FORTIS BANK – 06/11/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als headline “Start met 8%* na 4 maanden op de helft van uw belegging”, toont een dansend koppel.
De asterisk verwijst naar de volgende tekst in kleine lettertjes: “Bruto op jaarbasis, wat overeenkomt met een brutobedrag van 13,33 EUR per aandeel van 1000 EUR bij de terugbetaling van de helft van het startkapitaal (voor kosten)”.
Onderaan: “Hoe kunnen we u helpen”, gevolgd door het logo van Fortis.
Kleine lettertjes helemaal onderaan de advertentie: “Fortis B Fix 2007 Duo 4 Wild Card is een compartiment van de Belgische Bevek Fortis B Fix 2007. Uitsluitend uitkeringsaandelen. Inschrijvingsperiode: van 16 juni t.e.m. 27 juli 2007. Oorspronkelijke inschrijvingsprijs: 1000 EUR. Instapkosten:1,25 EUR t.e.m. 27 juli 2007, daarna 4,25%. Korting van 20% op de instapkosten voor elke inschrijving via PC banking en Phone banking. Terugbetaling tegen 100% en zonder uitstapkosten op 10 december 2007, enkel voor de eerste helft van het kapitaal, en op 1 februari 2016 voor de tweede helft van het kapitaal. Uitstapkosten op elk ander ogenblik: 1%. Geen taks op beursverrichtingen. Naast het bovenvermelde eerste dividend betaalt het compartiment ook jaarlijkse dividenden uit, berekend op basis van het verloop van 20 internationale aandelen en op de tweede prospectus (met enkele voorbeelden) en het recentste periodieke verslag zijn beschikbaar in elk Fortis-kantoor. Fortis Bank verzekert de financiële dienst”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend. Interesten van een belegging worden normaal beoordeeld op basis van één jaar. Fortis tracht klanten te lokken op basis van een ogenschijnlijke hoge interest van 8% terwijl de 8% slechts geldt voor de helft van de inleg en slechts voor 1/3 van een jaar. Wat de opbrengst is na de eerste 4 maanden is niet duidelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat in heel zijn commerciële aanpak het belang van de klant steeds centraal staat. Om dit principe ook in zijn communicatie te verzekeren, legt hij bij elke campagne zijn publiciteitsmateriaal voor aan de CBFA, die binnen de financiële sector waakt over de belangen van de consument en controleert of deze belangen ook in de reclame gerespecteerd worden. Ook deze zomercampagne werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de CBFA. Op deze affiche zijn de modaliteiten en berekeningswijze van het rendement vermeld. Een cijfervoorbeeld op basis van de minimuminleg van 1000 euro vermeldt ook expliciet de exacte opbrengst (13,33 euro) na 4 maanden. Hij stelde derhalve ervan overtuigd te zijn dat de verstrekte informatie correct en volledig is.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de opbouw van deze advertentie (“8% na 4 maanden” in grote letters – “op de helft van uw belegging” in kleinere letters – en tenslotte “ 13,33 EUR per aandeel van 1000 EUR bij terugbetaling van de helft van het startkapitaal” in nog kleinere letters) alsook de wijze van formulering complex is.

Hoewel de aangehaalde cijfers correct zijn, wordt de consument aangetrokken door de hoge rentevoet van 8% in de headline, terwijl de werkelijke intrest op de gebruikelijke jaarbasis uiteraard veel lager is.

Rekening houdend met het feit dat deze reclame zich richt tot het grote publiek, is de Jury van oordeel dat deze reclame het risico inhoudt om verwarring te veroorzaken en derhalve misleidend is voor de doorsnee consument.

Op basis van art. 23,1° WHPC en art. 5 van de IKK code, heeft de Jury de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan niet meer te verspreiden.

De adverteerder stelde ervan overtuigd te zijn het wettelijk kader te hebben gerespecteerd en bevestigde anderzijds dat de campagne al sinds 31 augustus 2007 niet meer loopt.

De Jury nam er nota van dat de campagne afgelopen is en deelde aan de adverteerder mee dat zij erop rekent dat haar aanbeveling in aanmerking wordt genomen voor toekomstige reclameboodschappen.

Adverteerder: FORTIS BANK
Product/Dienst: Belegging
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/11/2007