FORTIS BANK – 20/02/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche met als titel “Fortis B Fix 2008 Duo 3 Double Six” toont een lachende man en vrouw.
Tekst: “8% gedurende 4 maanden* op de helft van uw belegging.”
De asterisk verwijst naar de tekst: “*Bruto op jaarbasis. Berekend op 4 maanden en uitsluitend op de helft van het initieel belegd kapitaal (zijnde 500 EUR per aandeel van 1000 EUR vóór kosten), terugbetaald 30 juni 2008; dat komt neer op 14,21 EUR (bruto) per aandeel van 1000 EUR.
Daaronder de slogan: “Hoe kunnen we ú helpen?” en het logo van de adverteerder.
Onderaan in kleine letters: “Fortis B Fix 2008 Duo 3 Double Six is een compartiment van de Belgische bevek Fortis B Fix 2008. Uitsluitend uitkeringsaandelen: van 15 januari 2008 t.e.m. 14 februari 2008. Initiële inschrijvingsprijs: 1000 EUR. Instapkosten: 1,25% t.e.m. 14 februari 2008, daarna 4,25%. Korting van 20% op de instapkosten voor elke inschrijving via PC banking en Phone banking. Terugbetaling (uitgezonderd de instapkosten) tegen 100% en zonder uitstapkosten op 30 juni 2008, enkel voor de eerste helft van het kapitaal, en op 3 maart 2014 voor de tweede helft van het kapitaal. Uitstapkosten op elk ander ogenblik: 1%. Geen taks op beursverrichtingen. Fiscaliteit: 15% roerende voorheffing op de dividenden. Bij de berekening van het nettorendement dient men rekening te houden met deze kosten en taksen. Naast het bovenvermelde eerste dividend betaalt het compartiment op de 2de helft van het belegde kapitaal ook 2 jaarlijkse dividenden uit van 6% (bruto), gevolgd door nog 4 jaarlijkse variabele dividenden uit, berekend op basis van het verloop van 20 internationale aandelen. Voor deze laatste periode kunnen deze voorzieningen niet gelden als een betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Gratis bewaring op een Fortis Bank-Effectenrekening. Het uitgifteprospectus, het vereenvoudigde prospectus (met enkele voorbeelden) en het recentste periodiek verslag zijn beschikbaar in elk Fortis-kantoor. Fortis Bank verzekert de financiële dienst.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend (art. 23, 1 WHPC) aangezien zij de consument doet denken dat deze interest gelijk is aan het reële rendement van dit product. In werkelijkheid moet men de kleine letters erg aandachtig lezen om de verschillende voorwaarden verbonden aan deze bevek en de weinig verstaanbare uitleg voor de consument te ontdekken. De intresten die worden vermeld op reclameboodschappen van banken worden steeds hoger waardoor de consument op een dwaalspoor wordt gebracht over deze bevek en de werkelijke opbrengst ervan. De consument moet zich tevreden stellen met de povere en weinig verstaanbare uitleg onderaan de affiche om deze tarieven te relativeren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het om een bevek gaat en dat het ontwerp van deze reclame overeenkomstig het KB van 4 maart 2005 werd voorgelegd aan de Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) en door deze laatste werd goedgekeurd.
Hij deelde mee dat tijdens zijn gesprekken met de CBFA specifieke aandacht werd besteed aan de maat van de lettertypes en aan de formulering zelf om een duidelijke informatie te geven. Hij veronderstelt dat de CBFA haar standpunt heeft bepaald rekening houdend met de brief van de JEP d.d. 31 oktober 2007. De CBFA heeft deze boodschap niet als misleidend beschouwd, en de adverteerder beschouwt het ook zo.
Hij stelde dat het inderdaad duidelijk is dat de rentevoet van 8% alleen van toepassing is op de helft van de investering is en dit voor een periode van 4 maanden. De adverteerder preciseert bovendien voor deze eerste helft de interesten in EUR die de cliënt per geïnvesteerd aandeel van 1000 EUR zal ontvangen. Voor wat de tweede helft van de belegging betreft, is het mechanisme onderaan de affiche beschreven.

Hij stelde dat aangezien hij de voornoemde reglementering naleeft, hij beschouwt dat hij ook compliant is met de wet op handelspraktijken die hetzelfde principe van niet misleidende reclame oplegt.

Hij benadrukte dat hij in deze publiciteit ook refereert, zoals het voornoemde KB het voorziet, naar het (vereenvoudigd) prospectus dat meer gedetailleerde informatie over dit product inhoudt.

Hij vestigde ook de aandacht op het feit dat de commercialisatie van dit product niet alleen op basis van deze affiche geschiedt, hij gebruikt in zijn commerciële gesprekken rond dit product een Flash Invest (document ook door de CBFA goedgekeurd); dat een concreet zicht geeft op de rendementen van de verschillende periode. Dit document is ook beschikbaar voor cliënten die via PC-Banking in dit product willen investeren.

De adverteerder voegde toe dat hij op basis van de Mifid-reglementering nog een paar andere regels naleeft om te vermijden dat een cliënt onbewust zou handelen. Als hij een cliënt adviseert om in dit product te beleggen, doet hij een "suitability test" om zeker te zijn dat dit product met zijn profiel overeenkomt. Als de cliënt niet geadviseerd werd, vestigt Fortis zijn aandacht op het feit dat hij niet van deze bescherming geniet.

Op basis van deze elementen meende hij dat zowel op het vlak van deze publiciteit zelf, als op het vlak van het volledige proces rond de commercialisatie van het product, Fortis de reglementering strikt naleeft en er geen misleidend gedrag ten aanzien van de cliënten op nahoudt.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame in positieve zin gewijzigd werd ten opzichte van de reclame die in oktober 2007 het voorwerp uitmaakte van een onderzoek door de Jury.

Niettegenstaande is de Jury van oordeel dat de aangebrachte wijzigingen onvoldoende zijn, daar:
-enerzijds deze reclame nog steeds de consument aantrekt met de hoge rentevoet van 8% in de headline, terwijl de werkelijke intrest op de gebruikelijke jaarbasis veel lager is
-anderzijds, rekening houdend met het feit dat deze reclame zich richt tot het grote publiek, deze reclame door de wijze van presentatie, de consument kan misleiden ten aanzien van de voordelen/het te verwachten resultaat en de consument er toe kan brengen een besluit te nemen over een transactie die hij anders niet had genomen.

Op basis van art. 94/6 §1 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de WHPC, alsook art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder deelde mee dat de campagne werd stopgezet en dit zonder enige nadelig erkenning.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FORTIS BANK
Product/Dienst: Fortis B Fix 2008 Duo 3 Double Six
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Datum afsluiting:  20/02/2008