FENSTERMAN BV & PARTNERS – 04/02/2020

Beschrijving van de reclame

De folder bevat op de voorzijde in het groot de tekst “Beste Wensen voor 2020” met onderaan rechts in kleine letters “Zie achterkant”.  
Op de achterzijde de volgende tekst:  
“!! Nieuwe Maatregel van de Vlaamse Overheid !!  
Hier moeten alle woningen vanaf 2020 aan voldoen:  
Ramen dubbel glas & Dakisolatie 4 cm dikte  
Indien dit niet in orde is bij controle, wordt uw woning ONGESCHIKT verklaard!  
Wij kunnen u een oplossing aanbieden zodat u 2020 met een gerust hart kan ingaan.  
Aarzel niet om ons hiervoor de contacteren.  
Alvast de Beste Wensen vanwege  
Fensterman bv & Partners (met contactgegevens)”.  

Motivering van de klacht(en)

De klaagster voerde aan dat de reclame informatie bevat over de nieuwe isolatienormen die niet overeenstemt met wat op de site van de Vlaamse overheid is te lezen. Volgens haar maakt men mensen bang dat zij zonder meer uit hun eigen huis gezet zullen worden indien bij controle (nog) niet aan de nieuwe normen wordt voldaan.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij als firma graag mensen wenst te informeren in verband met de nieuwe normen van 2020. Hij voerde aan dat deze boodschap geen reclamecampagne is om zoveel mogelijk klanten binnen te halen. Zijn bedoeling is om mensen op de hoogte te houden; indien zij dat wensen geeft hij met alle plezier advies en service.  
Hij gaf tevens aan ervan op de hoogte te zijn dat er nog informatie valt te vinden over dit thema, zoals wat exact geïsoleerd moet worden of in welke situatie dit niet moet enzovoort. Hij denkt echter niet dat men kan verwachten dat hij omwille van het feit dat hij mensen op de hoogte wil brengen boeken met alle normen en vereisten in hun bus zou dienen te steken. De adverteerder betreurt het dat de persoon in kwestie dit niet ziet als een hulp, maar eerder als een last.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de folder in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Voor zover nodig bevestigt de Jury vooreerst dat het hier gaat om een reclameboodschap die binnen haar bevoegdheid valt en niet om een loutere informatieve mededeling vanwege de adverteerder.  

Wat de inhoud van de reclame in kwestie betreft, heeft de Jury vastgesteld dat deze in zeer absolute en dwingende bewoordingen verwijst naar nieuwe maatregelen van de Vlaamse Overheid inzake dakisolatie en dubbel glas waaraan alle woningen vanaf 2020 moeten voldoen om niet ongeschikt te worden verklaard.  

Zij heeft er echter ingevolge informatie beschikbaar op de website van de Vlaamse Overheid onder meer nota van genomen dat:  

  • hoewel de dakisolatienorm in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt is tot huurwoningen, de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) niet van toepassing zijn als de eigenaar de woning volledig en uitsluitend gebruikt als zijn hoofdverblijfplaats en als hij niet over een andere woning beschikt;  

  • wat betreft de dubbelglasnorm het ontbreken van dubbel glas pas vanaf 2023 kan volstaan voor het ongeschikt verklaren van een woning.  

De Jury is echter van mening dat de inhoud en de toon van de reclameboodschap wel degelijk ten aanzien van de gemiddelde consument de indruk wekken dat iedereen die niet meteen aan beide maatregelen voldoet, met inbegrip van eigenaars voor wie dit de hoofdverblijfplaats en enige woning is, meteen ook zware sancties zal oplopen.  

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame niet alleen het gebrek aan ervaring of kennis van de consument uitbuit in de zin van artikel 4 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), maar tevens inspeelt op angst op een manier die niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk en professioneel verantwoordelijkheidsbesef in de zin van artikels 1 en 2, alinea 2 van de ICC-Code.  

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.  

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de betrokken reclame niet meer verspreid wordt.  

Adverteerder: FENSTERMAN BV & PARTNERS
Product/Dienst: Bouwonderneming
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/02/2020