DEUTSCHE BANK – 10/09/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie vermeldt in grote letters “Bel 078/15.11.11. 7%”. Tekst : “U oplossingen en producten bieden die steeds beter presteren, blijft onze ultieme drijfveer. Zonder ophouden. Vandaag levert Deutsche Bank daarvan opnieuw het bewijs. Interesse om er alles over te weten ? Bel 078/15.11.11.”, gevolgd door het logo van de adverteerder. Onderaan bevindt zich in kleine lettertjes de volgende vermelding : “De voorwaarden van het aanbod zijn op aanvraag verkrijgbaar in de agentschappen van Deutsche Bank N.V.”, gevolgd door het identificatienummer bij de Controledienst voor de Verzekeringen.

Motivering van de klacht(en)

Deze advertentie is misleidend want men vermeldt het bruto percentage en niet het werkelijke netto percentage.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij van oordeel is dat de campagne wel degelijk beantwoordt aan de eisen van transparantie en volledigheid en dus niet misleidend is. Hij benadrukte dat er in de advertentie precies een vraagstelling werd opgenomen met als bedoeling de consument aan te sporen om telefonisch contact op te nemen, teneinde hem de volledige uitleg te verstrekken over het functioneren, de vergoeding en het risicoprofiel van de DB High Coupon.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de vermelding van het brutopercentage op zich niet verwerpelijk is, daar zulks gebruikelijk is in deze sector en heeft derhalve gemeend daaromtrent geen opmerkingen te moeten formuleren. Daarentegen is zij de mening toegedaan dat de advertentie wel degelijk het risico in zich draagt om de consument te misleiden omtrent de aard en de kenmerken van de dienst, alsook de resultaten die kunnen worden verwacht. De vermelding van een telefoonnummer om bijkomende inlichtingen te bekomen is geen vrijgeleide om essentiële informatie weg te laten en is niet van aard om reclame die misleidingsgevaar impliceert, te verschonen. De Jury is van oordeel dat het om een riskante belegging gaat en er gebruik wordt gemaakt van mediakanalen die een ruim publiek bereiken en dus ook de doorsnee consument die eerder vertrouwd is met communicatie over financiële producten die geen risico inhouden mbt het kapitaal . Hij zou er bijgevolg van kunnen uitgaan dat ook hier het kapitaal op het einde van de 4 jaar zal terugbetaald worden, hetgeen in casu niet voor 100% gewaarborgd is. Op basis van art. 23,2° WHPC en art. 5 IKK code heeft de Jury de aanbeveling gedaan om deze advertentie te wijzigen en bij gebrek hieraan niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder liet gelden dat de campagne beëindigd werd en de advertentie niet meer zal verschijnen.

Adverteerder: DEUTSCHE BANK
Product/Dienst: DB High Coupon
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/09/2002