FEBIAC – 30/01/2008

Beschrijving van de reclame

Mannenstem: “Ze doen je hart sneller slaan, ze zijn adembenemend, ze hebben karakter en je denkt er dag en nacht aan tot je er voor valt.”
Vrouwenstem: "Ontdek de nieuwste modellen en milieuvriendelijke oplossingen op het Auto- en Motosalon, open van 17 tot 27 januari van 10 tot 8 en tijdens het weekend tot halfzeven.
Op 18, 21 en 24 januari Nocturne tot 10 uur. Meer info op autosalon.be.”
Mannenstem: “European Motorshow Brussels.”

Motivering van de klacht(en)

De reclame nodigt ertoe uit “de nieuwste modellen en milieuvriendelijke oplossingen” te komen ontdekken op het autosalon.
De klager is van oordeel dat, ook al is er sprake van een lichte graduele verminderde uitstoot door de wagens, er zeker niet mag worden gesproken van “milieuvriendelijke oplossingen”. Sommige wagens zijn gewoon net iets minder vervuilend dan andere. Volgens de klager is deze reclame dus bedrieglijk.Anderzijds preciseert de klager dat het niet meteen duidelijk is dat het om een bedrieglijke bewering gaat. Personen die slecht geïnformeerd zijn over de door wagens veroorzaakte vervuiling en over de werkelijke stand van zaken inzake de technische vooruitgang op dat vlak, zouden er kunnen van uitgaan dat er op dit moment wel degelijk “schone” wagens bestaan, en zelfs dat ze “milieuvriendelijke oplossingen” bieden.
Volgens de klager is deze reclame dus dubbel negatief, enerzijds omdat ze gewoonweg bedrieglijk is, anderzijds omdat ze aanzet tot een verplaatsingsmethode die schadelijk is voor de samenleving in tegenstelling tot andere verplaatsingsmethoden die minder vervuilend zijn zoals per fiets of te voet. In de huidige context van de opwarming van de aarde, waarbij het bewezen is dat de uitstoot van broeikasgassen een rol speelt (20 tot 25% wordt uitgestoten door de autosector), komt deze reclame volgens de klager dan ook op een bijzonder ongelegen moment.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is van oordeel dat de boodschap in kwestie op geen enkele manier de waarde van de reclame als factor in de economische en sociale expansie aantast en dit om de volgende redenen:
1)De klager stelt dat de wagens absoluut geen “milieuvriendelijke oplossingen” bieden. Volgens de adverteerder is dit argument niet relevant omdat het niets zegt over de concrete oplossingen die worden voorgesteld op het Salon, dat het onderwerp is van deze reclame. De klager verwijst naar het geheel der wagens, terwijl de reclame verwijst naar de oplossingen die worden voorgesteld op het Salon.
2)De klager beweert dat de reclame doet geloven dat er “schone” wagens bestaan. Volgens de adverteerder is dit argument niet relevant aangezien de reclame enkel uitnodigt om de milieuvriendelijke oplossingen te komen ontdekken, hetgeen absoluut niet hetzelfde is als wat de klager beweert. Het Salon, dat het onderwerp van de reclame uitmaakt, stelt overigens oplossingen tentoon die rekening houden met de bescherming van het milieu. De adverteerder geeft verschillende voorbeelden (de REVA waarvan de motor geen CO2 produceert, wagens die op waterstof rijden, elektrische scooters,…).
3)De klager suggereert dat de reclame aanzet tot het gebruik van verplaatsingsmethoden die schadelijk zijn voor de samenleving, ten koste van verplaatsingsmethoden die niet vervuilen (trein, fiets,…). De adverteerder is van mening dat in de huidige context het openbaar vervoer, de fiets en de verplaatsingen te voet niet kunnen voldoen aan de noden die worden gesteld door het personen- en goederenvervoer. Het is algemeen aanvaard dat de auto een van de belangrijkste factoren is in de wereldeconomie en in de technologische vooruitgang. Het zou volgens de adverteerder dan ook ongepast zijn mocht er geen reclame meer gemaakt mogen worden voor dit vervoersmiddel. Anderzijds volstaat het te herinneren aan de ontelbare inspanningen van de automobielindustrie en van de overheid op elk niveau, om de uitstoot van wagens te beperken en te verminderen, en aan de steunacties, opgezet door de adverteerder die de organisator is van het Salon (maximale recyclage, de Febiac brochures,…)
Tot slot bevestigde de adverteerder dat de spot niet meer wordt uitgezonden.

Jurybeslissing

De Jury heeft opgemerkt dat deze radiospot gebruik maakt van de bewoordingen “les solutions écologiques les plus récentes / de nieuwste modellen en milieuvriendelijke oplossingen” om reclame te maken voor het Autosalon en voor de auto’s en motors die er worden voorgesteld.

Hoewel de Jury de inspanningen van de automobielsector voor het milieu waardeert, heeft zij toch gemeend dat de bovenstaande bewoording “milieuvriendelijke oplossingen” een te absolute bewering of uitdrukking betreft die er impliciet op wijst dat een product (in casu de auto of motor) geen gevolgen heeft voor het leefmilieu in gelijk welk stadium van zijn levenscyclus, hetgeen strijdig is met artikel 7 van de Milieureclamecode.

Gelet op het feit dat de spot waarvan sprake inmiddels niet meer wordt verspreid, heeft de Jury de adverteerder verzocht om in de toekomst aandachtig te zijn voor de bepalingen van de Milieureclamecode en meerbepaald voor het bovengenoemde artikel 7.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FEBIAC
Product/Dienst: Autosalon
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/01/2008