ELECTRABEL – 02/12/2008

Beschrijving van de reclame

Met muziek op de achtergrond toont deze tv-spot kinderen die werken (een lamp vervangen, isolatiepanelen plaatsen, zonnepanelen plaatsen), met de vrachtwagen rijden en die een vergadering bijwonen.
Op het einde een voice off: “Ce n’est pas à nos enfants de bâtir un monde avec moins de CO2. C’est pourquoi Electrabel investit pour pouvoir produire, d’ici 2015, de l’électricité verte pour un million de familles belges. Electrabel, ensemble pour moins de CO2”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame spoort kinderen aan tot gedragingen die gevaarlijk zijn voor zichzelf en anderen en die kunnen leiden tot verwondingen, ziekten of de dood. Zij toont gevaarlijke werksituaties en spoort aan tot onnodige risico’s en de overtreding van de wetten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft eerst en vooral de nadruk gelegd op het extreme karakter van de klacht die op een methodische en gedetailleerde manier de verschillende scènes en gedragingen van de spot analyseert.

De adverteerder liet weten dat de spot kwalitatieve tests ondergaan heeft die het volgende aangetoond hebben:
-een goed begrip van de creatieve extrapolatie: kinderen in volwassen situaties geplaatst.
-een duidelijk begrip van de hoofdboodschap: men moet een toename van de CO2 vermijden en de toekomstige generatie beschermen door onmiddellijk samen te handelen.

-een bijzondere waardering voor deze emotionele spot.

De spot werd voorafgaandelijk aan de JEP voorgelegd wiens aanbevelingen geleid hebben tot de volgende wijzigingen:

- scène met de lamp: de plaatsing wordt gesuggereerd ipv het effectief te tonen.

- scène op de zolder: nietmachine werd vervangen door een plooibare meter.

- scène op het dak: kinderen worden op een plat dak getoond en niet meer op een schuin dak.

- de daarop volgende situaties in de spot zijn niet langer reëel; ze kunnen niet door kinderen uitgevoerd worden daar ze speciaal materiaal of situaties vereisen.

- de Voice Over werd vereenvoudigd om het begrip van het creatieve concept voor iedereen, zelfs de jongeren te garanderen.

- de spot werd zo emotioneel en sereen mogelijk voorgesteld door de beeldkeuze en de soort muziek. De aard van de spot maakt het mogelijk dat de kijker de inhoud van elke scène kan overstijgen en zich kan concentreren op het verhaal en niet op de ‘potentiële gevaarlijke’ details.

De adverteerder liet ook weten dat het mediaplan gericht is op volwassenen (25-44 jaar) en de bedoeling heeft om contacten met jongeren te beperken.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de spot gewijzigd werd overeenkomstig haar advies tot wijziging dat zij uitgebracht had ingevolge een verzoek tot voorafgaandelijk onderzoek van het script (scène met lamp wordt gesuggereerd ipv getoond, gewijzigde werktuigen of omgeving: plooibare meter vervangt nietmachine en een plat dak ipv een hellend dak).

De Jury stelde tevens vast dat de finale boodschap duidelijker was en dat zo een afstand gecreëerd werd tussen de kinderen en de te ondernemen handelingen om de CO2 te verminderen.

De Jury is van oordeel dat deze tv-spot een publicitaire allegorie betreft en dat het merendeel van het publiek de reclame begrijpt, met name met de nodige terughoudendheid en gezond verstand. De Jury stelde ook de het irreële karakter van de meeste scènes vast.

Gelet op voorgaande, is de Jury van oordeel dat de tv-spot niet van aard is om aan te sporen tot gedragingen die schadelijk zijn voor veiligheid, noch aan te sporen tot gevaarlijke gedragingen.

De Jury heeft ook kennis genomen van de rollen gespeeld door de kinderen en heeft deze elementen niet weerhouden als zijnde tegenstijdig van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ELECTRABEL
Product/Dienst: Ensemble pour moins de CO²
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/12/2008