FLUXYS – 16/01/2018

Beschrijving van de reclame

De klager verwees naar de website van Fluxys Belgium, waar bij het aanklikken van de sectie “Over aardgas” in de menubalk bovenaan de site de volgende tekst te lezen valt:
“Aardgas - 600 miljoen jaar oud
Wat is aardgas?
Aardgas is de meest milieuverantwoorde fossiele brandstof en dekt in België meer dan 25% van het primaire energieverbruik.
Fossiele brandstof
Aardgas ontstaat door de afbraak van organische materie van dierlijke en plantaardige oorsprong, vandaar de naam fossiele brandstof. Aardgas is niet giftig en bestaat voor 90% uit methaan (CH4) en verder uit andere koolwaterstoffen zoals butaan en propaan. Het aardgas dat we momenteel verbruiken is zo'n 600 miljoen jaar oud.”.

Motivering van de klacht(en)

Meer specifiek met betrekking tot de tekst “Aardgas is de meest milieuverantwoorde fossiele brandstof” deelde de klager mee dat deze bewering, die duidelijk bedoeld is om de verkoop van producten te bevorderen, in strijd is met artikel 3 van de Milieureclamecode. Er is sprake van misleiding aangezien de indruk gewekt wordt dat aardgas verantwoord is voor het milieu. Aangezien het een fossiele brandstof is, draagt het echter bij aan de klimaatverandering en is het niet een milieuverantwoord product. Er is volgens hem ook sprake van overtreding van artikel 7, aangezien er geen overtuigend bewijs wordt geleverd dat aardgas verantwoord, dus goed, voor het milieu is. Hij haalde tevens aan dat in vergelijkbare zaken in Nederland de Reclame Code Commissie duidelijk heeft aangegeven dat de uitspraak dat gas de schoonste fossiele brandstof is niet in overeenstemming is met de milieucode.

Standpunt van de adverteerder

Het betrokken bedrijf beargumenteerde vooreerst waarom de Jury volgens hem onbevoegd is om dit dossier te behandelen.

Met name haalde het in eerste instantie aan dat de toelichting op de website waarop de klacht betrekking heeft gepubliceerd werd in augustus 2008, en derhalve overeenkomstig artikel 2 van het JEP-reglement niet langer door de Jury kan worden onderzocht.

Vervolgens deelde het bedrijf mee dat de betwiste boodschap een loutere feitelijke toelichting van het begrip aardgas betreft. Dit blijkt duidelijk uit het opzet van de boodschap. Het gaat namelijk om algemene info die Fluxys op zijn website verschaft over aardgas, het product dat de onderneming vervoert: eerst wordt toegelicht wat aardgas is en in tweede instantie wordt toegelicht waarom aardgas wordt beschouwd als een fossiele brandstof.
De toelichting maakt geen deel uit van een campagne die gelanceerd werd door Fluxys om aardgas of daarmee gerelateerde diensten te promoten.
Nergens wordt er in deze boodschap rechtstreeks of onrechtstreeks aangezet tot het aankopen van aardgas of daarmee gerelateerde diensten. De afwezigheid van enige verkoopsbevorderende intentie blijkt ook uit het feit dat Fluxys een gereguleerd bedrijf is dat onder toezicht staat van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). In die context mag het, als beheerder van het Belgische aardgasvervoersnet, geen aardgas verkopen.
Deze boodschap kan volgens het betrokken bedrijf dan ook niet gekwalificeerd worden als reclame-inhoud en valt dan ook buiten de bevoegdheid van de JEP.

Ten gronde deelde het betrokken bedrijf nog onder meer mee dat de kwestieuze boodschap in werkelijkheid heel genuanceerd is.
Er wordt namelijk gesteld dat, onder de fossiele brandstoffen, aardgas de meest milieuverantwoorde fossiele brandstof is. Dit woordgebruik is geen absolute bewering en houdt derhalve niet in dat er geen gevolgen meer zouden zijn voor het leefmilieu. Bovendien worden de woorden enkel gebruikt in relatie tot andere fossiele brandstoffen, waarvan algemeen geweten is dat zij in min of meerdere mate een (negatieve) impact hebben of het leefmilieu.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de communicatie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft zich vooreerst gebogen over de vraag naar haar bevoegdheid om dit dossier en deze communicatie te beoordelen en heeft nota genomen van de argumentatie van de adverteerder in dit verband.

Wat de temporele bevoegdheid betreft, houdt de Jury eraan te verduidelijken dat artikel 2 van het JEP-reglement, dat bepaalt dat “de Jury geen reclame-inhouden onderzoekt waarvan de verspreiding gebeurde meer dan 2 maanden voor het indienen van de klacht”, aflopende reclame-uitingen beoogt, zoals affichagecampagnes of printadvertenties in periodieken, waarvan de verspreiding inherent in de tijd begrensd is.

Ingeval van een webpagina zoals deze die voorligt, is volgens de Jury echter sprake van een voortdurende verspreiding, zodat in casu de voormelde termijn niet verstreken was op het moment van het indienen van de klacht.

Wat vervolgens de materiële bevoegdheid betreft, heeft de Jury er nota van genomen dat het bedrijf in kwestie zich niet op consumenten richt, maar onder meer in zijn pijpleidingeninfrastructuur capaciteit verkoopt aan zijn klanten om aardgas tot bij de distributienetbeheerders, elektriciteitscentrales en grote industriële afnemers in België te vervoeren. Zij heeft er ingevolge het antwoord van het bedrijf in kwestie tevens nota van genomen dat dit, als beheerder van het Belgische aardgasvervoersnet, geen aardgas mag verkopen.

Zij heeft tevens vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op een specifiek tekstgedeelte in de sectie “Over aardgas” van de website waar de volgende volledige tekst te lezen valt:
“Aardgas - 600 miljoen jaar oud
Wat is aardgas?
Aardgas is de meest milieuverantwoorde fossiele brandstof en dekt in België meer dan 25% van het primaire energieverbruik.
Fossiele brandstof
Aardgas ontstaat door de afbraak van organische materie van dierlijke en plantaardige oorsprong, vandaar de naam fossiele brandstof. Aardgas is niet giftig en bestaat voor 90% uit methaan (CH4) en verder uit andere koolwaterstoffen zoals butaan en propaan. Het aardgas dat we momenteel verbruiken is zo'n 600 miljoen jaar oud.”.

De Jury is in dit verband van mening dat rekening dient te worden gehouden met de plaatsing van het kwestieuze tekstgedeelte op de website binnen een feitelijke en informatieve ruimere tekst.

In tegenstelling tot het geval dat voorlag bij de Nederlandse Reclame Code Commissie en waarnaar de klager verwijst, is hier overigens geenszins sprake van een ruimere context inzake de energietransitie en de (positieve) rol die het product dat wordt verdeeld hierin zou spelen.

In deze context is de Jury van mening dat de tekst op de webpagina in kwestie slechts beoogt informatie te geven over dit product, zonder hier echter meteen ook een publicitaire claim aan te verbinden.

De Jury is derhalve van oordeel dat het tekstgedeelte waarop de klacht betrekking heeft redactionele inhoud van de website in kwestie betreft en geen reclame-inhoud die binnen de bevoegdheid van de JEP zou vallen.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury zich onbevoegd verklaard in dit dossier.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FLUXYS
Product/Dienst: Fluxys
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Milieu
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  16/01/2018