GARAGE DE GROOTE – 18/06/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “Mitsubishi Colt CZC” toont een cabriolet van het merk.

Tekst: “à partir de 14.048,76 hors TVA”.

Vermelding van de contactgegevens, website en logo van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Deze advertentie vermeldt noch het brandstofverbruik noch de CO2-uitstoot, hetgeen strijdig is met het K.B. van 05/09/01. De prijs wordt zonder BTW aangeduid. Bovendien wordt er het volgende vermeld “Mitsubishi, le vrai 4x4” hetgeen misleidend is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij per vergissing fotomateriaal bezorgd heeft dat niet geschikt was. Normaal gezien levert het merk aangepast materiaal, maar ditmaal heeft hijzelf het initiatief genomen om deze reclame te maken zonder voldoende geïnformeerd te zijn, hetgeen hij betreurde.

Hij stelde er zich toe te verbinden om voortaan aandachtig te zijn en uitsluitend nog reclame te realiseren in samenwerking met zijn importeur teneinde de wetgeving zo goed mogelijk na te leven.

Hij stelde tenslotte dat het geenszins zijn bedoeling is geweest om te schaden of te genieten van enig voordeel.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de gegevens mbt het gemiddeld brandstofverbruik en de CO2-uitstoot niet vermeld worden, hetgeen strijdig is met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 (en bijlage IV) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's.

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat de advertentie een “prijs exclusief BTW” vermeldt terwijl deze verschenen is in Publi-Hebdo en dus bestemd is voor het grote publiek. Dit is strijdig met art. 3 van de WHPC die namelijk stipuleert dat “de aangeduide prijs of het aangeduide tarief de door de consument te betalen totale prijs of het totale tarief moet zijn, waaronder is begrepen : de belasting over de toegevoegde waarde, alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald”.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat deze advertentie “Mitsubishi, le vrai 4x4 » vermeldt terwijl geen terreinwagen (4x4 wagen) wordt afgebeeld. Deze vermelding “Mitsubishi, le vrai 4x4” is derhalve van aard om de consument te misleiden aangaande de kenmerken van deze wagen hetgeen is strijdig is met art. 94/6 van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de WHPC, alsook met art. 3 en 5 van de IKK Code.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met voornoemde bepalingen en in afwachting hiervan deze niet meer te verspreiden.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat het om een fout gaat en dat hij er zich toe verbindt om vanaf nu zijn reclame te realiseren in samenwerking met zijn importeur teneinde de toepasselijke wetgeving na te leven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GARAGE DE GROOTE
Product/Dienst: Mitsubishi Colt CZC
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/06/2008