DR BLUES BELGIAN BREWS – 08/03/2021

Beschrijving van de reclame

De gesponsorde Facebookpost waarop de klacht betrekking heeft bevat de volgende tekst met een emoji van een gezondheidsprofessional: “This basic survival kit offers the optimal remedies for all your lockdown pains. In the box, with a magnificent vintage loo…”.
Daaronder de naam en het logo van de adverteerder “World’s first Covid-19 therapy”, de tekening van een verpleegster met de tekst “Just what the doctor ordered”, de afbeelding van een doos met “single dose” en van een andere met “double dose” en “Get your therapy at www.drblues.com”.
Daaronder “Everything you need to treat your lockdown symptoms! World first: survive the lock…”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar het feit dat Dr Blues aankondigt dat hij alle symptomen in verband met de lockdown/Covid gaat genezen.
Volgens hem gaat het om een verband tussen het consumeren van bier en welbevinden, het benadrukken van een antidepressief effect van alcohol en een verband tussen geneeskunde en alcoholconsumptie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn reclamebeeld verkeerd geïnterpreteerd is door de klager en dat hij nooit heeft voorgehouden dat een bier een behandeling zou kunnen zijn tegen het coronavirus, wat idioot zou zijn. Zijn reclame was veeleer opgevat als een ludieke actie in deze vreemde tijden, om de horeca te helpen. Het woord “therapy” in de advertentie verwees in feite naar de therapie voor de horeca en niet voor de met corona besmette personen, en hij verwees in dit verband naar een persartikel over zijn steunprogramma ten behoeve van de horeca.
Hij bedankte de klager die dit onder zijn aandacht heeft gebracht en heeft deze reclame teruggetrokken, hoewel hij niet begrijpt dat men zijn reclame verkeerd zou kunnen interpreteren als het aanprijzen van een remedie tegen Covid-19.
De adverteerder voegde toe dat zijn website de volgende vermelding bevat: “All phrases and names suggestive of therapy are used in a fictitious manner” en heeft tevens meer informatie verschaft over de eigenaar van het merk, Prof. Dr Hadzic, een invloedrijke arts, onderzoeker en docent in de geneeskunde.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het kader van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

Zij heeft kennisgenomen van de gesponsorde Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat de klacht duidelijk stelt dat het in de geviseerde reclame gaat om het leggen van een verband tussen het consumeren van bier en het welbevinden en het genezen van alle symptomen, niet alleen deze die verband houden met de ziekte Covid-19, maar ook deze die verband houden met de lockdown, met benadrukking van het antidepressief effect van alcohol.

Zij heeft tevens kennisgenomen van het antwoord van de adverteerder die zijn actie beschrijft als “economische therapie” voor de horeca en die de klacht beperkend samenvat als een verkeerde interpretatie dat zijn reclame zou beweren dat bier een behandeling kan zijn tegen een infectie met het coronavirus.

Dienaangaande vestigt de Jury de aandacht op het feit dat zij zich op basis van de klacht dient uit te spreken over de betrokken gesponsorde Facebookpost die naar haar mening duidelijk primair productpromotie voor de bieren van de adverteerder uitmaakt, en niet de achterliggende actie die klaarblijkelijk mede beoogde de horeca te ondersteunen als dusdanig beoordeelt.

Volgens de Jury moet de Facebookpost in kwestie derhalve op basis van de klacht worden getoetst, niet alleen aan de bepalingen van het Convenant inzake alcoholreclame en gezondheid, maar ook aan de bepalingen inzake alcoholreclame en gunstige psychische en fysieke effecten.

Welnu, de Jury is van mening dat de reclame, door te stellen dat de “survival kit” met bier “offers the optimal remedies for all your lockdown pains” en “Everything you need to treat your lockdown symptoms!”, wel degelijk duidelijk de consumptie van alcoholhoudende dranken in verband brengt met gunstige psychische en fysieke effecten die toelaten om bepaalde fysieke, psychische of sociale problemen te bestrijden of om angsttoestanden of sociale of psychische conflicten te verminderen of te doen verdwijnen in de zin van artikel 3.2 van het Convenant.

Zij is derhalve van oordeel dat de betrokken Facebookpost strijdig is met voormelde bepaling.

De Jury is tevens van mening dat in de context van deze reclame de vermeldingen “World’s first Covid-19 therapy” en “Get your therapy at www.drblues.com” veeleer naar persoonlijke behandelingen ten behoeve van de met de reclame aangesproken consumenten lijken te verwijzen, waaronder mogelijk behandelingen voor psychische ziekten zoals depressie, dan naar een op de noodlijdende horeca gerichte behandeling zoals de adverteerder in zijn antwoord aanvoerde.

Zij is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame aldus eveneens een inbreuk vormt op artikels 6.2 en 6.4 van het Convenant die bepalen dat reclame voor alcoholhoudende dranken geen verband mag leggen tussen de consumptie van alcoholhoudende dranken en de verbetering van de gezondheidstoestand en niet de indruk mag wekken dat alcoholhoudende dranken bepaalde ziekten kunnen doen verdwijnen, verlichten of voorkomen.

De Jury betreurt hierbij ook de verwijzing naar een dergelijke fictieve “therapie” in deze moeilijke tijden waarin talrijke mensen zich ingevolge de gezondheidscrisis en de lockdown moeten laten behandelen voor ernstige gevolgen hiervan.

Ten overvloede heeft de Jury daarnaast vastgesteld dat de op basis van artikel 11.1 + Bijlage B van het Convenant verplichte educatieve slogan niet vermeld wordt in de gesponsorde Facebookpost in kwestie.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de verspreiding van de betrokken Facebookpost door de adverteerder reeds werd stopgezet na ontvangst van de klacht.

Adverteerder: DR BLUES BELGIAN BREWS
Product/Dienst: Covid-19 Survival Kit
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  08/03/2021