DPG MEDIA – 30/08/2019

Beschrijving van de reclame

Het betrokken artikel op de website 7sur7.be van de groep DPG Media draagt de titel « Comment bénéficier au maximum des réductions de bienvenue pour l’énergie? » en bevat onder meer de volgende tekst: « ECONOMIE La lutte sur le marché de l’énergie est fort concurrentielle. Les fournisseurs de gaz et d’électricité s’efforcent d’attirer les consommateurs. Les réductions de bienvenue sont des atouts populaires dont les nouveaux clients peuvent profiter. Mais quelles sont les offres et quelles conditions y sont liées? » met daaronder de vermelding « Rédaction ME ».
Verder in de tekst onder andere de volgende hyperlinks: « Comparez ici les meilleurs tarifs énergétiques et économisez des centaines d’euros! », « Quelques tuyaux pour éviter une facture énergétique (trop) élevée. » en « Découvrez ici les meilleurs tarifs énergétiques et changez de fournisseur sans aucun souci. » die leiden naar de website monenergie.be van de groep DPG Media.
Onderaan de vermelding: « Source: Monenergie.be ».

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een niet-gesignaleerde publireportage.
Hij deelde tevens mee dat er enkele kliks later een reclame voor deze site verschijnt.

Standpunt van de adverteerder

Het betrokken bedrijf, DPG Media, deelde mee dat in het geval van het artikel waarop de klacht betrekking heeft geen sprake is van native advertising / commerciële communicatie. Het artikel is immers op redactionele wijze tot stand gekomen; de journalist heeft het onderwerp zelf aangebracht en uitgewerkt. Het bedrijf deelde ook mee dat aangezien er geen sprake is van een adverteerder in dit artikel, evenmin een adverteerder enige controle op de inhoud van het artikel heeft uitgeoefend.

Het bedrijf gaf tevens aan zich als uitgever van zowel papieren als digitale media bijzonder bewust te zijn van het belang om steeds duidelijk het onderscheid te maken tussen journalistieke content en commerciële content, met een beleid inzake native advertising, waarbij het gaat om betalende adverteerders die op een of andere manier controle uitoefenen over de inhoud en de vorm van een reclameboodschap, wat hier echter niet het geval is.  

Wat meer specifiek de omgang met de eigen merken in de eigen media betreft, deelde DPG Media vervolgens mee dat het websites met algemene informatie (bv. 7sur7) exploiteert en daarnaast actief is met websites met “online services” (bv. Monenergie). Deze laatste websites zijn zgn. vergelijkers, die consumenten begeleiden in hun keuzes inzake bv. energie. Daarnaast bevatten deze sites ook content, geschreven door onafhankelijke journalisten. De redacties van de nieuwssites selecteren dagelijks artikelen die oorspronkelijk verschenen op de online servicessites, omdat zij oordelen dat dit content is die ook voor de lezers van de nieuwssites interessant kan zijn.

Deze artikelen linken wel door naar de online servicessite in kwestie, maar niet naar de website van een adverteerder op deze servicessite. De informatie in dat artikel had even goed in een artikel op de nieuwssite zelf kunnen staan. Maar omdat de mediagroep nu eenmaal verschillende niche-websites heeft, ligt het volgens het bedrijf voor de hand om de surfer in die welbepaalde niches door te verwijzen naar de online servicessites.

Het bedrijf benadrukte dat deze artikelen geen commerciële communicatie zijn, en evenmin native advertising. Er is geen “adverteerder”: zowel de nieuwssite als de online servicessite zijn uitgaven van DPG Media en er is evenmin sprake van een vergoeding, onder welke vorm ook. Bijgevolg worden er noch tekstuele noch grafische aanduidingen gebruikt om deze content te onderscheiden van de journalistieke content; wel wordt vermeld dat de bron van het artikel zijn online servicessite is.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op een artikel op de website 7sur7.be van de groep DPG Media, getiteld “Comment bénéficier au maximum des réductions de bienvenue pour l’énergie?” met de vermelding “Rédaction ME” en onder het artikel “Source: Monenergie.be”.

Ingevolge het antwoord van het betrokken bedrijf, heeft zij er terdege nota van genomen dat het artikel in kwestie op redactionele wijze tot stand gekomen is en dat de journalist zelf het onderwerp heeft aangebracht.

Zij heeft er eveneens nota van genomen dat de groep DPG Media nieuwssites exploiteert, waaronder 7sur7.be, evenals online servicessites zoals monenergie.be. Deze laatsten zijn vergelijkingssites om consumenten te begeleiden in hun keuzes, die eveneens redactionele inhoud bevatten die geschreven wordt door onafhankelijke journalisten. Bepaalde van deze redactionele artikels worden geselecteerd om ook verspreid te worden op de nieuwssites, met links naar de online servicessites en de vermelding van de bron van het artikel. In onderhavig geval heeft de Jury de aanwezigheid vastgesteld van de vermelding “Source: Monenergie.be” die dus aangeeft dat het artikel afkomstig is van een journalist die het op deze site gepubliceerd heeft.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat het hier gaat om redactionele inhoud en niet om een publireportage en dat de aanwezigheid, in voorkomend geval, van reclamebanners voor de online servicessite op de pagina van de nieuwssite in kwestie hieraan in casu geen afbreuk doet.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DPG MEDIA
Product/Dienst: Mijnenergie.be
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/08/2019