D’IETEREN – 07/09/2012

Beschrijving van de reclame

Stationsomroeper : « Dames en heren, graag uw aandacht. De passagiers met de bestemming Nice worden verzocht om geruime tijd te wachten omdat de trein niet op tijd komt aangezien hij te laat is. De trein komt aan op spoor 6, 9 of 14. Wij wensen u nog een aangename reis.”
Voice-over: “En waarom vertrekt u niet op reis met een onmiddelijk beschikbare nieuwe Audi? Ontdek het aanbod op audidirect.be. Geniet van uitzonderlijke voorwaarden tot 7.500 euro en van een rentevoet van 0%. Info en voorwaarden op audidirect.be.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame zet aan tot het gebruik van de auto door het openbaar vervoer op absolute wijze en ten onrechte in diskrediet te brengen. Als regelmatig gebruiker van het openbaar vervoer (vooral de trein), weet de klaagster dat het niet juist is dat de vertragingen systematisch zijn. De rol van de Openbare Diensten vandaag is om de bevolking bewust te maken van de ernst van wat we de planeet doen ondergaan en van de noodzaak om te handelen. Eén van de gemakkelijkste oplossingen is het systematischer gebruik maken van het openbaar vervoer. Deze reclamespot gaat volledig in tegen deze waarden en is in die zin absoluut schokkend.

Deze reclame zou trouwens een inbreuk kunnen zijn op artikel 62 van het Mediadecreet: “Commerciële communicatie mag niet aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of de veiligheid of dat in hoge mate schadelijk is voor het milieu”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de inleiding van de spot gemaakt is met als enig doel de luisteraars een glimlach te bezorgen door toedoen van een fictieve aankondiging van een stationschef.

Bij het bedenken van het creatief concept is het op geen enkel ogenblik zijn bedoeling geweest om de ecologische en milieuwaarden van de maatschappij te schaden.

Voor wat betreft het consumentenkrediet, is er een verwijzing naar de website. Met een JKP van 0%, is het vermelden van "Geld lenen kost ook geld" overbodig.

De reclamespot wordt niet meer uitgezonden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat men in de radiospot onder andere het volgende hoort, in de vorm van een aankondiging in een station: “Dames en heren, graag uw aandacht. De passagiers met de bestemming Nice worden verzocht om geruime tijd te wachten omdat de trein niet op tijd komt aangezien hij te laat is. De trein komt aan op spoor 6, 9 of 14 ... En waarom vertrekt u niet op reis met een onmiddelijk beschikbare nieuwe Audi?”.

De Jury is van mening dat de radiospot op deze manier de luisteraars aanzet om eerder de wagen te nemen in plaats van de trein om op vakantie te vertrekken.

De Jury is van oordeel dat de reclame in kwestie niet als dusdanig aanspoort tot gedrag dat in hoge mate schadelijk is voor of strijdig is met de bescherming van het milieu noch dit goedkeurt of aanmoedigt. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen in deze materie, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

De Jury is daarentegen van oordeel dat, door de trein in diskrediet te brengen, de radiospot dit transportmiddel denigreert door het tot voorwerp van publieke spot te maken, wat in strijd is met artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de radiospot een rentevoet van 0% aankondigt en voor de info en voorwaarden verwijst naar audidirect.be.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat artikel 5, §1 van de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991 bepaalt dat een reclame waarin een rentevoet betreffende de kosten van het krediet wordt vermeld een geheel van standaardinformatie moet bevatten. De elementen van deze informatie moeten samen vermeld worden en mogen niet over verschillende media verspreid worden (bijvoorbeeld radio en website). De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie in strijd is met de voormelde wettelijke bepaling.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen (artikel 12 van de ICC Code en artikel 5, §1 van de wet op het consumentenkrediet), heeft de Jury derhalve de adverteerder verzocht om de reclame in kwestie niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven en dat hij de radiospot niet meer zal gebruiken.

Adverteerder: D'IETEREN
Product/Dienst: Audi
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/09/2012