DEMA – 02/09/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel « Comment j'ai vaincu ma douleur d'arthrose ? Curieuse expérience dans un train. » bevat een getuigenis van een man met daaronder een bon voor een informatieboek + gratis staal, alsook vermelding van een telefoonnummer.

Motivering van de klacht(en)

1.Het product is voorgesteld als een natuurlijke remedie tegen arthrose : reclame voor geneesmiddel ?
2.Zoniet, quid met naleving code van de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie? :
vermeldingen ivm genezing van arthrose, kleinering van andere geneesmiddelen, geen enkele vermelding aangaande de noodzaak om een arts te raadplegen, geen enkele precisering aangaande de methode, welk is de waarachtigheid van de getuigenis van Antonio H. ?
3.inbreuk op art.7 de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer : bestand met persoonsgegevens die medische vermeldingen bevat ?
4.waarachtigheid van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de onderzoeker Duffaut ?(art. 5.2 IKK code)
5.afwezigheid van prijsaanduiding in het aanbod van verkoop door middel van een reclame « verkoop op afstand ».(art. 78,3° LPC)

Standpunt van de adverteerder

De juridisch adviseur van de adverteerder stelde in eerste instantie de bevoegdheid van de JEP en de hoedanigheid van de klager in vraag, waarop hem bevestigd werd dat deze reclameboodschap in de dagbladpers tot de bevoegdheid van de Jep behoort en hem tevens bevestigd werd dat deze wel degelijk afkomstig is van een consument.

Aangaande de klacht antwoordde hij dat het product geen geneesmiddel betreft en de code AGIM(code van de geneesmiddelenindustrie) derhalve zonder relevantie is. Wat de privacy-aspecten betreft betwiste hij de inbreuk op de wetgeving terzake door te stellen dat er inderdaad een strenger regime bestaat voor de verwerking van medische gegevens, doch geen absoluut verbod om deze te verwerken, mits toestemming van de geregistreerde. Hij stelde dat indien de geregistreerde niet wenst dat deze gegevens verwerkt worden, hij ze dan ook niet zal invullen.
Aangaande de waarachtigheid van de onderzoeksresultaten (art. 5.2 IKK code) stelde de juridisch adviseur dat dit artikel slechts het onrechtmatig gebruik verbiedt en dat daarvan in casu geen sprake zou zijn. Hij stelde dat de heer Duffaut een Frans onderzoeker is en hij bereid was daarvoor het nodige bewijs aan te voeren.

Jurybeslissing

De Jury verzocht hem:
-een exemplaar te laten geworden van het boek en het staal waarvan sprake in de bon en te preciseren of deze gratis worden verstuurd;
-het bewijs te leveren dat de getuigenis van Antonio H wel beantwoordt aan art 8 van de IKK code (echtheid, actueel en effectief gebaseerd op de persoonlijke ervaring);
-het bewijs te leveren van bepaalde beweringen en beloften in de reclame, ondermeer :“ non seulement, ce traitement soulage presque instantanément, mais en plus il contribue aussi à restaurer les cartilages abîmés. Cette découverte scientifique peut aussi être appliquée pour de nombreux problèmes de peaux. - … une solution naturelle, sans effets secondaires, qui peut contribuer à avoir des articulations plus souples et flexibles, à augmenter votre confort et ainsi soulager considérablement vos douleurs. »
-toe te lichten in welke mate de bewering “contribue à restaurer les cartilages abîmés » verzoenbaar is met wet van 25.03.1964 op de geneesmiddelen. De jury wees erop dat van zodra een product wordt voorgesteld als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen tav een pathologische toestand of kan toegediend worden om in te werken op organische funties, het wordt beschouwd als een geneesmiddel met alle gevolgen vandien (inschrijving,…) ongeacht of het deze eigenschappen al dan niet bezit of dat het al dan niet in de apotheek wordt verkocht.
-om de onderzoeksresultaten van onderzoeker Duffaut en van de adverteerder zelf voor te leggen.
De Jury wees de adverteerder op de inbreuken op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer: geen vermelding van recht op verzet en de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid mogen, behoudens schriftelijk toestemming van de betrokkene, enkel gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidssector. Gelet hierop en afwachting van de gevraagde informatie heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame niet meer te verspreiden.

De juridisch adviseur bezorgde het boek en het staal en bevestigde dat deze gratis verstuurd werden. Hij bezorgde tevens een aantal artikels met verdere referenties naar de betreffende onderzoeken, alsook een document ondertekend door Antonio Henrique. Aangaande de toepassing van de wet van 1964 op de geneesmiddelen verwees hij naar een andere reclame. De juridisch adviseur verbaasde zich tenslotte over de aanbeveling en verzocht mede te delen waarop deze gebaseerd is.

De Jury bevestigde dat haar aanbeveling gebaseerd is op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. De Jury voegde ter ondersteuning een advies bij van de FOD Volksgezondheid waarin bevestigd werd dat door het gebruik van de beweringen “non seulement, ce traitement soulage presque instantanément, mais en plus il contribue aussi à restaurer les cartilages abîmés”, het product voorgesteld wordt met therapeutische eigenschappen, met als gevolg dat dit product als geneesmiddel dient beschouwd te worden krachtens art. 1 van de wet van 1964 op de geneesmiddelen.

De juridisch adviseur deelde mee dat er momenteel geen verschijningen van de betreffende advertentie gepland zijn en dat indien deze opnieuw zou ingepland worden, hij samen met zijn cliënt zou bekijken in hoever er met de opmerkingen van de Jury rekening zal gehouden worden.

Aangezien dit geen garanties bood mbt de naleving van de aanbeveling voor de toekomst, heeft de Jury toepassing gemaakt van art .15 van haar reglement waarbij aan de adverteerder aanbevolen werd om zijn volgende campagne voor hetzelfde product voorafgaandelijk aan de verspreiding ervan voor te leggen.

De juridisch adviseur liet vervolgens een gewijzigde advertentie geworden

De Jury stelde vast dat in deze gewijzigde de paragraaf die strijdig was met de wet op de geneesmiddelen werd weggelaten. Echter wat de naleving van de wet op de privacy betreft, was de Jury van oordeel dat deze nog steeds niet beantwoordt aan de wettelijke bepalingen terzake, hetgeen tav de adverteerder gestaafd werd met een advies van de Commissie Persoonlijke Levensfeer.

Vervolgens maakte de adverteerder opnieuw een gewijzigde advertentie over. De Jury stelde vast dat naast de eerdere weglatingen (strijdigheden met wet op geneesmiddelen), nu tevens in de bon alle vermeldingen die verband hielden met de gezondheid werden weggelaten. De Jury heeft derhalve gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: DEMA
Product/Dienst: boek Dr Robinson
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  02/09/2005