FIAT – 11/05/2005

Beschrijving van de reclame

Radiospot 1 : « Etre écologique, c'est trier ses déchets et rouler avec le diesel Multijet de Fiat ».

Radiospot 2 : « Le diesel Multijet de Fiat peut faire des milliers de marathons »

Motivering van de klacht(en)

Radiospot 1: Deze reclame plaatst de 2 gedragingen (afval sorteren en autorijden) op voet van gelijkheid en is dus foutief en misleidend. Afval sorteren kan inderdaad beschouwd worden als een gedraging die zorgzaam is voor het milieu, maar autorijden, zelfs indien de wagen weinig consumeert, zal toch nog leiden tot het uitstoten van gas met broeikaseffect en kan derhalve geenszins geklasseerd worden als een gedraging die heilzaam is voor ons leefmilieu.

Radiospot 2: Deze reclame spoort niet aan tot verantwoord gedrag t.a.v. de volgende generaties die er belang bij hebben een leefbare planeet te erven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het niet om een radiospot gaat, maar om een billboard van 5'' die te horen is voor een uitzending en dat zo'n billboard slechts uitgezonden wordt na het akkoord van de zender, een akkoord dat enkel gegeven wordt indien het niet om commerciële reclame gaat. Hij was van oordeel dat de klacht niet zinvol is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het om mededelingen gaat die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel hebben om de verkoop van het product in kwestie te bevorderen en dat deze 2 billboards aldus beantwoorden aan de definitie van reclame (art. 22 WHPC),

Wat de billboard betreft met als tekst « « Le diesel Multijet de Fiat peut faire des milliers de marathons », heeft de Jury vastgesteld dat deze spot niet verwijst naar gevolgen voor het leefmilieu en derhalve niet onder het toepassingsgebied van de milieureclamecode valt. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren tav deze billboard.

Wat daarentegen de billboard betreft met als tekst « Etre écologique, c'est trier ses déchets et rouler avec le diesel Multijet de Fiat », heeft de Jury gemeend dat deze boodschap te absoluut is en strijdig met de art. 3 en 7 van de milieureclamecode, alsook met art. 23,1° WPHC. Het gebruik van het voertuig in kwestie zal niet vermijden dat de aarde zich opwarmt, want zij zal toch koolstofdioxide uitstoten. Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze spot niet meer te verspreiden.

De adverteerder was van oordeel dat de argumenten van de Jury mbt ecologie niet correct zijn. Hij benadrukte dat het gebruik van een voertuig dat minder vervuilend is (veel minder dan andere) vanzelfsprekend een verbetering voor het leefmilieu uitmaakt daar zij dan bijdraagt tot de vermindering van de CO2 uitstoot op de aarde.

De Jury heeft haar beslissing nader toegelicht: bevestigen dat het ecologisch is om met de wagen in kwestie te rijden maakt een absolute bewering uit die in strijd is met art. 7 van milieureclamecode. Het is niet omdat deze wagen minder vervuilend zou zijn dan sommige andere wagens dat deze geen gevolgen zou hebben voor het leefmilieu. Deze wagen zal toch koolstofdioxide uitstoten en heeft dus gevolgen voor het leefmilieu. Bijgevolg is deze bewering tevens in strijd met art. 23,1° WHPC en art. 3 van de milieureclamecode. De Jury heeft dus haar aanbeveling bevestigd om deze reclame te wijzigen door de absolute termen te verwijderen ofwel deze reclame niet meer te verspreiden.

Bij gebreke aan positief antwoord van de adverteerder heeft de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media gericht, overeenkomstig art. 16 van haar reglement.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: Fiat Multijet
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/05/2005