ENECO – 01/10/2013

Beschrijving van de reclame

De radiospot vermeldt onder meer: “Kies nu voor echt groene elektriciteit en gas op eneco.be en krijg een korting van 150 euro.”.

De internetbanner vermeldt onder meer: “Nu €150 korting. Op écht groene elektriciteit en gas.”.

De reclame voor deze promotie op de website van de adverteerder vermeldt onder meer: “100% groene stroom”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager maakt de adverteerder reclame voor 100% groene stroom en gas in zijn huidige campagne. Hij verkoopt echter gewoon aardgas, wat geen hernieuwbaar en duurzaam product is, maar gewoon een fossiele brandstof.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de vermelding “écht groene” op het product elektriciteit slaat. Er is geen verwijzing naar “groen gas”, noch in zijn campagnes, noch op zijn website. Op de landingspagina van de campagne staat zeer duidelijk vermeld dat het gaat over “100% groene stroom”. Ook in de banners is er nergens een vermelding dat het om groen/duurzaam gas gaat.

De adverteerder maakte tevens de analogie met de uitspraak “ik heb een rode broek en schoenen gekocht”, wat niet wil zeggen dat ik rode schoenen heb gekocht. Ter verdere staving van dit argument verwees hij naar het volgende door hem aangevraagde taaladvies van de Nederlandse taalunie:
“Als het de bedoeling is dat groen ook op gas betrekking heeft, moet u schrijven: groene elektriciteit en groen gas. Groene elektriciteit en gas zou in dat geval een foute samentrekking zijn: een voorwaarde om het bijvoeglijk naamwoord groen/groene de tweede keer te kunnen samentrekken, is dat het dezelfde vorm heeft als de eerste keer. Aan die voorwaarde is niet voldaan: bij het de-woord elektriciteit hoort de vorm met buigings-e (groene), terwijl bij het het-woord gas de vorm zonder -e hoort (groen). Groene elektriciteit en gas is wel mogelijk als groene alleen betrekking heeft op elektriciteit.”.

Tenslotte deelde de adverteerder een recent rapport van de VREG mee ter staving van het feit dat de door de adverteerder geleverde elektriciteit volledig afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot die onder meer vermeldt “Kies nu voor echt groene elektriciteit en gas op eneco.be en krijg een korting van 150 euro.” en van de internetbanner die onder meer vermeldt: “Nu €150 korting. Op écht groene elektriciteit en gas.”.

De Jury heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk geen Franstalige radiospots en internetbanners werden verspreid voor deze promotie.

Wat de reclame voor deze promotie op de website van de adverteerder betreft, heeft de Jury er nota van genomen dat de Nederlandse versie op 19 september 2013 onder meer vermeldde: “100% groene stroom” en de Franse versie: “Une énergie 100% verte”.

De Jury heeft tevens kennis genomen van het standpunt van de adverteerder volgens hetwelk de vermelding “écht groene” alleen op het product elektriciteit betrekking heeft en van het door de adverteerder bij de Nederlandse Taalunie ingewonnen advies dat de puur taalkundige correctheid van deze interpretatie bevestigt.

Niettegenstaande dit taalkundige advies, wenst de Jury te beklemtonen dat het al dan niet misleidende karakter van de reclame dient te worden beoordeeld vanuit de perceptie van de bestemmeling, in casu de gemiddelde consument.

De Jury is vervolgens van mening dat de gemiddelde consument uit de door de adverteerder voor deze reclame gekozen bewoordingen zal afleiden dat het adjectief “groen” zowel op het product elektriciteit als op het product gas betrekking heeft.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat volgens een rapport van de VREG van 30 april 2013 de door de adverteerder geleverde elektriciteit volledig afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen, maar dat hetzelfde evenwel niet geldt voor het door de adverteerder geleverde gas.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de voornaamste kenmerken van het aangeboden product en nopens de eigenschappen en de kenmerken van dit product met betrekking tot zijn gevolgen voor het leefmilieu, wat strijdig is met de artikels 3 en 5 van de ICC Code en artikel 3 van de Milieureclamecode.

De Jury is hetzelfde oordeel toegedaan wat betreft de vermelding “Une énergie 100% verte” in de Franse versie van de reclame voor deze promotie op de website, aangezien het hier evenmin duidelijk is voor de gemiddelde consument dat het adjectief “verte” alleen op het product elektriciteit en niet op het product gas betrekking heeft.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de Franse versie van de reclame voor deze promotie op de website intussen werd gewijzigd en nu “Une électricité 100% verte” vermeldt in plaats van “Une énergie 100% verte”.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing te zullen naleven.

Adverteerder: ENECO
Product/Dienst: Elektriciteit en gas
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/10/2013