FLÜGEL – 09/10/2013

Beschrijving van de reclame

Promotie op het festivalterrein:

De klager haalde aan dat begin augustus op het technofestival Dance D Vision in Zottegem een 3-tal, in het roze geklede jonge dames het festivalterrein op en af liepen om hun drankjes te verkopen. Ze droegen in hun hand een doos met ledverlichting ingebouwd, waar hun flesjes Flügel in uitgestald waren.

Tekst op de website:

"Het rumoer, de ingrediënten, het grenzeloze plezier en de ultieme beleving zorgen ervoor dat Flügel meer is dan alleen maar een drankje. Flügel is een uniek ritueel, Flügel is feest !!
Hoe? Eigenlijk heel simpel. Waar feest is, is Flügel en andersom. Als er één persoon begint met Flügel volgen er altijd meer. Het ritueel doe je niet alleen, maar met zijn allen. Je pakt een Flügel en tikt op de bar of op de tafel. Je draait het dopje eraf en zet dit op het puntje van je neus, vervolgens neem je het flesje in je mond zonder je handen te gebruiken, slaat het achterover en enjoy the Party!
FLÜGEL LET THE DUCK OUT!"

Motivering van de klacht(en)

Met betrekking tot de promotie op het festivalterrein is de klager van mening dat dergelijke reclame voor drank in strijd is met het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Flügel wordt beschouwd als een alcoholhoudende drank die pas vanaf 18 jaar mag worden gedronken. Er wordt reclame gemaakt voor deze drank op een festival dat toegankelijk is vanaf 16 jaar. Reclame mag niet gericht zijn op minderjarigen (artikel 2.1 en 4.1 van het Convenant). Aangezien het festival toegankelijk is vanaf 16 jaar, wordt er bijgevolg reclame gemaakt die ook gericht is naar minderjarigen.

Verder meent de klager dat er een schending is van artikel 4.5 van het Convenant door promomeisjes te laten opdraven in een roze jurkje. Het is duidelijk dat dit een marketingtechniek is die populair en aantrekkelijk is voor jongeren.

Met betrekking tot de website van de adverteerder is de klager van mening dat deze inbreuk maakt op de artikelen 3.5 (reclame mag niet suggereren dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om een feestelijke sfeer te creëren) en 11.1 (inzake de vermelding van de educatieve slogan) van het Convenant.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij al jaren bij de STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Nederland) aangesloten is en dat hij zich strikt houdt aan de regelgeving om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren. Daarnaast is de adverteerder aangesloten bij Spirits NL (Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van Gedistilleerde Dranken). Spirits NL stelt zich ten doel door maatschappelijk verantwoord handelen een zo goed mogelijk evenwicht te bereiken tussen de belangen van de sector enerzijds en die van de samenleving anderzijds.

Voor zover de Belgische markt dit toelaat, probeert de adverteerder zoveel mogelijk hetzelfde beleid als dat van Nederland door te voeren in België, met als insteek altijd weg te blijven van minderjarigen, onder andere van jeugdhuizen. De adverteerder is verrast dat er een voor hem nog onbekend Convenant bestaat, terwijl zijn marketingbeleid al jaren gevoerd wordt in België en hij nog nooit een waarschuwing heeft gehad.

1. Reclame op het festivalterrein Dance D Vision

Omdat de adverteerder niet op de hoogte was van het bestaande Belgische Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, is ervoor gekozen om voor evenementen tot op heden de Nederlandse reclamecode voor alcoholhoudende dranken aan te houden. Hier geldt dat maximaal 25% van de aanwezigen onder de 18 jaar mag zijn. Als dit meer is mag een drankproducent niet actief verkopen en reclame maken op het evenement. De organisator van Dance D Vision gaf aan dat de bepalende 25% niet overschreden zou worden, wat zou betekenen dat de adverteerder op een verantwoorde manier zijn product hier mocht verkopen/communiceren.

Sinds jaar en dag lopen de promodames van Flügel in roze kleding. Hier is voor gekozen omdat dit overeenkomt met de uitstraling van het product. De kleuren geel en roze maken deel uit van de uitstraling van Flügel, niet omdat dit aantrekkelijk is voor jongeren maar puur omdat dit de huisstijl van het product betreft. Dit beleid voert de adverteerder al vanaf 1995 en hier is nooit een klacht over binnengekomen. Vooropgesteld is het uitgangspunt van de adverteerder: niet het opzoeken van minderjarigen, maar juist hiervan weg te blijven.

2. Website

Een analoge redenering geldt voor de website: deze teksten/benadering gebruikt de adverteerder al jaren en hij weet niet beter dan dat dit is toegestaan. Hiermee wordt niet aangegeven dat het een voorwaarde is dat men (extra) Flügel moet drinken om een feest te creëren, maar er wordt duidelijk mee gemaakt dat Flügel een beleving is. Dat Flügel voor feest staat betekent niet dat men extra moet drinken om meer feest te hebben of dat Flügel een voorwaarde is om een feest te creëren. Waar feest is, is Flügel en andersom geeft aan dat de adverteerder aanwezig is op plaatsen waar feest is en niet dat er geen feest is als er geen Flügel aanwezig is.

Jurybeslissing

De Jury heeft er vooreerst nota van genomen dat de adverteerder niet op de hoogte was van het bestaan van het Belgische Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant), maar dat hij reeds geruime tijd bij de Nederlandse STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik) aangesloten is en hun reclamecode onderschrijft.

Met betrekking tot de reclame op het festivalterrein van Dance D Vision

De Jury heeft nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk deze, aangezien hij niet op de hoogte was van het Belgische Convenant, ervoor geopteerd heeft om voor evenementen tot op heden de Nederlandse reclamecode voor alcoholhoudende dranken aan te houden, waar geldt dat maximaal 25% van de aanwezigen onder de 18 jaar mag zijn opdat een drankproducent reclame zou mogen maken op het evenement. De Jury heeft er tevens nota van genomen dat, volgens de adverteerder, de organisator van Dance D Vision bevestigd heeft dat de bepalende 25% niet overschreden zou worden en dat het festivalreglement uitdrukkelijk vermeldt: “Sterke drank is verboden onder 18 jaar.”.

In deze context is de Jury van mening dat de reclame op het festivalterrein geen minderjarigen als doelgroep heeft. Ze is daarentegen gericht op het geheel van het publiek van dit festival waarvan de toegang verboden is voor jongeren onder de 16 jaar.

De Jury is vervolgens van mening dat uit het feit dat de promomeisjes roze jurkjes dragen niet kan worden afgeleid dat de reclame gebruik zou maken van marketingtechnieken waarin beelden of beweringen voorkomen die in hoofdzaak behoren tot de cultuur van minderjarigen, in de zin van artikel 4.5 van het Convenant.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met de artikels 2.1, 4.1 en 4.5 van het Convenant.

Met betrekking tot de reclame op de website van de adverteerder

De Jury heeft kennis genomen van de startpagina van de website en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft dienaangaande vooreerst vastgesteld dat de Belgische educatieve slogan (“Ons vakmanschap drink je met verstand” / “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse”) ontbreekt en is derhalve van oordeel dat de reclame in strijd is met artikel 11.1 en Bijlage B van het Convenant.

De Jury heeft vervolgens de tekst op de startpagina onderzocht in het licht van artikel 3.5 van het Convenant.

De Jury heeft vastgesteld dat het gebruik van het product van de adverteerder als volgt wordt beschreven op deze startpagina:
"Het rumoer, de ingrediënten, het grenzeloze plezier en de ultieme beleving zorgen ervoor dat Flügel meer is dan alleen maar een drankje. Flügel is een uniek ritueel, Flügel is feest !!
Hoe? Eigenlijk heel simpel. Waar feest is, is Flügel en andersom. Als er één persoon begint met Flügel volgen er altijd meer. Het ritueel doe je niet alleen, maar met zijn allen. Je pakt een Flügel en tikt op de bar of op de tafel. Je draait het dopje eraf en zet dit op het puntje van je neus, vervolgens neem je het flesje in je mond zonder je handen te gebruiken, slaat het achterover en enjoy the Party!
FLÜGEL LET THE DUCK OUT!".

De Jury is van mening dat de manier waarop het gebruik van het product van de adverteerder, als een onderdeel van een ritueel, hier wordt beschreven wel degelijk suggereert dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om een feestelijke sfeer te creëren en niet, zoals de adverteerder voorhoudt, louter aangeeft dat hij aanwezig is op plaatsen waar feest is.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclametekst in strijd is met artikel 3.5 van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame op de website te wijzigen wat betreft de gebruikte tekst en de vermelding van de educatieve slogan, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing na te leven en heeft de website aangepast.

Adverteerder: FLÜGEL
Product/Dienst: Flügel
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  09/10/2013