GALERIA INNO – 08/09/2009

Beschrijving van de reclame

De affiche met als titel “Uit merken geweven” toont een naakte vrouw die omgeven is door een spinnenweb met regendruppels, in de vorm van een jurk . De intieme delen zijn niet zichtbaar. Onderaan bevindt zich het logo van Galeria Inno.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager, roept deze reclame enkele deontolgische bezorgdheden op met betrekking tot art. 2 van de ICC-Code. De vrouw, die helemaal naakt is, heeft geen enkele link met de producten die aangeboden worden door de Inno-keten, daar zij zelf geen enkel product draagt noch suggereert. De voorstelling van een winkel door een naakt vrouwenlichaam is willekeurig en niet gelinkt aan zijn eigenschappen. In dit geval en volgens de ICC-code, art. 2 « is een bijzondere voorzichtigheid aan de orde »

Bovendien valt het obscene karakter van de reclame op door :
 De volledige naaktheid van het model: gebrek aan kleding (de spinnenwebben bedekken absoluut niets)
 De handen op de borst in een uitdagende houding
 Een directe, doordringende, « wilde » blik.
De houding van het model wil de toeschouwer seksueel verleiden door haar naaktheid. Wat doet deze naakte vrouw met de volhoudende blik anders als ze niet probeert te verleiden?

Deze choquerende reclame lijkt dan ook niet te beantwoorden aan de verplichting tot voorzichtigheid voorgeschreven door de ICC.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee het niet eens te zijn met de visie van de klager:

 Filosofisch gezien omdat Galeria Inno al gedurende lange tijd, de “vrouw”- in al haar verscheidenheid- beschouwd als de meest dierbare gesprekspartner; de vrouw is niet alleen haar verbruikster, maar ook het personeel bestaat grotendeels uit vrouwen. De adverteerder stelt de vraag of men zich dan redelijkerwijs kan inbeelden dat hij op eender welke manier, een dergelijke visie van de ‘vrouw’ zou kunnen hebben, zoals de klager beweert?
 Galerie Inno communiceert al verschillende jaren rond dit thema naar haar klanten toe en dit met succes. Hij draagt hierbij steeds zorg voor de esthetiek die deel uitmaakt van de waarden van het merk en verwees terzake naar de laatste 8 visuels die hij gebruikt had: in geen enkele visual verschijnt het product/merk in rechtstreeks verband met deze die hij commercialiseert.
 De desbetreffende visual werd voor de publicatie getest door een onafhankelijk opiniepeilingsinstituut om na te gaan of de boodschap en het specifieke karakter van het model eventueel (in de ruime zin) niet zouden overeenstemmen met de waarden waaraan de consument zich verwacht; in dit opzicht heeft de visual niet de minste problemen opgewekt.
 Tot slot kan de perceptie van de klager gecompenseerd worden door de zeer verscheidene blijken van belangstelling en sympathie die Galeria Inno kreeg voor deze aanpak

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche met de slogan “Uit merken geweven” een vrouw afbeeldt die gekleed is in een spinnenweb bezaaid met regendruppels.

Vooreerst heeft de Jury het esthetische karakter van de campagne benadrukt en zij heeft vastgesteld dat er geen enkel erotisch element aanwezig is, noch enig element dat strijdig is met de algemeen geldende fatsoensnormen.

De Jury is van oordeel dat deze affiche niet van die aard is om de waardigheid van de vrouw aan te tasten noch om als onzedelijk te worden beschouwd door het grote publiek.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GALERIA INNO
Product/Dienst: Uit merken geweven
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/09/2009