EURO KITCHEN – 21/09/2010

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont een man en een vrouw die beginnen te vrijen op het aanrecht in de keuken en bepaalde onderdelen van het keukenmeubilair begeven het (plank, handvat,…).
Voice-over + tekst op het scherm: “Had je maar een keuken van Euro Kitchen” + logo.
Tekst van het volgende beeld: “Profiteer nu. Solden”, onderaan in kleine letters: “Promotie onder voorwaarden. Vraag meer info in uw Euro Kitchen verkooppunt of via www.eurokitchen.be” + Voice-over: “Het zijn solden bij Euro Kitchen. De mooiste keukens aan de heerlijkste prijzen. Eurokitchen: zoveel mensen, zoveel keukens” + logo.
Tenslotte toont men de vrouw die op het aanrecht ligt waarna de kastjes die erboven hangen op haar vallen.

Motivering van de klacht(en)

Als ouder vindt de klager deze « sex »-gerelateerde reclame een beetje te veel van het goede.
Bovendien is deze marketing stunt niet productgebonden maar berust het puur op sensatie, kijkzucht en seks.

De clip verscheen tussen 19u en 20u (als pauze tussen Gina Lisa Vlaanderen Muziekland - Eén), dus op een uur dat de kinderen nog een uurtje TV kijken. De kinderen keken dan ook verward en geschokt toe naar deze Euro Kitchen spot.

De klager neemt aan dat deze reclame geen reële impact heeft op een omzetstijging

.

Standpunt van de adverteerder

(i) De klacht is niet waarachtig
De adverteerder heeft een aantal onjuistheden in de klacht vastgesteld. Zo kan de klager de spot onmogelijk opgemerkt hebben tussen 19.00 en 20.00 uur op Eén daar de adverteerder niet adverteert op Eén.
Ook stelt de adverteerder dat volgens hem de zendschema’s aantonen dat de tv-spot geen enkele keer op welke zender dan ook is uitgezonden tussen 19.00 en 20.00 uur.
De gebeurtenissen kunnen derhalve niet hebben plaatsgevonden zoals in de klacht beschreven is. Dit sluit uiteraard niet uit dat de tv-spot wel degelijk door de kinderen van de klager kan zijn gezien, zij het dan op een andere zender, op een ander tijdstip en in een ander programma.

(ii) De beoogde boodschap: Een keuken van Euro Kitchen is een solide en duurzame keuken
De tv-spot berust niet op “seks of op sensatie” zoals in de klacht wordt beweerd. In de voorbereiding van de campagne en de tv-spot, heeft Euro Kitchen er bij het communicatiebureau en de regisseur meermaals op aangedrongen om geen naaktheid of expliciet seksuele bewegingen te tonen en met dit verzoek werd wel degelijk rekening gehouden. De boodschap die Euro Kitchen heeft willen overbrengen is dat een keuken van Euro Kitchen een solide en duurzame keuken is. De tv-spot berust op bevindingen uit onderzoek waaruit blijkt dat de activiteiten die plaatsvinden in een keuken veel gevarieerder en uitgebreider zijn dan enkel koken en eten (ook:knutselen/spelen met kinderen/liefde bedrijven).

In de tv-spot wordt gezinspeeld op een situatie die bij de kijker bezwaarlijk als aanstootgevend zal worden gepercipieerd en zal de kijker, ook kinderen die de spot zouden zien, in de eerste plaats getroffen worden door het ludieke en de humor van de spot.

(iii) Euro Kitchen tracht met de humoristische boodschap in de twee spots sympathie op te wekken bij de consument, zodat die bij de aanschaf van een nieuwe keuken ook besluit om in één van de Euro Kitchen winkels langs te komen en daar de aankoop van een keuken op zijn minst in overweging te nemen. In die optiek heeft deze spot, zij het dan eventueel op indirecte wijze, wel degelijk invloed op de omzet in de winkels.

(iv) De tv-spot is bedoeld voor jonge, samenwonende koppels en werd uitgezonden op een tijdstip waarop deze doelgroep televisie kijkt

(v) De getoonde beelden kunnen bezwaarlijk als “schokkend” worden beschouwd.
De focus van de beelden ligt op de dingen die fout gaan als gevolg van een gesuggereerde vrijpartij in de keuken. Het is belangrijk op te merken dat de vrijpartij bewust alleen maar wordt gesuggereerd.
Ofwel begrijpt men de suggestie en dan ziet men er de humor van in, zonder dat dit op welke wijze dan ook kan schokken. Ofwel begrijpt men de suggestie niet (hetgeen mogelijk is bij kinderen), maar dan gaat men geenszins, bij gebrek aan beelden, de spot als schokkend of verwarrend ervaren. Dit onderscheid tussen suggestie en het vertonen van expliciete beelden is in de gegeven context van determinerend belang. Die informatie heeft Euro Kitchen uit meerdere bronnen vernomen, zo ook uit een verslag van het NIZW Jeugd (Nederlands Nationaal Instituut Voor Zorg en Welzijn Jeugd) en is mondeling bevestigd aan Euro Kitchen door een telefonisch geraadpleegde kinderpsycholoog. De getoonde beelden kunnen heden ten dage bezwaarlijk als schokkend worden beschouwd voor kinderen, vermits er enkel affectie en intimiteit wordt getoond en verder enkel een vrijpartij wordt gesuggereerd. Men mag in alle redelijkheid stellen dat deze beelden aldus niet schokkend zijn voor gemiddelde kinderen die opgroeien in een gezin volgens de heersende moraal inzake intimiteit, affectie en seksualiteit die een vrije, open en tolerante democratische samenleving kenmerkt. Na navraag bij professionals en bevriende ouders van de werknemers van Euro Kitchen, werd bevestigd dat de tv-spot geen enkele schadelijke invloed heeft op kinderen, ongeacht de waarden en normen inzake seksualiteit die kinderen worden bijgebracht in de opvoeding.

(vi) De tv-spot is niet seksistisch en is sociaal aanvaard binnen een zeer grote groep van de bevolking
De vrouw wordt op geen enkele wijze als een lustobject voorgesteld, noch expliciet noch impliciet. De tv-spot is niet van aard om de waardigheid van de vrouw aan te tasten en komt evenmin denigrerend over. De tv-spot bevat volstrekt geen provocerende, vulgaire, onfatsoenlijke of obscene kenmerken. De tv-spot heeft een intieme connotatie in een familiale en huishoudelijke context, geen seksuele connotatie. Wat naaktheid betreft, worden er neutrale beelden getoond. Er worden geen intieme delen van het lichaam getoond, noch aanstootgevende beelden. De tv-spot is een ludieke knipoog om de stevigheid en de duurzaamheid van de keukens van Euro Kitchen in de verf te zetten.De tv-spot raakt een fenomeen dat algemeen bekend en aanvaard is bij een zeer grote groep van de bevolking: liefde, romantiek en intimiteit die zich afspeelt in de keuken. De tv-spot houdt aldus verband met het product. Euro Kitchen is ervan overtuigd dat de humor van de tv-spot voor een zeer groot deel van de bevolking duidelijk is. De vele positieve mondelinge en schriftelijke reacties zijn hiervan het bewijs.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv spot een vrijend koppel toont in een keuken waarvan bepaalde onderdelen van het meubilair het begeven , dit teneinde de kwaliteit van Euro Kitchen keukens op de voorgrond te plaatsen.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van oordeel dat deze vrijscène niet choquerend overkomt en evenmin van aard is om morele schade toe te brengen aan kinderen die deze spot zouden zien.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: EURO KITCHEN
Product/Dienst: Keukens
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/09/2010