FITOPIA – 06/06/2018

Beschrijving van de reclame

De flyer bevat bovenaan rechts het logo van de adverteerder en onderaan links een foto van een vrouw met een weegschaal onder de arm die in een appel bijt.
Daarbij onder meer de volgende tekst:
“Aan de bewoners van dit adres
Regionaal afslankonderzoek
Gezocht: 100 personen die 5 weken aan gewicht en gezondheid willen werken
Doel
Het onderzoek moet aantonen dat deelnemers resultaat halen door 5 weken doelgericht aan gewicht en gezondheid te werken. Hiervoor is Fitopia Wellness Club op zoek naar minimaal 100 personen. Zowel jong, oud, fit of ongetraind mag meedoen aan dit afslankonderzoek.
Dit mag je verwachten
je start met een intake inclusief meting van gewicht, lichaamsvet en spiermassa

  • je krijgt professionele begeleiding en gaat 5 weken, 2x per week sporten
  • je eindigt met een evaluatie van je gegevens
  • je ontvangt algemene voedingstips met weekmenu’s en recepten
  • je ontvangt een persoonlijke inlogcode van het unieke 5 weken platform om je eigen resultaten te kunnen volgen
  • de eigen bijdrage bedraagt eenmalig €59,-
  • aanmelden en de eenmalige bijdrage betalen kan heel makkelijk via www.fitopia.be

(…)
Dit is het ideale moment, hak nu de knoop door en ga 5 weken aan de slag!”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat de adverteerder zijn reclame als een regionaal afslankonderzoek presenteert. Bij nader inzien blijkt dat het gaat om de individuele gegevens bij de start van een fitnessprogramma en na vijf weken weer een meting. Dit is volgens hem geen onderzoek of regionaal. Dit is een misleidende reclame. Er wordt iets gesuggereerd wat niet gaat gebeuren. Hij mag dan verwachten dat ze hem geheel onderzoeken en vergelijken met de andere 100 deelnemers. Als dit niet zo is, moet men volgens hem eerlijker en opener communiceren.

Standpunt van de adverteerder

Wat betreft het feit dat de titel ‘Regionaal Afslankonderzoek’ door de klager als misleidende reclame wordt aanzien, deelde de adverteerder mee dat hij, om te vermijden dat dit als misleidend wordt waargenomen of voor interpretatie vatbaar wordt, zeer duidelijk het doel van het onderzoek en wat potentiële deelnemers mogen verwachten omschreven heeft in de flyer. Hij gaf in dit verband ook aan dat de flyer voor meer informatie over de campagne naar zijn contactgegevens verwijst.
De adverteerder beloofde tevens dat hij in de toekomst deze klacht ter harte zal nemen bij het opmaken van een volgende campagne en verwees voor meer informatie door naar het bedrijf waarmee wordt samengewerkt voor deze campagne en waarvan de directeur onderaan de flyer als verantwoordelijke uitgever staat vermeld.

Dit bedrijf deelde onder meer mee dat met het in de flyer omschreven doel van het afslankonderzoek wordt bedoeld een onderzoek op individueel niveau te verrichten om te zien of er een positief effect is te zien in bepaalde meetwaardes zoals gewicht, lichaamsvet en BMI.
Bij de intake worden bij de deelnemers aan het afslankonderzoek volgens een vast protocol de vaste meetwaardes individueel vastgelegd. De evaluatie houdt in, dat de deelnemer in de laatste week van het onderzoek een eindmeting ondergaat, waarbij wederom dezelfde meetwaardes worden vastgesteld. Vanuit dit resultaat ontvangt de deelnemer een advies op basis van dit onderzoek. Tevens wordt gevraagd hoe de deelnemer het onderzoek ervaren heeft en of er bijzonderheden zijn geweest. Tot slot worden de resultaten van de meetwaardes vergeleken van alle deelnemers, met als doel om vanuit het onderzoek een optimaal systeem te ontwerpen om substantiële gezondheidsverbeteringen te realiseren.
Dat deelnemen aan een onderzoek uiteindelijk kan leiden tot een abonnement bij een sportaanbieder, staat volgens dit bedrijf volledig los van het onderzoek. Er rust geen enkele verplichting op de deelnemer om welk abonnement dan ook af te sluiten.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de flyer in kwestie en vastgesteld dat deze bovenaan het logo van de adverteerder vermeldt met daarnaast de tekst “Aan de bewoners van dit adres – Regionaal afslankonderzoek” en daaronder onder meer “Gezocht: 100 personen die 5 weken aan gewicht en gezondheid willen werken – Doel – Het onderzoek moet aantonen dat deelnemers resultaat halen door 5 weken doelgericht aan gewicht en gezondheid te werken. Hiervoor is Fitopia Wellness Club op zoek naar minimaal 100 personen. Zowel jong, oud, fit of ongetraind mag meedoen aan dit afslankonderzoek.”.

Zij heeft tevens nota genomen van de initiële reactie van het betrokken bedrijf waarin deze de communicatie omschrijft als een campagne en voor meer informatie doorverwijst naar het bedrijf waarmee wordt samengewerkt voor deze campagne en waarvan de directeur onderaan de flyer als verantwoordelijke uitgever staat vermeld.

Zij heeft er ingevolge de reactie van dit laatste bedrijf nota van genomen dat onder meer bedoeld wordt een onderzoek op individueel niveau te verrichten om te zien of er een positief effect is te zien in een aantal meetwaardes zoals gewicht, lichaamsvet en BMI en aan de deelnemer een advies te geven op basis van dit onderzoek.

Zij heeft er ten slotte op de website van dit bedrijf nota van genomen dat dit laatste onder meer onder de hoofding “Ondersteuning marketing & rendement” aan sport- & wellnesscentra zijn programma’s aanprijst als “programma’s (…) die een bijdrage kunnen leveren aan het rendement van het fitnesscentrum. Een aantal programma’s is gericht op het verhogen van de omzet. Denk hierbij aan diverse marketingacties zoals bijvoorbeeld een ledenonderzoek en/of kortlopende beweegprogramma’s.” en onder de hoofding “Beweegprogramma’s” afslankonderzoek aanhaalt als een voorbeeld van een programma na afloop waarvan veel van de deelnemers lid van het fitnesscentrum worden.

Op basis van het geheel van de hierboven aangehaalde elementen is de Jury vooreerst van mening dat de flyer waarop de klacht betrekking heeft wel degelijk een reclameboodschap voor de vermelde sportaanbieder Fitopia betreft.

Zij is vervolgens op basis van de informatie waarover zij beschikt de mening toegedaan dat het onderzoek waarnaar de flyer verwijst hoogstens in uiterst ondergeschikte orde geacht kan worden het doel van de communicatie in kwestie uit te maken. De Jury acht het daarentegen afdoende aannemelijk gemaakt dat het werkelijke doel van deze communicatie erin bestaat om nieuwe leden te werven en dat wat als een “regionaal afslankonderzoek” wordt omschreven in de reclameboodschap slechts een middel hiertoe vormt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame aldus haar ware commerciële doel verhult en met name, ofschoon het hier gaat om communicatie die de verkoop van een product promoot, wordt voorgesteld als markt- of consumentenonderzoek, wat strijdig is met artikel 9, alinea 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd in de toekomst rekening te zullen houden met de Jurybeslissing.

Adverteerder: FITOPIA
Product/Dienst: Fitnessclubs
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/06/2018