ECOPHARMA – 09/02/2009

Beschrijving van de reclame

Op Google AdWords, de tekst “5 Kg in 1 Week Afvallen? Ja, dat kan! Verlies 5 kg of meer in de eerste week. www.trimgel.be”.

Op www.trimgel.be, op de pagina met als titel “De geruchten over Amerikaans afslankproduct zijn waar! 5 of 50 pond afvallen? Ja … ik wil!”, is er een beschrijvende tekst van de Trimgel en van de Trimcaps met onder meer de volgende beweringen:
- “Trimgel zorgt voor een enorme vetverbranding en het snel verdwijnen van uw hongergevoel”,
- “Zodra Trimgel is aangebracht en licht is ingemasseerd, raken de werkzame bestanddelen snel in de bloedbaan”,
- “...proteïne stimuleert die op zijn beurt vet omzet in energie, oftewel verbrandt”,
- “…hetzelfde biedt als efedrine”.

Motivering van de klacht(en)

Er wordt gewag gemaakt van 5 kg gewichtsverlies in 1 week.
nergens op de site staat een studie, staat een werking, of het actieve bestanddeel, geen bijwerkingen.
Dit is volgens de klager de reinste misleiding.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in deze reclame onder meer de volgende beweringen voorkomen:
- “Trimgel zorgt voor een enorme vetverbranding en het snel verdwijnen van uw hongergevoel”,
- “Zodra Trimgel is aangebracht en licht is ingemasseerd, raken de werkzame bestanddelen snel in de bloedbaan”,
- “...proteïne stimuleert die op zijn beurt vet omzet in energie, oftewel verbrandt”,
- “…hetzelfde biedt als efedrine”.

Volgens artikel 1 van de wet van 20 oktober 1998 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, wordt onder geneesmiddelen verstaan: “elke enkelvoudige of samengestelde substantie die aan mens of dier toegediend kan worden teneinde een medische diagnose te stellen of om organische functies bij mens of dier te herstellen, te verbeteren of te wijzigen”. Volgens een ministeriële circulaire van de Minister van Volksgezondheid dd 28/07/1987 zijn bepaalde producten onderworpen aan de wetgeving op geneesmiddelen, ondermeer: “de enkelvoudige en samengestelde substanties die bestemd zijn om een vermageringseffect teweeg te brengen een meer in het bijzonder de eetluststillers”.

Gelet op de wijze waarop dit product voorgesteld is, is de Jury van oordeel dat dit product kan beschouwd worden als een geneesmiddel in de zin van artikel 1 van de bovenvermelde wet.

De Jury heeft vastgesteld dat Trimgel niet geregistreerd is (http://www.cbip.be/ggr/index.cfm?ggrWelk=MAIN).
Volgens artikel 9 van de bovenvermelde wet is elke reclame betreffende een geneesmiddel dat niet is geregistreerd verboden.

De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om de reclame niet meer te verspreiden noch via Google AdWords, noch via de website www.trimgel.be.

De adverteerder deelde mee dat het product Trimgel en Trimcaps geen geneesmiddelen zijn zoals de Jury stelt. Trimgel is een cosmetisch product en Trimcaps is een voedingssupplement, genotificeerd onder het nummer NUT 946/37 bekomen bij het Ministerie van Volksgezondheid, waarbij ook de verpakking werd goedgekeurd.

Hij liet ook weten dat hij beslist heeft de 4 incorrecte vermeldingen op de website www.trimgel.be te wijzigen of te schrappen om aan de voorwaarden van de Jury te voldoen:
- “Trimgel zorgt voor een enorme vetverbranding en het snel verdwijnen
van uw hongergevoel”,
- “Zodra Trimgel is aangebracht en licht is ingemasseerd, raken de
werkzame bestanddelen snel in de bloedbaan”,
- “...proteïne stimuleert die op zijn beurt vet omzet in energie,
oftewel verbrandt”,
- “…hetzelfde biedt als efedrine”.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder beslist heeft om 4 beweringen te wijzigen of te schrappen maar heeft vastgesteld dat dit intussen nog niet het geval was.

Hij verwees terzake naar de JEP beslissing dd.17 december 2008 die slechts enkele beweringen ter illustratie aanhaalt (m.a.w. een niet limitatieve opsomming) en verzocht de adverteerder om de reclame te stoppen aangezien elke reclame betreffende een geneesmiddel dat niet is geregistreerd verboden is.

De Jury heeft tevens de adverteerder geïnformeerd dat FOD Volksgezondheid haar bevestigd heeft dat Trimgel als een geneesmiddel beschouwd moet worden.

Gelet op wat voorafgaat, verzocht de Jury de adverteerder om te bevestigen dat hij de beslissing tot stopzetting zal naleven.

Bij gebreke aan antwoord van de adverteerder, werd overeenkomstig art. 11 van het reglement een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Bij gebreke aan hoger beroep werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ECOPHARMA
Product/Dienst: Trimgel, Trimcaps
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Datum afsluiting:  09/02/2009