ENGIE ELECTRABEL – 09/12/2020

Beschrijving van de reclame

Onder de hoofding “SpeedComfort Radiatorventilator (3-Pack)” kondigt de website van de adverteerder een promotie geldig tot 21 november 2020 aan met de volgende tekst:

“SpeedComfort, onze winterfavoriet. De radiator ventilatoren van SpeedComfort verwarmen jouw huis sneller terwijl je ook energie bespaart! Koop nu als klant van ENGIE een 3-pack SpeedComfort Radiatorventilator voor slechts 135€!

De radiatorventilatoren van SpeedComfort maken de verwarming in jouw huis effectiever! Door warme lucht sneller door de kamer te verspreiden gaat het comfort in huis omhoog, en hoeft de cv-ketel minder hard te werken. Daardoor kan je met deze radiatorventilatoren comfortabel besparen.

Meer comfort met SpeedComfort
Als jij vindt dat jouw huis niet snel genoeg warm wordt in de winter, dan zijn radiatorventilatoren van SpeedComfort de oplossing. SpeedComfort radiatorventilatoren circuleren warme lucht van de radiator sneller door de kamer, zodat de kamer sneller comfortabel aanvoelt. Daarmee geniet je niet alleen van meer comfort in huis, maar ook van een lagere energierekening. Doordat warme lucht sneller wordt gecirculeerd hoeft de cv-ketel minder hard te werken.

Comfortabel besparen
Doordat de verwarming in huis effectiever werkt wanneer je SpeedComfort ventilatoren installeert, werkt de cv-ketel minder lang. Ook kan de insteltemperatuur van de cv-ketel lager worden ingesteld. Vaak staat deze ingesteld op 80 tot 85°C. Als je radiatoren in huis voorziet van SpeedComfort radiatorventilatoren, kan de cv-ketel ingesteld worden op ongeveer 60°C. Het comfort in huis gaat dan niet achteruit, maar het gasverbruik van de cv-ketel wordt wel lager. Volgens SpeedComfort kan je tot 30% besparen als je ventilatoren op elke radiator in huis plaatst. Bovendien gebruikt een SpeedComfort ventilator maar € 0,16 per jaar aan stroom. Je kan met SpeedComfort dus comfortabel besparen.

Geschikt voor elk type radiator
SpeedComfort biedt een geschikte radiatorventilator voor elk type radiator:
Als de open ruimte tussen de radiatorpanelen 7 centimeter of meer bedraagt, dan is SpeedComfort Basic geschikt. Koop nu als klant van ENGIE een SpeedComfort Basic Trio Set voor slechts 135€ in plaats van 159€! Voor radiatoren waar de open ruimte tussen 3,8 cm en 7 cm ligt, is SpeedComfort Narrow de passende oplossing. Koop nu als klant van ENGIE een SpeedComfort Narrow Trio Set voor slechts 135€ in plaats van 174€!
En voor convectors en convectorputten heeft SpeedComfort de Convector ventilator. Koop nu als klant van ENGIE een SpeedComfort Convector Trio Set voor slechts 135€ in plaats van 169€!

SpeedComfort biedt verschillende accessoires zoals verlengkabels en pootjes zodat deze ventilatoren op bijna elke radiator passen. Let wel op dat SpeedComfort ventilatoren niet geplaatst kunnen worden op gietijzeren radiatoren.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager bevat de productpromotie 4 argumenten die onjuist, misleidend of op zijn minst volstrekt anachronistisch zijn.

§ 2 “Door warme lucht sneller door de kamer te verspreiden gaat het comfort in huis omhoog, en hoeft de cv-ketel minder hard te werken.”
Het door de ketel geleverde vermogen moet de warmteverliezen van het huis compenseren: dit vermogen is maximaal wanneer het erg koud is. Het verhogen van het vermogen van de radiatoren voor een bepaalde watertemperatuur heeft praktisch geen invloed op het vermogen dat de ketel moet leveren.

§4 “Ook kan de insteltemperatuur van de cv-ketel lager worden ingesteld. Vaak staat deze ingesteld op 80 tot 85°C.”
Een vaak tussen 80 en 85°C ingestelde richttemperatuur van de boiler, zou correct zijn geweest in de jaren zestig en zeventig en alleen als de bewoners de instelwaarde van de aquastaat van de boiler niet wijzigden. Tegenwoordig zijn de meeste regelingen uitgerust met een buitentemperatuursensor, die alleen bij zeer koud weer, wat in België slechts een zeer klein deel van het stookseizoen is, een insteltemperatuur van 80 of 85°C nodig zal hebben.

§4 “Volgens SpeedComfort kan je tot 30% besparen als je ventilatoren op elke radiator in huis plaatst.”
Het verhogen van het radiatorvermogen voor een bepaalde watertemperatuur zal resulteren in:
- Een lichte verhoging van het productierendement van de ketel, op voorwaarde dat de verwarmingscurve wordt aangepast (dit gebeurt meestal door een verwarmingsmonteur) of, in het geval van oudere installaties, dat het instelpunt van de aquastaat handmatig wordt aangepast;
- Een lichte verhoging van het distributierendement: de verwarmingsbuizen buiten het verwarmde volume zullen een iets lagere temperatuur hebben;
- Een lichte daling van het emissierendement door de snelheid van de warme lucht boven de radiatoren langs de ramen of de buitenmuren te verhogen.
De combinatie van deze 3 effecten zal resulteren in een lichte verhoging van het totale rendement van de installatie, maar zal in geen geval resulteren in een besparing van 30%. De klager zou zeer benieuwd zijn naar de realistische veronderstellingen waaruit dit cijfer zou blijken.

§4 “Bovendien gebruikt een SpeedComfort ventilator maar € 0,16 per jaar aan stroom.”
Laten we uitgaan van een gemiddelde elektriciteitsprijs van € 0,25/kWh (men kan vaststellen dat een iets andere waarde niets afdoet van het volgende voorbeeld).
Het geadverteerde verbruik van een SpeedComfort is € 0,16 per jaar / € 0,25/kWh = 0,64 kWh/jaar of 640 Wh/jaar.
Afhankelijk van de isolatiegraad van het huis duurt het stookseizoen ongeveer 7 maanden of 214 dagen.
De klager gaat ervan uit dat de comforttemperatuur 16 uur per dag vereist is en dat de bewoners de SpeedComfort elke nacht uitschakelen (door 's morgens en 's avonds het huis rond te gaan?). De ventilatoren draaien 214 x 16 = 3414 uur/jaar.
Het vermogen van een SpeedComfort-ventilator zou zijn: 640 Wh / 3414 u = 0,19 W, wat een belachelijk laag vermogen is. Het werkelijke jaarlijkse verbruik moet noodzakelijkerwijs hoger zijn dan 0,16 euro/jaar.
En tegen de promotieprijs kost het iets meer dan €1000 om een gemiddelde installatie met 8 radiatoren uit te rusten. Volgens de klager zal het zeer vaak, zo niet altijd, zinvoller zijn dit bedrag te investeren in de verbetering van de bouwschil, wat tot reële besparingen zal leiden.

Tenslotte was de klager bijzonder geschokt dat een energiedistributeur een dergelijk product zou kunnen promoten, terwijl hij toch zeker verscheidene ingenieurs in dienst heeft die in staat zijn snel na te gaan dat de gebruikte commerciële argumenten vanuit thermodynamisch oogpunt niet opgaan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat, aangezien de identiteit van de klager hem niet bekend is, het hem niet mogelijk is na te gaan op welke autoriteit de betrokkene zich beroept om de juistheid van de aangekondigde performantie van het product SpeedComfort in twijfel te trekken. De klacht gaat trouwens niet vergezeld van enige studie of wetenschappelijk bewijs die de beweringen van de klager aangaande het product zouden ondersteunen.
Hij deelde vervolgens de reactie van de ingenieurs van het betrokken product op de beweringen van de klager mee.
Vermits SpeedComfort de woning sneller doet opwarmen, zal een moderne HR-ketel sneller terugschakelen naar een lagere watertemperatuur. Daardoor neemt het rendement van de ketel toe (meer energie uit condensatie van het rookgas).
De weersafhankelijke regeling waarnaar de klager verwijst, vindt vooral toepassing bij nieuwbouw, doch dit is niet de doelgroep van SpeedComfort. Bovendien wordt in nieuwbouw vaak vloerverwarming geplaatst, waarop SpeedComfort niet kan worden toegepast. Volgens de duurzaamheidsadviseur van de adverteerder - die veelvuldig huisbezoeken aflegt - staat in ongeveer 80% van de woningen de CV-watertemperatuur nog ingesteld op het setpoint van de fabrikant, zijnde 75 tot 85°C. Dit wordt bevestigd door onder meer de “Vereniging Eigen Huis”. Pas onder 60°C kan het rookgas volledig condenseren en komt er veel extra condensatie-energie vrij.
Hoeveel precies bespaard wordt, hangt af van de situatie zoals deze bestond vóór de installatie van SpeedComfort. Door de plaatsing van SpeedComfort op de radiatoren en bijbehorende instellingen van het CV-systeem is een besparing tot 30% echter wel degelijk haalbaar. De maximale besparing van 30 % (“tot 30 %”) kan worden gerealiseerd door: 1. de verlaging van de temperatuur van het CV-water, waardoor meer condensatie-energie vrijkomt; 2. een betere luchtcirculatie in de woning waardoor een kleiner verticaal temperatuurverschil ontstaat en dus op een lagere temperatuur verwarmd kan worden; 3. verbetering van het distributierendement door een lagere watertemperatuur (minder leidingverliezen); 4. waterzijdig inregelen van de CV-installatie. Anders dan de klager beweert zal, doordat met een lagere watertemperatuur gewerkt wordt (en dus ook een lagere luchttemperatuur), de emissie-efficiëntie niet afnemen.
De SpeedComfort schakelt zichzelf automatisch aan en uit. Er is dus geen noodzaak voor de bewoners om hem elke ochtend en avond aan en uit te zetten, zoals de klager aanneemt. Indien de ventilatoren in het stookseizoen 16 uur per dag zouden draaien, zou het energieverbruik per jaar 1,878 kWh bedragen (3.414 uur x 0,55 Watt). Bij een kost van 0,20 euro per kWh zou de totale jaarlijkse kost minder dan 0,38 euro zijn. Doordat de SpeedComfort automatisch aan en uit gaat, draaien ventilatoren in de praktijk evenwel minder dan 8 uur per dag. Bovendien is er in het voor- en naseizoen niet altijd behoefte aan opgewekte warmte. Een kost van 0,16 euro per stookseizoen voor het verbruik van de SpeedComfort is dan ook zeer realistisch. Sowieso gaat het om een totaal verwaarloosbaar bedrag, zelfs in de hypothese dat de kost een veelvoud zou zijn. De besparing zal vooral gerealiseerd kunnen worden door plaatsing van de SpeedComfort in de woonruimte; meestal zal het al volstaan om 3 radiatoren te voorzien van SpeedComfort.
De adverteerder deelde ook twee testrapporten mee aangaande de performantie van de SpeedComfort producten, afgeleverd door respectievelijk JOA Projects en TNO.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de pagina van de website van de adverteerder met betrekking tot het betrokken product en met name van de verschillende beweringen die door de klager worden aangehaald.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat deze een reeks elementen heeft aangeleverd ter ondersteuning van de beweringen in kwestie, onder andere informatie van de ingenieurs van het product in kwestie en van zijn duurzaamheidsadviseur evenals twee testrapporten over de prestaties van het gepromote product.

De Jury heeft er aldus onder andere nota van genomen dat aangezien het gepromote product de woning sneller doet opwarmen, een moderne verwarmingsketel sneller naar een lagere temperatuur kan terugschakelen en het rendement zal toenemen. Met betrekking tot de richttemperatuur van de verwarmingsketel heeft de Jury er op basis van elementen aangeleverd door de adverteerder nota van genomen dat in ongeveer 80% van de woningen de ketel nog ingesteld staat op 75 tot 85° en dat de weersafhankelijke regeling waarnaar de klager verwijst vooral toepassing vindt bij nieuwbouw, wat niet de doelgroep van de producent is. Ten slotte heeft de Jury er met betrekking tot de kosten met name nota van genomen dat de ventilatoren in de praktijk minder dan 8 uur per dag werken, aangezien de SpeedComfort zichzelf automatisch aan en uit schakelt.

De Jury houdt er vervolgens aan te verduidelijken dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om zich uit te spreken over de technische kenmerken van het product en dat zij zich beperkt tot het onderzoeken van de reclame-inhoud als dusdanig.

Rekening houdend met de door de adverteerder geleverde verklaringen en op basis van de informatie waarover zij beschikt, is de Jury van mening dat de beweringen meegedeeld door de adverteerder voldoende ondersteund worden.

Zij is met name van mening dat de vermelding “je kan tot 30% besparen” op de website geen absolute claim uitmaakt, maar zich beperkt tot het vermelden van de maximale besparing die gerealiseerd kan worden rekening houdend met de doelgroep van de adverteerder en afhankelijk van de specifieke verwarmingsinstallaties.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ENGIE ELECTRABEL
Product/Dienst: SpeedComfort ventilatoren
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/12/2020