DVV – 03/03/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “EcoMobility” en “Ecologisch rijden? Onze DVV-consulent beloont ons” toont het achteraanzicht van een wagen met openstaande deur en koffer die op 2 stroken gras staat. Voor de wagen staat een meisje dat in de lens kijkt. Naast de wagen, ter hoogte van de openstaande deur, staat een man.
Onderaan de tekst: “Cliënten die milieubewust rijden, krijgen van ons een fikse premievermindering op de BA Autoverzekering. Afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw auto kan die oplopen tot 20%! Wij doen dat omdat we het milieu een warm hart toedragen. En omdat milieubewustzijn samengaat met verkeersveiligheid, geven wij een premievermindering van 10% aan cliënten die een cursus ecologisch rijden hebben gevolgd.
Mijn consulent biedt me tot 20% minder premie!*
Meer informatie over de voorwaarden bij een DVV-consulent in uw buurt. Bel 0800-24 404 voor zijn adres of surf naar www.dvv.be”.
Hiernaast het logo van het product, onderaan het logo van de adverteerder met de slogan: “Raad op mensenmaat”.
Het sterretje verwijst naar de tekst: “op een nieuw contract of vervanging voertuig”.

Motivering van de klacht(en)

De adverteerder beweert dat een consument die een milieuvriendelijke wagen koopt tot 20% korting op de BA polis kan krijgen. Als voorwaarde stelt hij het CO2 verbruik van de wagen.
Wagens uit de categorie A (CO2-uitstoot benzine

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde een voordeel (geen korting) te bieden aan klanten die beslissen om met een milieuvriendelijke auto te rijden. Een voordeel is ook van toepassing op klanten die een cursus ecorijden volgen. Beide voordelen zijn niet cumuleerbaar.
Een klasse A-wagen geeft een voordeel van 20%, een klasse B-wagen van 10%. Voor de bepaling van die klasses volgde hij de Europese classificatie, d.i. :
- Klasse A : benzine < 100g-uitstoot/km, diesel < 85g-uitstoot/km
- Klasse B : benzine 100-130 g-uitstoot/km, diesel 85-115g-uitstoot/km
De adverteerder stelde dat Klasse A dus effectief bestaat. Op het auto-salon wordt er een schaal gebruikt van A tot G om de uitstoot van de wagens aan te geven. Om te weten welke auto’s onder welke klasses vallen, heeft de adverteerder de officiële cijfers van FEBIAC gebruikt. Hij koos twee bestaande klasses uit, A en B, maar geeft toe dat er momenteel weinig auto’s in klasse A ondergebracht zijn.
Er kan echter volgens de adverteerder geen sprake van bedrog zijn. Iemand die vandaag en in de toekomst een klasse A-voertuig zou laten verzekeren, heeft onmiddellijk recht op het voordeel van 20% op zijn BA-premie.
De adverteerder stelde dat dergelijke auto’s reeds bestaan: bv. de VW-Lupo, 90 g/km en de Reva (elektrische auto), 0 g-uitstoot, die reeds gecommercialiseerd werden; en de OneCats, 60 g-uitstoot, commercialisering voorzien voor 2009. De adverteerder is zich er heel goed van bewust dat dit segment ongeveer 0,1% van de markt op dit moment vertegenwoordigt. Dit werd ook zo gecommuniceerd op de persconferentie.
Op relatief korte termijn verwacht hij verdere evoluties en veel meer auto’s in die categorie. Hij wil ook – vanuit zijn duurzaam engagement – de markt stimuleren om nog lager te gaan en de klanten die uit pure overtuiging echt moeite doen maximaal belonen. Hij is er zich ook heel goed van bewust dat de vermindering van CO2 maar één van de manieren is om milieubewust rijden te stimuleren.
De adverteerder stelde dat het daarom verkeerd is om zich te focussen op de klasse A, die maar één aspect is van de actie. Hij stelde dat Klasse B-voertuigen een voordeel van 10% genieten en hij nav het autosalon opgemerkt heeft dat een groter aantal van nieuwe voertuigen onder die categorie vallen (Bv. Ford Focus). De adverteerder biedt ook een voordeel van 10% aan klanten met een klasse C of hoger, die een cursus ecorijden volgen. Hij stelde zijn klanten niet te kunnen verplichten om voor bepaalde auto’s te opteren. Hij kan ze wel belonen als ze dit doen, of als ze op een andere manier aan milieubewust rijden meewerken. Hij vindt het logisch om de meest milieubewuste klanten een hogere beloning te bieden en tegelijkertijd te willen anticiperen op een marktevolutie, gebruik makend van officieel erkende klasses.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een prijsvermindering aanbiedt (tot 20% premievermindering op BA autoverzekering in functie van CO2 uitstoot en 10 % premievermindering ingevolge cursus ecologisch rijden).

De Jury heeft de volgende inbreuken vastgesteld:
1) De wetgeving inzake prijsvermindering werd niet nageleefd (art. 43 WHPC). Indien de adverteerder niet de bedoeling had een prijsvermindering aan te kondigen, maar een nieuwe prijs voor een bepaalde categorie van voertuigen wilde meedelen, is het aangewezen dit op een andere wijze te formuleren. De wijze waarop het geheel heden aangekondigd werd in de advertentie (premievermindering), wijst op een prijsvermindering en is derhalve onderworpen aan art. 43 WHPC.
2)De enige wagen die heden in aanmerking zou komen voor de premievermindering van 20% zou de VW Lupo zijn, doch deze wordt heden niet meer gecommercialiseerd. De Reva daarentegen kan slechts genieten van een beperkt gebruik (enkel stadsverkeer, max. snelheid van 80 km/u). Wagens die pas later gecommercialiseerd zullen worden, doen op dit ogenblik niet terzake. Deze reclame creëert derhalve valse verwachtingen (20%) en is derhalve van aard om de consument te misleiden (art. 94/6 WHPC en art. 3 en 5 ICC code).
3)Deze reclame vermeldt niet dat de premievermindering obv CO 2 uitstoot enerzijds en de premievermindering ingevolge de cursus ecologisch rijden niet cumuleerbaar zijn. Deze reclame is derhalve misleidend door weglating van essentiële informatie dienaangaande (art. 94/7 WHPC).
4)Deze reclame gebruikt absolute termen zoals “ecologisch rijden/ rouler écologique, respectent l’environnement” die erop wijzen dat autorijden met een wagen van de voorgestelde categorie geen gevolgen zou hebben voor het leefmilieu. Aangezien de wagens in kwestie toch nog CO2 uitstoten en derhalve toch nog gevolgen hebben voor het leefmilieu, zijn deze beweringen strijdig met art. 7 van de milieureclamecode en dienen deze termen gemilderd te worden.
5)Deze reclame maakt gebruik van een logo (ecomobility). De Jury heeft de adverteerder verzocht te willen meedelen of dit een huislogo of een officieel logo betreft. In het laatste geval verzoekt zij de adverteerder te bevestigen dat hij voldaan heeft aan de voorwaarden voor vermelding ervan in dit kader.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht deze reclame te wijzigen door deze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde bepalingen en in afwachting daarvan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder ging niet akkoord met de beslissing van de Jury en heeft beroep aangetekend. Hij heeft als volgt gereageerd op de door de Jury aangehaalde 5 punten:
1)Deze campagne wil de nadruk leggen op het feit dat dit een nieuw aanbod is, maar wel van blijvende aard. Dit is een lager tarief autoverzekeringen voor de mensen die aan de voorwaarden voldoen. De adverteerder had helemaal niet de bedoeling de indruk te wekken een tijdelijke prijsvermindering aan te kondigen. Wat de formulering betreft, stelt de adverteerder dat er geen wettelijke bepaling is en dat het dus om interpretatie gaat.
2)Deze reclame creëert volgens de adverteerder helemaal geen valse verwachtingen. Het is nl. zo dat de Lupo’s bestaan en dat de eigenaars van die auto’s wel een voordeel genieten, indien ze bij de adverteerder een autoverzekering afsluiten. Daarenboven, aangezien het hier om een blijvend tarief gaat, komen auto’s die later gecommercialiseerd worden evenzeer in aanmerking. Het al dan niet beperkt gebruik en de maximale snelheid van 80 km/u van de Reva doet niet terzake (ook deze wagens hebben een verzekering nodig).
3)De advertentie in de krant verwijst de klant voor verdere informatie door naar de plaatselijke DVV-consulent of naar de DVV-website. Op de website is duidelijk vermeld dat beide voordelen niet cumuleerbaar zijn. Daarenboven vermeldt de advertentie een voordeel tot 20%, wat geen interpretatie toelaat.
4)Niettegenstaande de milieureclamecode het gebruik van absolute termen verbiedt, is deze terminologie volgens de adverteerder ondertussen in het dagelijks gebruik ingeburgerd. De term “ecologisch rijden” is immers algemeen bekend voor het grote publiek. Zie de erkende instellingen die cursussen “ecologisch rijden” aanbieden, heel de reclame rond het autosalon, de nieuwsverslaggeving daaromtrent en zelfs ook een begrip op Wikipedia. De gemiddelde consument is er zich bijgevolg goed van bewust dat “ecologisch rijden” minder vervuilend is, maar nog steeds gevolgen voor het milieu inhoudt.
5)Het logo ecomobility is een huislogo van DVV, waarvoor de adverteerder de procedure in gang heeft gezet tot het bekomen van een depot bij het Benelux bureau voor de intellectuele eigendom.

De Jury heeft vastgesteld dat de adverteerder geen nieuwe feitelijke elementen / bewijsstukken aanbrengt, maar zich enkel beperkt tot het herhalen van de argumenten aangevoerd tijdens de procedure van eerste aanleg.

Hij vestigt de aandacht op een bijkomende argumentatie ten overstaan van de « milieubeweringen » (milieureclamecode), zonder evenwel nieuwe feitelijke elementen / bewijsstukken aan te brengen. Hij verwijst eveneens naar zijn logo (ecomobility) door gewoon te antwoorden op de vraag die gesteld werd in het kader van de beslissing van de Jury van Eerste Aanleg van 31 januari 2008.

Bovendien heeft de Jury vastgesteld dat zijn verzoek tot hoger beroep evenmin vermeldt dat de procedure in eerste aanleg niet gerespecteerd zou geweest zijn of dat de beslissing van de Jury niet gebaseerd zou zijn op de wetgeving, convenanten en/of nationale en internationale zelfdisciplinaire codes en/of regels, goedgekeurd door de vzw Raad voor de Reclame.

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van hoger beroep van oordeel dat het verzoek tot hoger beroep niet ontvankelijk is.

De beslissingen van de Jury van eerste aanleg wordt dus gehandhaafd.

Deze beslissing van de Jury hoger beroep is definitief.

Adverteerder: DVV
Product/Dienst: DVV Eco Mobility
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/03/2008