DEXIA BANK – 01/10/2002

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont 4 jongeren die naast elkaar lopen met de handen op elkaars schouders en die allen een T-shirt dragen en een jeansbroek die zodanig gezakt is dat hun onderbroek gedeeltelijk zichtbaar is. Headline : “Krijgt uw kind te veel zakgeld ?”. De tekst bevat eerst enkele vragen omtrent zakgeld, gevolgd door de vermelding : « Een antwoord op al uw vragen rond zakgeld kan u vinden in het gratis boekje ‘Te veel zakgeld ?'. Deze onmisbare gids, geschreven door onderwijzer en auteur Stef Desodt, kan u gratis bestellen op het nummer 02 222 66 66. Nadien kan u hem afhalen in een agenschap van Dexia Bank naar keuze. Wacht niet te lang, want straks is het weer zondag. ». Baseline : « Als het zakgeld maar goed zit via DEXIA, www.dexia.be. ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend, minstens door weglating, daar zij niet preciseert dat de verzending van de brochure onderworpen is aan de voorwaarde om een vragenlijst te beantwoorden. Bovendien legt Dexia een bestand aan zonder uitdrukkelijk te garanderen, zoals het behoort, dat zij het privéleven van haar prospecten zal eerbiedigen, in casu van de jongeren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de brochure gratis toegestuurd wordt aan eenieder die naar het call center belt en dat er geen enkele verplichting is om te antwoorden op de vragen die gesteld worden door de operatoren en dat deze antwoorden geen voorwaarde uitmaken om de brochure te bekomen. Hij benadrukte eveneens dat de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer nageleefd werd, daar er gelijktijdig met de brochure een formulier verstuurd wordt dat aan de personen, die niet wensen dat hun gegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden, toelaat om te reageren door eenvoudigweg dit document terug te zenden.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de inhoud van de advertentie als dusdanig niet van aard is om de consument te misleiden door weglating en heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren. Daar zij niet bevoegd is om de werkwijze van de operatoren te onderzoeken of de eerbied voor de persoonlijke levenssfeer ten tijde van de telefonische oproep door de consument en na de registratie van de persoonsgegevens, heeft de Jury dit advies geformuleerd op voorwaarde dat, rekening houdend met de ervaring van de klager en het feit dat de adverteerder beweert dat de brochure gratis wordt opgestuurd zonder verplichting om op de vragen van de operatoren te antwoorden, deze laatsten de precieze richtlijnen in die zin naleven.

Adverteerder: DEXIA BANK
Product/Dienst: Brochure zakgeld
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/10/2002