ELECTRABEL – 19/05/2009

Beschrijving van de reclame

6 affiches met het logo van Electrabel, het logo van FSC en respectievelijk de volgende slogans:
- “Telenet kiest voor onze groene energie. Samen voor minder CO².” (met emoticons),
- “Campina kiest voor onze groene energie. Gezondheid! Samen voor minder CO².” (met beeld van een glas melk),
- “Danone kiest voor onze groene energie en gezondere lucht. Samen voor minder CO².” (met beeld van potjes die een witte wolk vormen),
- “ZOO Antwerpen en Planckendael kiezen voor onze groene energie en zuivere lucht. Samen voor minder CO².” (met beeld van een hoofd van een giraf boven de wolken),
- “Bij Delhaize winkel je steeds groener. Delhaize kiest voor onze groene energie.” (met beeld van groene groenten),
- “Groen sinds 31.1.7. De Nationale Loterij kiest voor onze groene energie.” (met beeld van Loterij ballen).

Motivering van de klacht(en)

Electrabel laat met deze reclame uitschijnen dat al hun energie 'groen' is. Maar, "Electrabel bengelt daarbij onderaan, met 70 procent elektriciteit uit kernenergie en steenkool en slechts 1,7 procent uit hernieuwbare bronnen", zo schrijft De Tijd op 17/02/2009 op hun website. Je kan 'kiezen voor de groene energie van Electrabel' immers zowel interpreteren als 'alle energie van x is groen' als 'voor die energie van x die groen is'.

Bovendien stelt een rapport van Greenpeace dat “het overgrote deel (87%) van de zogenaamd 'groene' stroom die door Electrabel in België wordt geproduceerd, voortkomt uit het verbranden van biomassa in oude steenkoolcentrales. Deze centrales hebben een erg laag rendement, waardoor meer dan 60% van de energie van die biomassa als warmte verloren gaat. Dit is een enorme verspilling. Bovendien wordt in deze steenkoolcentrales ook steenkool verbrand, wat erg vervuilend is. Deze stroomproductie is dus vervuilend en verspillend en kan volgens Greenpeace onmogelijk als groen worden beschouwd”.

Correcter zou dus zijn om te zeggen dat de bedrijven 'gekozen hebben voor GroenPlus'. Dat is de naam van hun product en dus hebben ze alle recht om die te gebruiken. Dan wordt ook in het midden gelaten of de energie echt 'groen' (=ecologisch) is of niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij in deze campagne een aantal klanten op de voorgrond heeft willen zetten die een groen product van Electrabel hebben gekozen. Op de vraag of die klanten effectief groene energie afnemen bij Electrabel luidt het antwoord: ja. De definitie van ‘groen’ die Electrabel hanteert in dit kader voldoet aan de wettelijke verplichtingen en zij is ertoe in staat te bewijzen dat het verbruik van die specifieke klanten gedekt is met een groene productie.

Verder wordt er gesteld dat de slogan “ bedrijf X kiest voor onze groene energie” kan geïnterpreteerd worden alsof al zijn energie groen zou zijn. Ten eerste deelde de adverteerder mee dat we hier over een beperkt aantal klanten spreken. Ten tweede verdedigt Electrabel echter al van bij haar ontstaan haar mix aan productiemiddelen (kernenergie, energie uit steenkool en gas en hernieuwbare energie). Deze communicatie is o.a. ook te vinden in zijn CO2-plan, terug te vinden op zijn site en uitgebracht in brochure: “Het energiebeleid van GDF SUEZ en Electrabel is erop gericht om op een evenwichtige manier te beantwoorden aan drie vereisten: de bevoorradingszekerheid garanderen, de prijscompetitiviteit behouden en het milieu respecteren. Om dit te bereiken is het nodig over een gediversifieerd productiepark te beschikken op het vlak van zowel technologie als brandstoffen.”

Bovendien wordt hier sinds de vrijmaking van de energiemarkt op regelmatige basis over bericht door de media - o.a. in De Tijd van 17/2/2009- en wordt Electrabel als de referentie gezien als het gaat over kernenergie. De adverteerder meent er dus vanuit te kunnen gaan dat de Belgische bevolking weet dat Electrabel niet alleen groene energie produceert en dat deze slogan dus niet voor interpretatie vatbaar is.

Verder wordt er gesteld dat biomassa niet als groen kan beschouwd worden. Biomassa wordt echter door de Belgische instanties, bevoegd voor energie, erkend als ‘hernieuwbare energie’ waarvoor groene stroomcertificaten worden afgeleverd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de verschillende affiches vermelden dat bepaalde ondernemingen voor de groene energie van Electrabel gekozen hebben. Er zijn namelijk 6 affiches met het logo van Electrabel, het logo van FSC en respectievelijk de volgende slogans:
- “Telenet kiest voor onze groene energie. Samen voor minder CO².” (met emoticons),
- “Campina kiest voor onze groene energie. Gezondheid! Samen voor minder CO².” (met beeld van een glas melk),
- “Danone kiest voor onze groene energie en gezondere lucht. Samen voor minder CO².” (met beeld van potjes die een witte wolk vormen),
- “ZOO Antwerpen en Planckendael kiezen voor onze groene energie en zuivere lucht. Samen voor minder CO².” (met beeld van een hoofd van een giraf boven de wolken),
- “Bij Delhaize winkel je steeds groener. Delhaize kiest voor onze groene energie.” (met beeld van groene groenten),
- “Groen sinds 31.1.7. De Nationale Loterij kiest voor onze groene energie.” (met beeld van Loterij ballen).

Met betrekking tot de affiches Telenet, Campina, Danone en ZOO Antwerpen, is de Jury van oordeel dat de combinatie van de zinnen “kiest voor onze groene energie” en “samen voor minder CO²” ervoor zorgt dat de boodschap duidelijk is voor de consument, met name dat deze ondernemingen kiezen voor groene energie bij Electrabel en de wil hebben om samen iets te ondernemen te voordele voor het milieu. De zin “samen voor minder CO2” verzacht de boodschap m.b.t. groene energie en maakt het engagement duidelijk, namelijk “minder CO2”.

Met betrekking tot de affiches Delhaize en Nationale Loterij daarentegen, is de Jury van oordeel dat de boodschap dubbelzinnig overkomt door het feit dat de zin “samen voor minder CO²” niet vermeld wordt en derhalve de boodschap niet verzacht wordt. De Jury is derhalve van oordeel dat deze twee affiches van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden m.b.t. de eigenschappen en kenmerken van de energie waarvan sprake. De verwijzing naar ‘groen’ staat in deze boodschappen teveel op de voorgrond en wordt (in tegenstelling tot de andere affiches) niet verzacht door een zinnetje dat duidelijk maakt op welk vlak men spreekt van groen.

Op basis van het artikel 3 van de milieureclamecode en art E1 van de ICC code, heeft de Jury de adverteerder verzocht om ofwel deze affiches te wijzigen (door ze te milderen) ofwel deze affiches niet meer te verspreiden. Indien de adverteerder opteert voor de wijziging van de affiches in kwestie, werd hem verzocht om de aangepaste versies te bezorgen.

De adverteerder heeft de gewijzigde affiches voorgelegd aan de Jury. De Jury was van oordeel dat deze beantwoorden aan haar eerdere beslissing en heeft derhalve gemeend geen opmerkingen meer te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ELECTRABEL
Product/Dienst: Groene Energie
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/05/2009