ETHIAS – 21/11/2012

Beschrijving van de reclame

De spots ensceneren een bestuurder die net een auto-ongeval heeft gehad en die Ethias belt in aanwezigheid van zijn kinderen / een vrouw / een insect. De telefonist van Ethias antwoordt dan onder andere: « Je vous envoie un dépanneuse, elle sera là dans les 30 min. En attendant, vous restez tranquillement dans votre voiture » / « En attendant la dépanneuse, restez calmement dans votre voiture » / « Attendez calmement dans votre voiture ».

Motivering van de klacht(en)

Mensen aanraden in hun auto te blijven wanneer ze net slachtoffer zijn geweest van een ernstig genoeg ongeval om beroep te moeten doen op een takelwagen (wat betekent dat de auto zwaar beschadigd, en zonder twijfel total loss is) getuigt van onverantwoordelijkheid. De eerste raad die op de autosnelweg wordt gegeven is bijvoorbeeld het oranje hesje aan te doen, het voertuig te verlaten en de veiligheidsdriehoek op een veilige afstand te plaatsen. Er is alle reden om dezelfde raad toe te passen wanneer men een boom heeft aangereden, een veiligheidsrail heeft geraakt, enz., wat de situaties zijn die in de reclames geschetst worden.
Men raadt soms zelfs aan de batterij te ontkoppelen om brand te vermijden. Het is niet door zich in de verongelukte wagen te blijven amuseren, en zelfs vrolijk te dartelen met een jonge juffrouw dat men zich in veiligheid zal bevinden. Het is het één of het ander: of het gaat om een onschuldig ongeluk, en in dat geval is er geen takelwagen nodig en wordt alles snel geregeld. Of het gaat om een ernstig ongeval en in dat geval banaliseert men de gebeurtenis niet, in die mate dat men aanraadt om zich te blijven amuseren in het voertuig, met het risico dat dit in brand vliegt, dat de aangereden boom op de auto valt of een ander soortgelijk drama, of dat een ander voertuig op het verongelukte voertuig inrijdt. Dat een verzekeraar zo’n raad geeft en dat deze dus op deze manier opgenomen wordt door iedereen die naar deze reclame luistert is een tegensignaal voor alle campagnes inzake verkeersveiligheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat zijn wens is om zijn klanten een doeltreffende en snelle behandeling te verzekeren in geval van ongevallen. Hij wil het feit benadrukken dat hij alles in het werk stelt om snel ter plekke te kunnen ingrijpen. Dat wil zeggen door het voertuig te takelen en door de inzittenden “gezond en wel” naar huis te begeleiden en dit binnen de 30 minuten na het ongeval.

De scripts beschrijven op een karikaturale, humoristische wijze situaties waarin de verzekerden zich kunnen bevinden. Dit laat toe om de situaties van stress en ongerustheid te dedramatiseren waarin de slachtoffers zich naar aanleiding van een ongeval bevinden. De verzekeringswereld kan in zulke gevallen complex, technisch en weinig toegankelijk lijken. De adverteerder wenst in geen geval bepaalde luisteraars op hun ongemak te stellen of “anti-verkeersveilige” raad naar voor te brengen. De spots duren 35 seconden, het gaat dus om een verkorte discussie tussen de verzekerde en Ethias. Het is onmogelijk om in dit tijdsverloop alle regels inzake verkeersveiligheid in geval van een ongeval uit te leggen.

Men begrijpt echter vrij snel, dankzij de toon van het telefoongesprek, dat het om een klein ongeval/lichte aanrijding gaat. De adviseur verzekert de persoon dan over de snelheid van de tussenkomst en over het feit dat een takelwagen binnen de 30 minuten ter plaatse zal zijn. Zelfs in geval van een lichte aanrijding gebeurt het vaak dat een auto getakeld moet worden naar een garage of naar de verzekerde thuis. Het is dus altijd op vlak van veiligheid afgeraden om met een verongelukte auto te rijden. Het is trouwens om die reden dat de takeldienst gratis voorzien is in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Auto.

De adverteerder verduidelijkt bovendien dat hij zeer actief is op het gebied van verkeerspreventie en alles in het werk stelt om verkeersongevallen zo veel mogelijk te doen afnemen.

Zijn wens is dus niet om verkeersongevallen te banaliseren of hun gevolgen te minimaliseren, maar om de consumenten te tonen dat er een snelle en doeltreffende oplossing zal zijn na zo’n ongeval, wat uiteindelijk de opdracht is van elke autoverzekeraar die geen enkel (economisch) voordeel heeft aan het voorkomen van schadegevallen.

Dit soort communicatie wordt trouwens zeer ruim begrepen en geapprecieerd door het publiek (zoals talrijke post-tests aantonen). Dankzij de humor, het sympathieke karakter van de personages en de eerder gemoedelijke “tone of voice” wordt de boodschap op een amusante, duidelijke en doeltreffende manier overgebracht.

Het spijt de adverteerder dus dat deze reclame de ontevreden consument die de klacht indiende jammer genoeg geschokt heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de telefonist van Ethias in de spots de verzekerde uitnodigt om rustig in zijn auto te blijven.

De Jury is van mening dat de enscenering humoristisch is en geen ernstige ongelukken schetst.

Zij is niettemin van oordeel dat de spots, door aan te raden in de auto te blijven, niet getuigen van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Zonder daarom aan te zetten tot gevaarlijk gedrag, is de spot in tegenspraak met de richtlijnen inzake verkeersveiligheid, namelijk dat het voorzichtiger is om een verongelukt voertuig te verlaten.

Op basis van artikel 1, alinea 2 (maatschappelijke verantwoordelijkheid) van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan niet meer uit te zenden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Adverteerder: ETHIAS
Product/Dienst: Verzekeringen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/11/2012