FORD MOTOR BELGIUM – 20/02/2008

Beschrijving van de reclame

In de radiospot horen we een gesprek tussen een man en een vrouw.
Man : « Bah ! Alors, je vais prendre celle-là. »
Vrouw : « Oui mons… »
Man : « Et puis je vais prendre celle-là. »
Vrouw : « Oui. »
Man : « Et puis je vais prendre celle-ci. Et puis je vais prendre la rouge là-bas. »
Vrouw : « Oui mais enfin monsieur calmez-vous ! »
Man : « Oh vous je vous prends après hein. »
Vrouw : « Oh ! »
Man : « Alors je prends aussi celle-là, celle-ci. »
Mannenstem : « Même après le salon, il y a des conditions salon chez Ford. »

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame aanstootgevend, vulgair en ongepast. Hij wil graag wat waardigheid en terughoudendheid zien van de adverteerders die het publiek overrompelen met onzinnigheden en meer dan ruimschoots bijdragen aan de afstomping van de massa. De fallocratische maatschappij waarin we leven heeft geenszins nood aan dit soort vernederende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft benadrukt dat deze creatie op geen enkele manier de ambitie had om eender wie te choqueren. Er zullen altijd mensen zijn die de humor in deze spot dubbelzinnig vinden, maar deze reclame heeft ook een pak mensen aan het lachen gebracht. Hij heeft evenwel bevestigd dat hij maatregelen heeft genomen om de verspreiding van de spot te stoppen voor het einde van de campagne.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot een scène brengt waarbij een man op een nerveuze manier wagens bestelt. De verkoopster (of hostess) probeert hem te kalmeren waarop hij haar antwoordt “« vous, je vous prends après », dit alles teneinde de boodschap te brengen dat er, ook na het autosalon, saloncondities gelden bij Ford.

De Jury heeft vastgesteld dat deze zin « vous, je vous prends après » dubbelzinnig is en derhalve kan gepercipieerd worden als suggestief taalgebruik met een seksueel getinte betekenis.

De Jury is van oordeel dat dit strijdig is met de algemeen geldende fatsoensnormen, van aard is om de waardigheid van de vrouw aan te tasten en kan bijdragen tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie, hetgeen strijdig is met art. 11 van het decreet betreffende de radio-omroep in de Franse Gemeenschap, art. 1 van de code inzake reclame-ethiek (CSA), art. 4, al 1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, alsook met de punten 2,3 en 4 van de JEP aanbevelingen inzake de afbeelding van de mens.

Anderzijds heeft de Jury opgemerkt dat de toon in deze spot agressief is. Zij is van mening dat deze spot van aard is om verbaal geweld te banaliseren, hetgeen strijdig is met art. 11,4° van het decreet betreffende de radio-omroep in de Franse Gemeenschap, art. 4,3° van de code voor reclame-ethiek (CSA), art. 4,3 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, alsook met punt 5 van de JEP aanbevelingen inzake de afbeelding van de mens.

Tenslotte merkt de Jury op dat de spot verwijst naar een verlenging van de saloncondities. Dienaangaande wenst de Jury de aandacht van de adverteerder te vestigen op art. 42 en 43 WHPC.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder maatregelen heeft genomen om de verspreiding van de spot te stoppen voor het einde van de campagne.

Gelet op wat voorafgaat en aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FORD MOTOR BELGIUM
Product/Dienst: Ford
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  20/02/2008