D’IETEREN – 25/04/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Elke dag telt 86.400 seconden. Laat u ze voorbijtikken? (men hoort een tikkende klok gevolgd door een geluidsmontage) Of haalt u alles uit elke seconde? (geluid van een startende motor) Met de Audi RS3, (geluid van een accelererende motor) de nieuwe Audi RS5 (geluid van een nog meer accelererende motor) of de nieuwe Audi R8. Own every second, Audi Sport. Ontdek het volledige Audi Sport gamma op audi.be.”

De pagina van de website waarnaar één van de klagers verwijst vermeldt onder meer het volgende:
“Own every second
(…) U zweert bij een doorgedreven dynamische rijstijl? Het RS gamma bedient u op uw wenken.”.

Motivering van de klacht(en)

1) De mond van de klaagster viel zowat open toen ze de reclame hoorde met een motor die veel lawaai maakt en de boodschap dat iedere seconde telt, dus dat je maar best snelheid maakt. Zij vindt dat geen boodschap die past bij hoe we vandaag best rijden en met onze omgeving omgaan.

2) De klager vraagt zich af of deze reclame niet een echt verkeerd signaal is, zeker na de tragische ongevallen deze week, meestal ten gevolge van die te hoge snelheid en die tijdsdruk. Hij vraagt zich ook af of de adverteerder niet beseft hoe pijnlijk dit klinkt met die dagelijkse doden en gewonden in ons verkeer.

3) Volgens de klager wordt in de reclame een racegeluid aangehaald en doelt men daarmee duidelijk op hoge snelheden. Gezien de vele verkeersslachtoffers, waaronder recentelijk nog dodelijke, vindt hij het ongehoord dat hoge snelheden worden geprezen, zeker met geluiden die niet verwijzen naar een maximumsnelheid van 120 km/u. Deze spot wordt ook afgespeeld in de ochtendspitsuren wat vermoedelijk nog meer chauffeurs in de spits ergert.

4) Volgens de klaagster kan men toch op geen enkele weg zo – met dat geluid van een gierende, optrekkende motor die drie keer almaar harder gaat – met een Audi Sport of met om het even welke auto rijden en reglementair rijden. Haar hart krimpt ineen telkens als ze dat geluid hoort. Volgens haar is de boodschap: “je hebt geen seconde te verliezen, ga hard” en ze vindt dat dit niet kan.

5) Volgens de klager valt de boodschap niet mis te verstaan: het racen wordt aangemoedigd, verheerlijkt. Hij stelt zich vragen bij het ethische niveau van dergelijke reclame, en dat niet enkel na het recente vreselijke ongeval in Koekelberg.

6) Het scherpe geluid van de motor leidt volgens de klaagster zeer sterk tot overdreven snelheid en is daarom in strijd met artikel 6 en 7 van de Febiac-code.

7) Volgens de klager is deze spot een werkelijke aanzetting tot gevaarlijk rijden en tot het in gevaar brengen van anderen. Hij meent zelfs dat het gaat om een aanzetting tot geweld. Volgens hem druist de spot overigens in tegen de akkoorden tussen de verenigingen van slachtoffers en de constructeurs om het product “wagen” niet met het argument van snelheid te verkopen. 

8) De klager deelde mee dat deze reclamecampagne tot agressief en gevaarlijk rijden aanzet. In deze tijden van bezorgdheid over de klimaatopwarming en verkeersveiligheid is deze radiospot volgens hem toch wel bijzonder cynisch.

9) De klaagster haalde aan dat men een motor hoort optrekken op een manier die enkel op het circuit van Francorchamps mogelijk is en dat er geen enkele weg noch plaats op de openbare weg is waar een auto op dergelijke manier kan of moet optrekken. Volgens haar verheerlijkt en promoot deze reclame onverantwoord rijgedrag. Ze vraagt zich af of we zo alles uit een seconde halen en meent dat die seconde nu ronduit levensbedreigend is voor iedereen in de buurt van die auto.

10) De klaagster is gechoqueerd door deze reclame en meent dat het gaat om een aanzetting tot onverantwoordelijke gedragingen. Ze brengt in herinnering dat onze wegen 400 Belgen per jaar doden en vraagt om rekening te houden met de gevoeligheden van een deel van de bevolking.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de campagne twee belangrijke doelstellingen heeft:
- de verkoop van RS-modellen promoten,
- een “halo-effect” hebben op het volledige Audi-gamma om te tonen dat met een Audi rijden steeds plezier verschaft.

Hij preciseerde dat hij op geen enkel moment in de campagne de intentie of het streefdoel heeft gehad om aan te sporen tot snelheid en dat dit pure extrapolatie is.

Op de radio bijvoorbeeld suggereert hij volgens hem dat de luisteraars de keuze hebben tussen:

1) dingen doen die niet zo opwindend zijn (alle geluiden bij aanvang van de spot) en dus “de 86.400 seconden van een dag laten voorbijtikken” en
2) in een Audi van het gamma Audi Sport rijden, wat plezier verschaft voor elke seconde die men in het voertuig doorbrengt en dus “alles uit elke seconde halen”.

De adverteerder deelde vervolgens mee dat diegenen die zichzelf verwennen met de aanschaf van een Audi R/RS dat inderdaad doen omdat deze ertussenuit springt, omdat de wagen goed past bij het sportieve en dynamische karakter van de klant en omdat ze er plezier aan beleven om in dit soort wagen te zitten. Zelfs in stilstand beleven mensen hun droom achter het stuur van een R/RS.

Naar zijn mening spoort de spot niet aan tot snelheid. Dit was in elk geval geenszins het nagestreefde doel en hij betreurt het dat bepaalde luisteraars de spot aldus hebben kunnen interpreteren. Hij verklaarde uiteraard gevoelig te zijn voor ieders ervaringen en bewust van de op hem rustende maatschappelijke verantwoordelijkheid in dit verband.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat men in de radiospot die het gamma Audi Sport promoot met de baseline “Own every second” het geluid hoort van een motor die start en vervolgens accelereert en nog meer accelereert, om de zin “haalt u alles uit elke seconde” te illustreren.

Volgens de Jury heeft de rijstijl die wordt opgeroepen door het geluid van de motor in kwestie betrekking op een snelheid die hoger is dan deze die in het algemeen is toegestaan op het wegennet en prijst hij deze aan, ten koste van de verkeersveiligheid.

De Jury is van mening dat de radiospot aldus snelheid, kracht en acceleratievermogen als argument gebruikt en hun verleidelijkheid suggereert.

Zij is eveneens van mening dat de reclame gedrag op de openbare weg weergeeft waarbij de verkeersregels of de veiligheidsvoorschriften worden overtreden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radioreclame in strijd is met de bepalingen van artikels 1 en 6 van de Febiac-code.

Wat de vermeldingen op de pagina van de website van de adverteerder betreft waarnaar een van de klagers verwees, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot de hoger ten aanzien van de radiospot genoemde punten.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de betrokken radiospot te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de radiospot niet meer zal verspreiden.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Audi Sport
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/04/2019