EFBA – 20/04/2011

Beschrijving van de reclame

Titel van de advertentie: “Why it’s eco-friendly to wear fur…”, gevolgd door de volgende ondertitels:
-Fur lasts a lifetime. Naturally  long-lasting, fur can be recycled easily and biodegrades.
-Food Chain Recycling. Farmed fur animals are fed with by-products from meat and fish industries.
-Reduces CO2 gas emissions. Fur animals are born, raised and die on the farm.
-No waste. Fur animals carcasses are used in the production of bio-diesel.
-Helps conservation. Wild fur comes from population management programmes.

Motivering van de klacht(en)

De productie van echt bont van dieren is veel schadelijker voor het milieu dan textiel (katoen, acryl, wol, polyester). Tot die conclusie komen onderzoekers van CE Delft, een Nederlands onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in milieuproblemen. In opdracht van GAIA, het Nederlandse Bont voor Dieren en het Italiaanse LAV onderzochten zij de impact van bontproductie op het milieu, vanaf het proces van het kweken van de dieren tot aan het afgewerkte kledingsstuk.

Voor 17 van 18 parameters, zoals klimaatverandering, ozonvervuiling, vorming van fijn stof, grondverzuring, waterverbruik en landgebruik, is bont vele malen schadelijker dan textiel. Het onderzoek focust op de nertsenhouderij, omdat in Nederland en België alleen nertsen gehouden worden voor bontproductie. Grootste boosdoener is de productie van het voeder voor de nertsen. Ook de geproduceerde mest en de gebruikte chemicaliën zijn zeer schadelijk voor het milieu. Enkel voor katoen ligt het waterverbruik hoger dan voor bontproductie.

Bond Beter Leefmilieu over het rapport in opdracht van GAIA: Interessante studie, die aantoont dat de nertsenhouderij een ernstige en bovendien onnodige milieu-impact veroorzaakt.Ook de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak afkomstig van de nertsenmest dragen bij aan de effecten van verzuring en de vorming van fijnstof. Voor 1 kg bont zijn meer dan 11 nertsenpelzen nodig. Het negatieve effect op het klimaat van 1 kg nertsenbont is 5 x hoger dan dat van de productie van wol, die van alle ander textiel het hoogst scoort qua negatieve impact op het milieu

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft een reeks argumenten ontwikkeld en uitgewerkt om de tekortkomingen van het rapport aan te tonen:
- het onderzoek is niet conform de ISO normen
- het onderzoek geeft geen informatie over de gebruikte databases behalve het gebruik van de software SimaPro en EcoInvent.
- de auteurs missen een breed spectrum van gegevens. Bovendien zijn de gebruikte gegevens niet representatief voor de bontindustrie op Europees en wereldniveau.
- de basis voor de berekening van de belangrijkste factor voor de impact van bontproductie op het milieu – de voeding – is fout.
- de auteurs hebben er bewust voor gekozen om de positieve invloed die de productie van bont op het milieu heeft niet te vermelden
- de auteurs vergelijken 1 kg bont met 1 kg van ander textiel (katoen, vals bont …): een twijfelachtige vergelijking aangezien textiel niet hetzelfde gebruik dekt.
- de vergelijking met ander textiel is onvolledig en verkeerd aangezien de levensduur van de verschillende producten niet inbegrepen is.
- de onafhankelijkheid van de auteurs is twijfelachtig.

De argumenten van de adverteerder om te advertentie te rechtvaardigen:
- bont heeft een onbeperkte levensduur: duurzaam en recycleerbaar en biologisch afbreekbaar.
- recyclage in de voedselketen: de nertsen worden gevoed met industrieel afval van gevogelte en vissen dat vernietigd zou zijn geworden als het niet zou gebruikt worden.
- vermindering van CO2 uitstoot: alle productieactiviteiten hebben plaats op de boerderij, inclusief euthanasie. Er is geen transport van dieren zoals het geval is voor andere
kweekdieren.
- geen verspilling: de mest van de nertsen wordt gerecycleerd tot organische bemestingsmiddelen – geen enkel chemisch bemestingsmiddel wordt gebruikt – de dierlijke vetten worden gerecycleerd voor de productie van biodiesel – de karkassen worden gerecycleerd voor energieproductie.
- bijdrage aan natuurbehoud: de bonthandel heeft onderzoek ondersteund om ervoor te zorgen dat jacht- en vangstmethoden de welzijnsnormen respecteren.

Jurybeslissing

Vooreerst merkte de Jury op dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame in kwestie en zij zich niet uitspreekt met betrekking tot het product zelf.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie het volgende vermeldt:
Titel: “Why it’s eco-friendly to wear fur…”, gevolgd door de volgende ondertitels:
-Fur lasts a lifetime. Naturally  long-lasting, fur can be recycled easily and biodegrades.
-Food Chain Recycling. Farmed fur animals are fed with by-products from meat and fish industries.
-Reduces CO2 gas emissions. Fur animals are born, raised and die on the farm.
-No waste. Fur animals carcasses are used in the production of bio-diesel.
-Helps conservation. Wild fur comes from population management programmes.

De Jury is van oordeel dat de titel “Why it’s eco-friendly to wear fur…” te absoluut gesteld is en van aard is om de consument te misleiden mbt de eigenschappen van het product inzake de gevolgen ervan voor het leefmilieu. De bewering “eco-friendly” is een absolute bewering die er impliciet op wijst dat het product geen gevolgen heeft voor het leefmilieu in gelijk welk stadium van zijn levenscyclus, wat in werkelijkheid niet het geval is (het product heeft wel degelijk ook negatieve gevolgen voor het leefmilieu). Derhalve is deze bewering “eco-friendly” strijdig met art. 1,3 en 7 van de milieureclamecode en art E1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury is tevens van oordeel dat de bewering “Reduces CO2 gas emissions. Fur animals are born, raised and die on the farm” te weinig uitleg bevat om correct begrepen te kunnen worden door de consument. Er wordt niet toegelicht ten opzichte van wat er minder CO2- uitstoot veroorzaakt wordt. De gemiddelde consument kan deze bewering derhalve niet meteen kaderen binnen de juiste context. Bijgevolg is de Jury van oordeel dat deze bewering de consument kan misleiden nopens de eigenschappen van het product in kwestie mbt de gevolgen ervan voor het leefmilieu, wat strijdig is met art. 1 en 3 van de milieureclamecode en art. E1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op voorgaande, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen (bovenvermelde beweringen verwijderen) en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder deelde voorstellen tot wijziging mee:

1) Wat betreft het voorstel om een sterretje toe te voegen met de uitleg "one of the most ecologically balanced systems in agriculture" teneinde de term eco-friendly te illustreren :

De Jury is van oordeel dat dit voorstel onvoldoende is daar de term « eco-friendly » een absolute bewering uitmaakt die verboden is door art. 7 van de milieureclamecode en art. E1 van de ICC code. Bovendien leidt de voorgestelde zin niet tot een mildering van de bewering in kwestie. Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de term "eco-friendly" te schrappen, daar het een te absolute term is die van aard is om de consument te misleiden met betrekking tot de gevolgen voor het leefmilieu.

2) Wat betreft het voorstel om de bewoordingen  "No transportation needed" toe te voegen teneinde de bewering (Reduces CO2 gas emissions. Fur animals are born, raised and die on the farm) te vervolledigen en de boodschap te verduidelijken:

De Jury is van oordeel dat dit voorstel eveneens onvoldoende is. De activiteiten voor de productie van bont zijn niet van aard dat de CO2 uitstoot wordt verminderd. Integendeel, de productie verhoogt tevens de CO2 uitstoot (zoals elke productie activiteit). Alleen is er in de productie van bont een element (geen transport) dat toelaat om te beweren dat er minder CO2 uitstoot is dan het geval is bij andere slachtdieren.
Bij wijze van voorbeeld, stelt de Jury een aanvaardbare wijziging voor: Our production of CO2 gas emissions is reduced. No transportation is needed. Fur animals are born, raised and die on the farm.

De adverteerder deelde mee dat hij het voorstel onder punt 2 aanvaardt, maar dat hij de term “eco-friendly” niet wenst te verwijderen daar het gebruik van deze term volgens hem gerechtvaardigd is.

Gevolg

Aangezien de adverteerder slechts gedeeltelijk de Jurybeslissing wenst na te leven, werd overeenkomstig art. 10 van het Reglement een verzoek tot schorsing aan de media gericht.

Adverteerder: EFBA
Product/Dienst: Bont
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  20/04/2011