FIAT – 20/01/2003

Beschrijving van de reclame

Met als titel : « Fiat geeft families financiële steun dankzij het exclusieve Family Life*- systeem », gevolgd door de tekst « Vanaf nu is het feest bij Fiat. Familiefeest. Want hoe meer kinderen u hebt, hoe meer korting u krijgt. Hoezo ? Heel eenvoudig. Kiest u samen met uw familie een Family Life-model uit het Fiat gamma, dan ontvangt u per kind een nooitgeziene cadeaucheque. Zo krijgt u als familie met twee kinderen ten laste een extra korting van €600, en dit bovenop de reeds uitzonderlijke korting op het gamma waar iedereen van kan profiteren. En hoe rijker uw kroost, hoe rijker de cheque. Heeft u 2 kinderen, dan krijgt u een extra korting ter waarde van €600, telt uw familie drie kinderen, dan profiteert u van €1200 extra korting, bij 4 kinderen van €1800. Mama's en papa's, ‘t is tijd om eraan te beginnen!”, toont de advertentie een voertuig van het merk, 3 foto's die kinderen afbeelden en een gevarendriehoek met daarin 3 getekende konijntjes met de vermelding : “uw totale korting voor 3 kinderen - € 2700”. Tekst onder de afbeelding : “Stilo 5 deurs. De benjamin van Fiat”,gevolgd door een uiteenzetting van de eigenschappen, een voorbeeld van prijsberekening met daarnaast de vermelding van het gemiddeld verbruik en de CO2 uitstoot, alsook een foto van het interieur van de wagen. De asterisk in de titel verwijst naar een verklaring onderaan de advertentie in kleine lettertjes die enerzijds de modellen opsomt waarvoor de kortingen gelden en anderzijds de volgende zin vermeldt : “Het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor Family Life is het aantal kinderen ten laste zoals vermeld op de laatste belastingaangifte van het Ministerie van Financiën”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame plaatst niet iedereen op gelijke voet en is discriminerend ten aanzien van vrijgezellen en koppels die geen kinderen kunnen krijgen. Bovendien worden personen die geen kinderen kunnen krijgen moreel gekwetst door een dergelijk voorstel.

Anderzijds eist Fiat de belastingaangifte om de samenstelling van het gezin te kennen, maar terzelfdertijd kennen ze ook het gezinsinkomen, hetgeen strijdig lijkt met de eerbied voor het privé-leven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze campagne volledig legaal is en geen discriminatie inhoudt t.a.v. wie dan ook. Hij benadrukte dat het recht om een korting te bekomen toegankelijk is voor eenieder die voldoet aan de voorwaarden en dat het om een gelijkaardige processus gaat als wanneer een constructeur “fleet” condities toekent aan deze categorie van klanten. Wat de belastingaangifte betreft, heeft hij benadrukt dat dit document als formeel bewijs dient voor het aantal kinderen ten laste en dat hij enkel de pagina nodig heeft waarop deze informatie zich bevindt. Hij preciseerde tevens dat andere documenten eventueel ook als bewijs in aanmerking kunnen komen en dat de dealers dienaangaande instructies hebben gekregen. Hij heeft er ook aan herinnerd dat in geval van een financiering, de klant er eveneens toe gehouden is om een document te overhandigen en dat het uiteraard altijd het recht van de klant is om dit te weigeren, maar dan kiest hij er zelf voor om niet te genieten van hun promotie.

Jurybeslissing

Na onderzoek heeft de Jury vastgesteld dat er voor eenieder een korting geldt, m.a.w. voor de personen met 0 of 1 kind en een bijkomende korting voor families met 2,3 en 4 kinderen of meer.
De Jury was van oordeel dat de voorwaarden om van het Family Life aanbod te genieten duidelijk en objectief zijn en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren dienaangaande. Het behoort haar niet toe om zich uit te spreken over het aanbod op zich, in het bijzonder daar waar het aanbod gericht is tot een bepaalde categorie van de bevolking, hetgeen frequent is in talrijke sectoren.
Wat betreft de belastingsaangifte als bewijs van de gezinssamenstelling, is de Jury niet bevoegd om de eerbiediging van het privé-leven tijdens en na het verzamelen van de persoonsgegevens te onderzoeken. De taak van de Jury beperkt zich tot het onderzoek naar de correctheid van de inhoud van de reclameboodschap.
De aandacht van de adverteerder werd gevestigd op art. 43 WHPC waarin wordt gestipuleerd dat de periode vanaf waneer de prijsvermindering wordt toegepast ten hoogste 1 maand mag bedragen. De zin « Mama's en papa's, ‘t is tijd om eraan te beginnen!» is aldus onaangepast daar enkel de actuele samenstelling van het gezin in aanmerking wordt genomen gedurende de duur van de aanbieding.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: Fiat Stilo
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/01/2003