DKV – 06/12/2017

Beschrijving van de reclame

De spot toont een ambulance die aankomt bij een ziekenhuis en vervolgens een chirurg die zich voorbereidt voor een operatie. Men ziet daarna het meisje dat geopereerd zal worden en de chirurg die naar elkaar glimlachen.
Vrouwenstem: “Toen ons dochtertje met spoed geopereerd moest worden, stond onze wereld stil. Op zo’n moment telt er niks anders meer. We wilden voor haar alleen maar de beste chirurg, de beste technologie en de beste zorgen.”
VO: “Je kan niet alles voorzien, maar je kan je er wel op voorbereiden. Ontdek de hospitalisatieverzekeringen van DKV en geniet van een maximale bescherming tegen een aantrekkelijke premie. Meer info op dkv.be. DKV. De beste zorgen. Levenslang.”

Motivering van de klacht(en)

Als de klaagster, die verpleegster is, deze reclame hoort dan verstaat ze: als u de hospitalisatieverzekering neemt, dan zal u de beste chirurg krijgen, de beste technologie, de beste zorgen.
Volgens haar is het leggen van dit verband misleidend, bedrieglijk, schandelijk en onaanvaardbaar. Een verzorgende geeft immers altijd het maximum om zich zo goed mogelijk om zijn patiënt te ontfermen. Deze reclame denigreert een volledige beroepscategorie van verzorgenden die het beste van zichzelf geven.
Ze verwekt bij de mensen die de verzekering in kwestie hebben ook een gevoel van almacht, van voorrang en het geloof dat men de beste zorgen heeft als men deze verzekering heeft.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij in deze campagne de familie promoot door de diepgewortelde wens binnen een familie om geliefden zo goed mogelijk te beschermen op de voorgrond te plaatsen. De onderliggende gedachte bestaat erin om klaar te zijn om in alle sereniteit het hoofd te kunnen bieden als zich een ongeval of een ziekte voordoet zonder keuzes te moeten maken (zonder te verzaken aan bepaalde te dure gezondheidskosten of therapeutische opties).

Wat de inhoud van de klacht betreft, is de adverteerder van mening dat het gevoel van de klaagster ten aanzien van de reclamecampagne uiteraard subjectief is. De boodschap die hij wil overbrengen houdt in dat eenieder zorg kan dragen voor zichzelf en zijn naasten zonder barrière op het vlak van de kost van de zorgen. Aldus heeft hij uiteraard niemand willen kwetsen. Integendeel, de beelden van de campagne tonen een zorgzaam personeel op zijn best, dat geëngageerd is en klaar staat om op elk moment aan iedereen de best mogelijke zorgen te verschaffen. De campagne mikt op geen enkel moment op een formule die een verband legt tussen de kwaliteit van de zorgen en de prijs die betaald dient te worden om ze te krijgen.

Ten slotte contesteert hij formeel het onderscheid dat de klaagster zich voorstelt tussen een geneeskunde voor de rijken (klanten bij DKV) en een geneeskunde voor de anderen. De spot is immers realistisch en informeert dat de DKV-verzekeringen “een maximale bescherming tegen een aantrekkelijke premie” bieden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot een meisje toont dat geopereerd zal worden door een chirurg en dat onder meer het volgende vermeld wordt: “Toen ons dochtertje met spoed geopereerd moest worden, (…) wilden (we) voor haar alleen maar de beste chirurg, de beste technologie en de beste zorgen.” en “Je kan niet alles voorzien, maar je kan je er wel op voorbereiden. Ontdek de hospitalisatieverzekeringen van DKV en geniet van een maximale bescherming tegen een aantrekkelijke premie.”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder in deze campagne de familie op de voorgrond plaatst en dat de boodschap die hij wil overbrengen inhoudt dat zijn producten toelaten om zorg te dragen voor zichzelf en zijn naasten.

De Jury is van mening dat de adverteerder in de Tv-spot niet beweert dat alleen aangeslotenen de beste zorgen krijgen, en evenmin dat het verzorgende personeel niet even kwaliteitsvolle zorg zou bieden aan alle patiënten.

Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument aan de reclame niet dezelfde interpretatie zal geven als deze die de klaagster oproept.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet van aard is om een bepaalde groep personen te denigreren. Zij is eveneens van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden met betrekking tot de kenmerken van de aangeboden diensten en evenmin blijk geeft van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk of professioneel verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DKV
Product/Dienst: Hospitalisatieverzekeringen
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/12/2017