EUROPABANK – 28/01/2019

Beschrijving van de reclame

De affiche met de titel “Stel die reis niet te lang uit.” toont een afbeelding van het Vrijheidsbeeld waarvan de houding en de trekken verouderd zijn.
Daaronder de volgende vermeldingen:
“Als u er durft voor te gaan, wij ook.
Vraag uw persoonlijke lening op afbetaling aan op europabank.be of bel gratis 0800 25 026.
Europabank
De bank die durft.
Let op, geld lenen kost ook geld.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager was gechoqueerd door deze reclame die mensen met beperkte middelen aanzet om schulden te maken om een vliegtuigticket te kopen om op vakantie naar New York te gaan. Iedereen is zeker vrij om zijn financiën te beheren zoals hij dat wenst maar hij denkt niet dat deze reclame elkeen aanzet tot een verantwoordelijk beheer van zijn financiën.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij, als Belgische retailbank die kredieten verstrekt, regelmatig gecontroleerd wordt door de FOD Economie, de NBB en de FSMA en dit ook met betrekking tot publicitaire aspecten.
Het is zijn missie om zijn klanten steeds op een maatschappelijk verantwoorde wijze een kwaliteitsvolle dienstverlening te verschaffen. Bij elke kredietaanvraag hoort bij hem steeds een gedegen en uitgebreid kredietonderzoek; hier hoort onder andere een analyse van de terugbetalingscapaciteit van de kredietaanvrager bij. Inkomsten moeten steeds gestaafd worden door middel van bewijsstukken.

In zijn communicatiestrategie heeft hij sinds enkele jaren een baseline: “De bank die durft”. Gezien kredietverstrekking behoort tot zijn activiteiten wil hij zich ook op deze markt positioneren tegenover andere bankinstellingen. Hij probeert steeds een oplossing te vinden voor zijn klanten. Het uitgangspunt is dat Europabank meedenkt over de projecten en dromen, die op het eerste zicht misschien gedurfd zijn, van zijn klanten. Deze strategie wordt in zijn communicatie-uitingen vertaald naar: “Als u er durft voor te gaan, wij ook.”.
In de bewuste campagne richt hij zich tot particulieren en communiceert hij over consumentenkrediet. Bij deze campagne hoort een headline die zegt: “Stel die nieuwe reis niet te lang uit.” en een beeld dat uitstelgedrag vertoont, nl. een verouderd Vrijheidsbeeld.
Hij is van mening dat hij met deze communicatie op geen enkele manier de consument misleidt of op een maatschappelijk onverantwoorde manier met zijn producten of zijn merk in aanraking laat komen. Hij maakt gebruik van populaire symbolen die bepaalde dromen van mensen op een ludieke manier tonen om hen te duiden dat die dromen verwezenlijkt kunnen worden, dankzij het aangaan van een consumentenkrediet.

De motivering die door de klager wordt gebruikt, gaat niet over de reclameboodschap van Europabank an sich, maar het betreft een persoonlijke opvatting over kredietverstrekking en, meer specifiek, over de redenen waarom men een krediet wel of niet kan aangaan.
De geciteerde reclame gaat over een ‘lening op afbetaling’, een product van het type ‘consumentenkrediet’. De redenen waarom consumentenkredieten kunnen en worden aangegaan zijn enorm divers: aankoop van een wagen, renovatie, hobby’s, bijzondere gebeurtenissen zoals een huwelijk of een droomreis, … Sommige kredietnemers gaan voor de wagen van hun dromen, andere opteren voor een meer bescheiden wagen zodat ze ook hun droomreis kunnen realiseren, enzovoort.

De adverteerder wou ook duidelijk stellen dat deze advertentie volledig is opgemaakt volgens de wettelijke regels van het Wetboek Economisch Recht die op het consumentenkrediet van toepassing zijn.
De verplichte standaardinformatie die de wet oplegt bij reclame voor kredieten aan consumenten (zie art. VII. 64 WER) is effectief opgenomen in zijn affiche.
Daarnaast bevat art. VII. 65 WER ook verbodsbepalingen bij het voeren van dergelijke reclame. Is met name verboden elke reclame voor een kredietovereenkomst die specifiek gericht is op: 1° het aanzetten van de consument, die het hoofd niet kan bieden aan zijn schulden, tot het opnemen van krediet; 2° het benadrukken van het gemak of de snelheid waarmee het krediet kan worden verkregen; 3° het aansporen tot hergroepering of centralisatie van lopende kredieten of die tot uiting brengt dat lopende kredietovereenkomsten bij de beoordeling van een kredietaanvraag geen of een ondergeschikte rol spelen. Geen enkele van deze uitdrukkelijk verboden aspecten kunnen teruggevonden worden in de betreffende reclame.
Bovendien verbergt de advertentie niet dat het aangaan van een lening een financiële impact heeft op de ontlener door de duidelijke vermelding van de (wettelijk verplichte) slogan “Let op, geld lenen kost ook geld.”.
Tot slot is de adverteerder van mening dat de voorgelegde klacht niet kadert in het voeren van een bepaalde reclame, maar eerder een klacht is tegen het verstrekken van krediet, waardoor een hele sector bekritiseerd wordt. Maar omdat kredietverlening een onmisbaar deel is van de economische motor van onze maatschappij, heeft de overheid, om de consument te beschermen, voldoende maatregelen genomen, waaronder duidelijke bepalingen waaraan kredietverstrekking moet voldoen en verschillende toezichthouders om controle uit te oefenen op de gehele kredietsector. Hij doet steeds het nodige opdat zijn handelen in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen terzake.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche die een lening aanhaalt met het oog op een reis naar New York en van de klacht die hierop betrekking heeft.

Zij houdt er vooreerst aan te benadrukken dat het haar niet toebehoort om zich uit te spreken over het doel zelf van de voorgestelde kredieten, maar dat zij de inhoud van de reclame als zodanig onderzoekt.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze het symbool van het Vrijheidsbeeld heeft gekozen om de eventuele dromen van zijn klanten te illustreren en het feit dat hij hen in dit verband oplossingen wil aanbieden met de slogan “Als u er durft voor te gaan, wij ook.”.

Volgens de Jury zet de reclame de consumenten daarom nog niet aan om op een ondoordachte manier kredieten aan te gaan.

De Jury is derhalve van mening dat de affiche in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bovendien heeft de Jury er nota van genomen dat het gaat om een reclame voor een persoonlijke lening op afbetaling, reclame waarop verschillende wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

In dit verband heeft zij met name vastgesteld dat de affiche de verplichte slogan “Let op, geld lenen kost ook geld.” vermeldt.

In het algemeen was de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet in strijd is met de toepasselijke bepalingen terzake.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: EUROPABANK
Product/Dienst: Consumentenkrediet
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/01/2019