ENGIE ELECTRABEL – 29/11/2017

Beschrijving van de reclame

Onder het logo van de adverteerder en de slogan “boxx, eindelijk je energieverbruik in eigen handen” tonen de affiches een robotfiguurtje naast een scherm. Op dit scherm staat bovenaan “Home – BOXX – Status verbruik (naast een icoon van een opgestoken duim)”, daaronder links “Maandoverzicht” en rechts “Bekijk uitleg”, met daaronder vier rechthoeken van afnemende hoogte met daaronder “sept – okt – nov – dec” en een €-symbool.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de affiche op twee punten misleidend voor de consument.
Ten eerste is het volgens hem onduidelijk of de grafiek slaat op de invloed van boxx op het maandelijks verbruik dan wel op de invloed op de maandelijkse aanrekening.
Ten tweede geeft de grafiek volgens hem de indruk dat er dankzij boxx een zeer grote invloed gaat zijn op het verbruik of de aanrekening. Maar kijkend naar de maanden september tot en met december lijkt het hem bedrieglijk om te stellen dat er een vermindering zal zijn gezien in deze maanden het verbruik van gezinnen typisch stijgt gezien de koudere temperaturen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat zijn slimme thermostaat genaamd “boxx” er op verschillende manieren kan toe leiden dat een gezin minder energie zal gebruiken. Aangezien de gebruiker in realtime te weten komt hoeveel hij gebruikt, welk toestel hoeveel gebruikt mits het gebruik van slimme stekkers, op welke momenten het energieverbruik piekt en een eenvoudige vergelijking mogelijk wordt met voorgaande verbruiksperiodes en andere gelijkaardige boxx-gebruikers, zal de gebruiker ertoe kunnen worden aangezet zijn verbruiksgewoontes aan te passen en zo nodig bepaalde toestellen uit te schakelen of het gebruik ervan te verminderen. De werkelijke energiebesparing hangt uiteraard af van de maatregelen die een gebruiker neemt.

Wat de reclameboodschap in kwestie betreft, deelde hij vervolgens mee dat met de gebruikte slogan het wezenskenmerk van het product in de verf wordt gezet, met name dat de gebruiker een betere controle krijgt over zijn energieverbruik door de gedetailleerde informatie die door het product mogelijk wordt.

Volgens de adverteerder is de klacht in zijn beide onderdelen ongegrond en is er geen sprake van misleiding.

Het product geeft immers zowel informatie over het energieverbruik als over de (indicatieve) kost daarvan. De consument zal dus informatie over beide aspecten krijgen. Daarenboven staat vast dat de (indicatieve) kost voor de gebruiker rechtstreeks evenredig is met zijn verbruik, aangezien zijn energiekost wordt berekend aan de hand van zijn verbruik vermenigvuldigd met een prijs per verbruik.

Daarnaast is het volgens de adverteerder evident dat een meer intelligent omgaan met energieverbruik tot een daling kan leiden. Nergens in de reclame wordt echter gesteld of geïnsinueerd dat het boxx-toestel automatisch het energieverbruik in zeer grote mate zou doen dalen. De gemiddelde consument zal de boodschap volgens hem correct begrijpen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de affiches en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de affiches betrekking hebben op zijn product “boxx”, een slimme thermostaat die de gebruiker in staat stelt om informatie te verkrijgen over zijn elektriciteits- en aardgasverbruik in huis, alsook over de corresponderende kost daarvan, waardoor de gebruiker ertoe kan worden aangezet zijn verbruiksgewoontes aan te passen en een energiebesparing te realiseren.

De Jury is in dit verband vooreerst van mening dat de affiches wel degelijk deze algemene boodschap met betrekking tot de aard en de mogelijkheden van het gepromote product naar voor brengen, zonder daarbij echter meteen ook een letterlijk te nemen specifieke claim over de omvang van een mogelijke effectieve besparing qua verbruik/kost te formuleren door toedoen van de gehanteerde grafische weergave.

De Jury is bovendien van mening dat het feit dat in de grafische weergave op de affiches niet uitdrukkelijk wordt vermeld of de rechthoeken betrekking hebben op het verbruik dan wel op de kost ervan niet van aard is om de boodschap van de reclame te beïnvloeden, aangezien verbruik en kost in hoofde van de gemiddelde consument met elkaar gepaard gaan.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiches in kwestie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ENGIE ELECTRABEL
Product/Dienst: Boxx
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/11/2017