voordelen van ProGlazur aanprijst werd eerst voorgesteld als een tandarts. Vervolgens is deze persoon veranderd van functie aangezien hij heden nog slechts een medisch afgevaardigde is. Dit is deontologisch betwistbaar aangezien de consument lange tijd bedrogen werd. Bovendien kan men zich afvragen of het grote publiek wel weet dat een medisch afgevaardigde slechts een verkoper is verbonden aan de firma in kwestie en dus in geen geval een specialist die belangeloos is en in wie men vertrouwen kan hebben.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat slechts één versie van deze spot uitgezonden werd en dit van 2 tot 29 juli 2007, waarin de heer De Barse, medisch vertegenwoordiger bij GSK wordt voorgesteld als een medisch vertegenwoordiger. Hij legde uit dat hij de reclamecode van Detic in acht genomen heeft die het namelijk verbiedt om beoefenaars van medische of paramedische beroepen (of personen die als dusdanig worden voorgesteld of overkomen) af te beelden of te gebruiken om het product promotioneel aan te bevelen. Hij legde tevens uit dat hij hetzelfde concept in heel Europa gebruikt heeft, maar dan aangepast aan de wetgevingen en locale reglementeringen van de landen in kwestie en bijgevolg werden verschillende beroepscategoriën gebruikt in de verschillende landen. Hij acht het aldus mogelijk dat er verwarring ontstaan is in hoofde van de klager indien deze een gelijkaardige spot zou gezien hebben op de Franse zenders waarin een tandarts uitleg verschaft over cariës. Overeenkomstig de reclamecode van Detic en na juridisch advies te hebben ingewonnen bij zijn raadsman, heeft hij voor de spot in kwestie geopteerd voor de titel van medisch vertegenwoordiger. Bovendien werd na juridisch advies besloten dat een dergelijke benaming algemeen gekend is en voldoende duidelijk is mbt de functie van de heer De Barse en diens verhouding tot het product Sensodyne Proglazur. De adverteerder is van oordeel dat hij voldoende voorzichtig en rechtsgeldig gehandeld heeft en dat hij alles in het werk gesteld heeft om misverstanden te vermijden.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury er nota van genomen dat er slechts één versie van spot verspreid werd en dat derhalve de heer De Barse steeds voorgesteld werd als medisch vertegenwoordiger en niet als tandarts.

De Jury heeft inderdaad vastgesteld dat de heer de Barse in deze spot niet wordt voorgesteld als een tandarts, maar als een medisch vertegenwoordiger en dat in deze spot enkel verwezen wordt naar het beroep van tandarts tijdens de uiteenzetting van de heer De Barse, met name « le dentiste est à même de détecter l’érosion dentaire à un stade précoce » en op het einde van deze spot met de vermelding « parlez en à votre dentiste ».

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot, die op een duidelijk manier opgesteld werd, niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden aangaande de hoedanigheid van de persoon ( de heer De Barse) die voorgesteld wordt in deze spot.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
Product/Dienst: Sensodyne
Media: TV
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/10/2007