DIRECTSAMEN.BE – 17/07/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont acht profielen van mannen en vrouwen: foto, omschrijving van de persoon tekst “sms CHAT (voornaam) naar 7040”.

Het aangeklaagde profiel heeft als titel “Toch deze 18+ foto zien? SMS FOTO DIDI naar 7040” en bevat een foto van een man en een vrouw met daaronder de tekst: “Ben jij in een lekkere bui, sms me dan maar. Mijn naam is Didi 23 jaar en helemaal alleen thuis. Wat doe jij in het weekend? Sms me eens wat stouts of opwindends als je in bent voor een warm gesprek. CHAT DIDI sms dit naar 7040.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclameboodschap is erg seksueel getint en spoort mensen aan om naaktfoto’s te bekijken via sms. Men vermeldt onder andere het volgende: “Toch deze 18+ foto zien? SMS foto Didi naar 7040.”
Men zegt expliciet dat het 18+ foto’s zijn, maar men vermeldt niet dat je ook 18 jaar moet zijn om er SMS’en naar te sturen. Dit zet jonge kinderen duidelijk aan tot het opzoeken van naakte foto’s. Het medium is ook voor jongeren vrij beschikbaar, dit kan toch niet ethisch verantwoord zijn. Deze advertenties horen dan ook niet thuis in Metro.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde van oordeel te zijn dat zijn uiting keurig werd afgedekt, zodat er geen opzichtelijk bloot te zien is en dat de uiting in overeenstemming is met het beleid van Metro zoals tussen hen werd overeengekomen. Hij stelde absoluut niet van mening te zijn dat personen onder de 18 jaar opzettelijk aangezet worden tot het bekijken van de foto’s in zijn media- uiting. Hij stelde dat dit absoluut niet het opzet van zijn bedrijfsvoering was.

Jurybeslissing

Wat de afbeeldingen (vrouwen/man) betreft, is de Jury van oordeel dat deze niet van aard zijn om het publiek te choqueren, noch om de menselijke waardigheid aan te tasten.

Wel heeft de Jury enkele andere inbreuken vastgesteld:

1) de identiteit en het geografisch adres van de adverteerder werden niet vermeld in de advertentie, hetgeen strijdig is met art. 78,1° WHPC, art. 94/7§4,2° van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de WHPC en punt B.2.1 van de GOF richtlijnen.

2) er werd nagelaten een Belgisch telefoonnummer (met een normaal niet premium tarief) te vermelden, hetgeen strijdig is met punt B.2.1 van de GOF richtlijnen.

3) indien de consument 1,50 euro per verzonden EN ontvangen SMS dient te betalen, dan dient dit duidelijk vermeld te worden in de advertentie, zulks overeenkomstig punt B.2.2 en D1 van de GOF richtlijnen.

4) de adverteerder dient uitdrukkelijk de aanbevolen leeftijd voor “toegang” tot de dienst te vermelden en zulks overeenkomstig punt C.1.2 van de GOF richtlijnen.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de advertentie in kwestie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde bepalingen en in afwachting daarvan deze advertentie niet meer te verspreiden.

De adverteerder deelde mee de punten 2 en 4 te zullen naleven, maar voerde verweer voor de punten 1 en 3 (geografisch adres en identiteit + tariefvermelding):

De Jury bevestigde hierop het volgende:

1) vermelding van geografisch adres en identiteit zijn wettelijk verplicht. De argumentatie van de adverteerder mbt wat gebruikelijk is in de markt, kan niet weerhouden worden. De Jury heeft derhalve haar eerdere beslissing terzake (verplichting tot vermelding geografisch adres en identiteit) bevestigd.
2) Ze neemt er nota van dat de adverteerder zich ertoe verbindt vanaf 1 mei 2008 een Belgisch telefoonnummer te vermelden in zijn reclame.
3) De GOF richtlijnen stellen dat de totale kostprijs expliciet dient vermeld te worden (punt B2.2), alsook de wijze waarop de prijsaanduiding in het daartoe bestemde pictogram (E.D1) dient aangebracht te worden. Indien er een prijs per verzonden en ontvangen SMS wordt aangerekend, dient zulks uitdrukkelijk te worden weergegeven overeenkomstig punt E.D1. Aangezien de adverteerder stelt andere instructies te hebben ontvangen van GOF, werd hem verzocht om daarvan een kopie te bezorgen. Behoudens formele en gerechtigde rechtvaardiging terzake, bevestigt de Jury haar eerdere beslissing terzake ( prijsaanduiding overeenkomstig punt B2.2 en E.D1).
4) Ze heeft er nota genomen dat de adverteerder vanaf 15 april 2008 de aanbevolen leeftijd voor toegang tot de dienst zal vermelden.

De adverteerder deelde mee dat de advertentie in overeenstemming werd gebracht met de verschillende punten, maar dat het Belgisch telefoonnummer nog steeds in aanvraag was.

Gelet op wat voorafgaat werd nog bijkomend uitstel verleend, doch de adverteerder liet na positief te bevestigen binnen de vooropgestelde termijn. Gelet hierop heeft de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media gericht, overeenkomstig art. 11 van haar reglement

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DIRECTSAMEN.BE
Product/Dienst: Directsamen
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/07/2008