FEDUSTRIA – 24/07/2013

Beschrijving van de reclame

Op de pagina “Over Meu’BEL” van de website, leest men het volgende onder “Wat is een Meu’BEL?”:
“Wanneer je kiest voor een meubel van een Meu’BEL fabrikant, dan kies je voor een product van een Belgische onderneming met een typisch Belgische identiteit en waarvan de beslissingsmacht zich in België situeert. De meerderheid van de meubelen die op deze website staan afgebeeld, zijn ook in België zelf geproduceerd en zorgen dus voor lokale tewerkstelling. Door de mondialisering is het mogelijk dat sommige artikelen geheel of gedeeltelijk in een ander land zijn vervaardigd. Maar in alle gevallen ben je er zeker van dat een Belgisch bedrijf instaat voor de creativiteit, kwaliteit, garantie en dienst-na-verkoop en die zijn steeds op zijn Belgisch, dus top!”.

Motivering van de klacht(en)

De klager reageert als volgt op de actie meu’BEL (www.belgischmeubel.be):
Meer dan de helft van de meubelen die in de winkels worden verkocht, worden in het buitenland geproduceerd. Laat dat nu net grotendeels meubelen zijn die onder het logo meu’BEL als Belgisch worden verkocht aan de (goedgelovige) consument.
De consument die meubelen koopt met het logo meu’BEL, gaat er van uit dat het aangeschafte meubilair volledig van Belgische makelij is. Zij steunen op die manier de lokale arbeiders en industrie. Het is dan ook zeer nobel dat zij de fabrikanten steunen die 100% Belgisch produceren.
Laat dat nu net zijn waar het schoentje wringt: bij de meeste meu’BEL-fabrikanten is dit niet het geval. Zij produceren en masse in het buitenland en slijten de meubelen als Belgisch.

De klager vindt dit een flagrante misleiding van de consument die op die manier moedwillig op het verkeerde been wordt gezet. Dit is volgens de klager deontologisch incorrect en op ethisch vlak zelfs verwerpelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de door de betrokken beroepsvereniging ingediende klacht een aantal pertinente onwaarheden bevat die gemakkelijk kunnen weerlegd worden op basis van feiten en cijfers.

1. De herkomst van de meubelen in de winkels

De klager beweert: “Meer dan de helft van de meubelen die in de winkels worden verkocht, worden in het buitenland geproduceerd. Laat dat nu net grotendeels meubelen zijn die onder het logo meu’BEL als Belgisch worden verkocht aan de (goedgelovige) consument.”.

De eerste zin van dit citaat klopt, de tweede zin absoluut niet. Meer dan de helft (62,2% om precies te zijn) van de meubelen die worden verkocht in de Belgische meubelwinkels, zijn afkomstig van niet-Belgische meubelproducenten. Deze 62,2% wordt echter rechtstreeks uit het buitenland geïmporteerd door de meubelhandelaars zelf. Het zijn dus de meubelhandelaars die zelf verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de meubelimport in België. Deze 62,2% komt echter niet in aanmerking voor het label van Meu’BEL en mag onder geen beding onder dit label worden verkocht aan de consument. Het label van Meu’BEL is strikt voorbehouden aan Belgische meubelproducenten, met hoofdzetel in België, die lid zijn van Fedustria en die een jaarlijkse bijdrage betalen ter cofinanciering van de Meu’BEL campagne.

2. De herkomst van de meubelen van de deelnemende Meu’BEL producenten

De klager beweert: “De consument die meubelen koopt met het logo meu’BEL, gaat er van uit dat het aangeschafte meubilair volledig van Belgische makelij is. Zij steunen op die manier de lokale arbeiders en industrie. Het is dan ook zeer nobel dat zij de fabrikanten steunen die 100% Belgisch produceren. Laat dat nu net zijn waar het schoentje wringt: bij de meeste meu’BEL-fabrikanten is dit niet het geval. Zij produceren en masse in het buitenland en slijten de meubelen als Belgisch.”.

De 22 meubelmerken die deelnemen aan de Meu’BEL campagne worden geproduceerd en gecommercialiseerd door Belgische vennootschappen, die hun jaarrekeningen neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze informatie is dus publiek beschikbaar. Op basis van de jaarrekeningen van deze vennootschappen komen wij tot de vaststelling dat zij in België een tewerkstelling vertegenwoordigen van 861 personen, waarvan 130 bedienden en 727 arbeiders. Het aandeel van de arbeiders in de totale tewerkstelling bedraagt bij de deelnemende meubelproducenten dus 84,4%. Dit is zelfs meer dan het algemene sectorgemiddelde, dat 78,4% bedraagt. Het deelnemersveld van Meu’BEL is dus nog arbeidsintensiever dan het sectorgemiddelde, wat toch wijst op belangrijke productieactiviteiten in België. Op basis van deze tewerkstellingscijfers schat de adverteerder dat de productie van de deelnemende Meu’BEL producenten gemiddeld voor 75% in België plaatsvindt. In tegenstelling tot wat de klager beweert, wordt de meerderheid (75%) van de Meu’Bel producten dus in België vervaardigd, wat dus wel degelijk bijdraagt tot een lokale tewerkstelling van 861 personen en een toegevoegde waardecreatie in België van 51,7 miljoen euro.

3. Het zogenaamde misleidende karakter van de campagne

De klager beweert: “Wij vinden dit een flagrante misleiding van de consument die op die manier moedwillig op het verkeerde been wordt gezet. Het is deontologisch incorrect en op ethisch vlak zelfs verwerpelijk.”.

Nooit heeft de adverteerder tijdens de voorbereiding of uitvoering van de Meu’BEL campagne beweerd dat alle producten van alle deelnemende merken voor 100% in België worden geproduceerd. Dit blijkt zeer duidelijk uit de definitie van Meu’BEL, die als volgt luidt:
“Wanneer je kiest voor een meubel van een Meu’BEL fabrikant, dan kies je voor een product van een Belgisch onderneming met een typisch Belgische identiteit en waarvan de beslissingsmacht zich in België situeert. De meerderheid van deze meubelen zijn ook in België zelf geproduceerd en zorgen dus voor lokale tewerkstelling. Door de mondialisering is het mogelijk dat sommige artikelen geheel of gedeeltelijk in een ander land zijn vervaardigd. Maar in alle gevallen ben je er zeker van dat een Belgisch bedrijf instaat voor de creativiteit, kwaliteit, garantie en dienst-na-verkoop en die zijn steeds op zijn Belgisch, dus top!”

Deze definitie werd en wordt via verschillende kanalen bekendgemaakt:
- Deze definitie werd bekendgemaakt op de persconferentie van 27/9/2012. Deze definitie werd ook integraal opgenomen in het perscommuniqué van dezelfde datum dat wijd verspreid werd (vakbladen, dagbladen, weekbladen, audiovisuele pers, persagentschap Belga, ...).
- Deze definitie is permanent terug te vinden op de website van Meu’BEL via de link http://www.belgischmeubel.be/over-meubel.
- Tijdens de campagne van 2013, die zal lopen tijdens de maand oktober, zal de definitie van Meu’BEL opgenomen zijn in het label / miniboekje dat aan de producten van de deelnemende meubelproducenten zal komen te hangen. Zo zal deze definitie onmiddellijk en ter plaatse zichtbaar zijn op de deelnemende winkelpunten.

In oktober 2012 werd door meu’BEL reeds campagne gevoerd op televisie (VTM, 2BE en Vitaya) op basis van dezelfde definitie, wat toen niet heeft geleid tot klachten of opmerkingen van consumenten.

Op basis van de door Fedustria ingediende adviesaanvraag heeft de JEP op 11/6/2013 het volgende advies geformuleerd met betrekking tot deze zelfde promotiecampagne: “De Jury is van oordeel dat aldus voldoende duidelijk wordt gemaakt wat met deze campagne onder Belgisch meubel wordt verstaan en dat de reclame niet van aard is om te misleiden op dit punt.”.

De adverteerder bezorgde ook de volgende documenten:
- de scripts van de verschillende radiospots die vanaf 30/9/2013 uitgezonden zullen worden;
- een folder om de campagne bekend te maken binnen de meubelsector;
- de persmededeling die bij de lancering van Meu’BEL werd uitgestuurd naar de algemene en gespecialiseerde pers;
- een overzicht van het reeds bestaande POS-materiaal (2012).

Tenslotte vindt de adverteerder het vreemd dat er nu een klacht word neergelegd tegen een campagne die pas op 30/9/2013 van start zal gaan en waarvan de klager dus nog niet alle modaliteiten kan kennen. Hem lijkt het dat de klager er enkel op uit is om te verhinderen dat een groep van 22 Belgische meubelmerken, die zich op vrijwillige basis verenigd hebben onder de noemer Meu’BEL, reclame zouden maken voor hun producten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst genoteerd dat de meu’BEL campagne zich momenteel beperkt tot de website. Er wordt op dit moment geen radiospot uitgezonden en de klacht is dus zonder voorwerp dienaangaande. De Jury heeft zich derhalve beperkt tot het onderzoeken van de reclame die verspreid wordt via internet.

De Jury heeft meer bepaald kennis genomen van de webpagina “Over Meu’BEL” en met name van de tekst “Wat is een Meu’BEL?” waarin wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder Belgische fabrikanten. De Jury benadrukt dat de campagne over fabrikanten gaat en niet over handelaars.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er ook nota van genomen dat het label van Meu’BEL strikt voorbehouden is aan Belgische meubelproducenten, met hoofdzetel in België.

De Jury is van oordeel dat voldoende duidelijk wordt gemaakt wat met deze campagne onder Belgisch meubel wordt verstaan en dat de reclame niet van aard is om te misleiden op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FEDUSTRIA
Product/Dienst: Meu’BEL
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Beroepsvereniging
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/07/2013