DOUWE EGBERTS – 21/01/2020

Beschrijving van de reclame

De spot toont twee jonge meisjes die zich op een sofa installeren en elkaar kussen. Ze richten zich plots op en kijken uit het raam. Men ziet de vader binnenkomen en de meisjes rennend de trap oplopen en in een kamer binnengaan. Een van hen kijkt op haar telefoon en ziet de boodschap van haar vader: 3 kopjes koffie gevolgd door een vraagteken. De vader is bezig met het maken van de koffies en draait zich glimlachend om als hij de twee jonge meisjes een beetje gegeneerd hand-in hand ziet aankomen. Ze zitten vervolgens alle drie lachend rond de tafel.  
Tekst op het scherm: “Ici, il y a du Douwe Egberts dans l’air.”.  

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat deze reclame een seksuele afwijking banaliseert en jongeren uitnodigt om gelijkaardige experimenten te doen. Zij voegde toe dat de reclame tevens de ouders die homoseksuele praktijken aanvaarden en goedkeuren honoreert. Om na te gaan of homoseksualiteit een afwijking is, stelt ze voor om het geweten en de Bijbel (Romeinen 1:26-28) te raadplegen.  

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de spot twee jonge meisjes toont die elkaar kussen en dat de vader vervolgens koffie met hen drinkt.  

De Jury is van mening dat de reclame slechts een scène die deel uitmaakt van de huidige samenleving toont om te illustreren hoe een gênant moment wordt verdreven bij een koffie teneinde het product in kwestie naar voor te brengen.  

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van mening dat de beelden waarop de klacht betrekking heeft niet choquerend of onfatsoenlijk zijn en evenmin getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.  

Zij is tevens van oordeel dat de beelden in kwestie niet van aard zijn om kinderen of tieners mentaal of moreel schade toe te brengen.  

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame niet indruist tegen de bepalingen van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) of de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.  

Adverteerder: DOUWE EGBERTS
Product/Dienst: Koffie
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/01/2020