FIBROPHARMA – 28/06/2022

Beschrijving van de reclame

Op de betrokken webpagina betreffende dit voedingssupplement leest men onder meer, naast de foto van een vrouw, de volgende vermelding waarnaar de klacht verwijst:
“Wetenschappelijk onderbouwde combinatie
Als je droomt van een dag waarin je wakker wordt zonder pijnlijk verkrampte spieren en zonder stramme gewrichten en je bovendien op het eind van de dag nog genoeg energie over hebt om “ja” te zeggen als iemand onverwacht met concerttickets wappert, dan zouden de grondstoffen uit Fibromine je daar wel eens bij kunnen helpen.
Ontdek in de ingrediëntenlijst, van deze wetenschappelijk onderbouwde combinatie, wat de ondersteunende eigenschappen van iedere stof uit Fibromine zijn en wat ze voor jou kunnen betekenen.
Fibromine bevat volgende actieve stoffen MSM, GABA en co-enzym Q10, de vitamines B-6; B-12, C en D3, de mineralen magnesium en calcium en de plantenextracten duivelsklauw, wierookboom en schietwilg.”.
Daaronder staan voor de meeste vermelde stoffen vakjes met hun eigenschappen of hoeveelheden.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwees specifiek naar de volgende tekst: “Ontdek in de ingrediëntenlijst, van deze wetenschappelijk onderbouwde combinatie, wat de ondersteunende eigenschappen van iedere stof uit Fibromine zijn en wat ze voor jou kunnen betekenen.”. Ze voerde aan dat mensen er van uit gaan dat dat ook de waarheid is omdat er 'wetenschappelijk onderbouwd' staat. Maar volgens haar staat er nergens op welke onderzoeken het gebaseerd is en wat die onderbouwing dus is. Ze vraagt zich af of dit wel mag en of dit geen misleiding is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat voor alle claims die op de website voorkomen rekening gehouden werd met de richtlijnen en documenten die van toepassing zijn. Hij verwees onder meer naar de geldige Europese regelgeving en naar documenten van de FOD Volksgezondheid. Hij benadrukte dat het nooit de bedoeling was, is en zal zijn om misleidende reclame op zijn website aan te bieden.
Hij voerde vervolgens meer specifiek aan dat de “wetenschappelijk onderbouwde combinatie” slaat op het feit dat bepaalde grondstoffen in de samenstelling toegelaten claims hebben. Door de verwijzing naar de ingrediëntenlijst komt de lezer te weten welke claims bij welke stof horen. De bedoeling is om uit te leggen dat het product een combinatie is van ingrediënten die een wetenschappelijk onderbouwde werking hebben. Omdat voor stoffen die een goedgekeurde claim hebben, een wetenschappelijke gefundeerde basis noodzakelijk is, gaat hij ervan uit dat dit geen probleem is. Hij heeft ook specifiek gekozen voor de term “onderbouwd” omdat die niet aangeeft of het effect al dan niet bewezen werd. “Onderbouwd” verwijst zijns inziens enkel naar het feit dat er onderzoek naar bepaalde effecten door bepaalde stoffen is gebeurd.
Omdat hij er zeker van wilde zijn dat alle teksten/claims aan de wettelijk toegelaten voorwaarden zouden voldoen, heeft de adverteerder daarnaast voor alle ingrediënten die geen door de EFSA (European Food Safety Authority) toegelaten claims hadden, besloten om daar enkel de in het product voorkomende hoeveelheid weer te geven. Hij heeft dit ook gedaan voor de on hold claims voor plantenextracten (ook al zouden die wel op de website mogen worden gezet). Voor MSM, GABA, co-enzym Q10 mogen sowieso geen claims gebruikt worden omdat die niet op de lijst van het “EU Register on nutrition and health claims” voorkomen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de vermelding op de webpagina betreffende dit voedingssupplement waarnaar de klacht verwijst en heeft er nota van genomen dat de klaagster dienaangaande met name de vraag opwerpt of de vermelding “wetenschappelijk onderbouwd” hier niet misleidend is.

Zij heeft dit dossier derhalve onderzocht in het licht van de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, die het strikte wettelijk kader inzake het gebruik van gezondheidsclaims voor levensmiddelen, waaronder voedingssupplementen, bepaalt, en van de bijhorende nationale guidance documenten van de FOD Volksgezondheid waarnaar ook de adverteerder verwijst in zijn reactie.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens onder meer nota van genomen dat diens bedoeling is om uit te leggen dat het product een combinatie is van ingrediënten die een wetenschappelijk onderbouwde werking hebben, en dat de vermelding “wetenschappelijk onderbouwde combinatie” hierbij slaat op het feit dat aan bepaalde grondstoffen in de samenstelling toegelaten claims verbonden zijn, waarbij de lezer door de verwijzing naar de ingrediëntenlijst te weten komt welke claims bij welke stof horen.

Wat die ingrediëntenlijst met actieve stoffen betreft, heeft zij er ingevolge het antwoord van de adverteerder vervolgens nota van genomen dat er voor de vitamines, mineralen en plantenextracten die hij daar vermeldt wel degelijk relevante specifieke gezondheidsclaims toegestaan of ‘on hold’ zijn, maar dat dit niet het geval is voor bepaalde andere vermelde stoffen (MSM, GABA, co-enzym Q10).

Zij heeft er ten slotte nota van genomen dat onder de kwestieuze passage op de website voor de meeste vermelde stoffen vakjes met hun eigenschappen of hoeveelheden staan.

De Jury is vooreerst van mening dat, niettegenstaande inderdaad tevens gewag wordt gemaakt van de ingrediëntenlijst en van de stoffen die het product bevat, door de claim “wetenschappelijk onderbouwd” te verbinden aan de “combinatie”, wel degelijk de indruk kan worden gewekt dat het ook of vooral de combinatie van (alle) ingrediënten / actieve stoffen in dit specifieke product is waaraan gezondheidsclaims worden toegeschreven, ook al zijn deze gezondheidsclaims slechts toegestaan (of ‘on hold’) voor welbepaalde nutriënten of stoffen en werden deze niet gevalideerd voor het product als dusdanig.

Zij is van mening dat dit hier des te problematischer is daar, zoals de adverteerder ook zelf aangeeft, voor bepaalde van de als actieve stoffen aangemerkte ingrediënten van het gepromote product (MSM, GABA, co-enzym Q10) (nog) geen toegestane gezondheidsclaims bestaan. Door deze ingrediënten aldus mee onder de hoofding “wetenschappelijk onderbouwde combinatie” op te nemen worden volgens de Jury echter effecten op de gezondheid gesuggereerd van deze nutriënten of stoffen door hen te combineren met andere nutriënten of stoffen waarvoor een claim is toegestaan (of ‘on hold’).

Voor bepaalde andere actieve stoffen heeft zij dan weer opgemerkt dat in de vakjes onder de kwestieuze passage op de website de specifieke toegestane of ‘on hold’ claims niet worden vermeld (vitamine C en plantenextract schietwilg), hoewel zij eveneens als actieve stoffen worden omschreven in dezelfde opsomming.

Op deze manier is de reclame volgens de Jury van aard om verwarring te creëren in hoofde van de gemiddelde consument, met name door de actieve stoffen, waaronder sommige waarvoor geen toegestane of ‘on hold’ gezondheidsclaims bestaan, hier op zo’n manier te vermelden, samen met de vermelding “wetenschappelijk onderbouwde combinatie”, dat het onduidelijk is of de aangehaalde verbanden met de gezondheid worden toegeschreven aan een of andere specificiteit van het gepromote product in zijn geheel bekeken en/of aan (elk van) de verschillende vermelde ingrediënten.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie indruist tegen de voormelde regelgeving door:
- enerzijds met de algemene bewering “wetenschappelijk onderbouwde combinatie” in de context van deze reclame de indruk te wekken dat de vermelde claims op het product als dusdanig slaan terwijl ze zijn toegestaan voor welbepaalde nutriënten of stoffen en
- anderzijds daarbij een lijst met actieve stoffen te vermelden waarbij voor sommige stoffen evenwel geen bijhorende specifieke gezondheidsclaims toegestaan of ‘on hold’ zijn en voor bepaalde andere de bijhorende specifieke goedgekeurde of ‘on hold’ gezondheidsclaims niet worden vermeld.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde regelgeving, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op deze beide punten, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: FIBROPHARMA
Product/Dienst: Fibromine
Media: Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  28/06/2022