DELHAIZE – 29/06/2017

Beschrijving van de reclame

Op een beeldscherm aan de kassa's in een Gentse AD Delhaize werd op 18/06/2017 een reclame uitgezonden. Het filmpje begint met de tekst “Hoe goed kopen als je het graag natuurlijk houdt.” en toont vervolgens groenten en producten met het Delhaize Bio merk en de tekst “-20% bij aankoop van 3 – logo Bio en logo Delhaize – producten naar keuze”.

Motivering van de klacht(en)

Op 18/06/2017 kocht de klager 3 bio producten in een Gentse AD Delhaize maar zag geen korting verrekend op zijn kassaticket. De uitleg van de bazin was dat de schermen niet van de winkel zijn. Hij vindt het zeer misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclamecampagne werd gecreëerd in het kader van de BIO-week die ieder jaar wordt georganiseerd bij zijn eigen en aangesloten winkelpunten. Dit jaar vond de BIO-week plaats tussen 1 en 7 juni 2017. In onderhavig geval heeft de klant deze korting ingeroepen op 18 juni 2017, zijnde buiten de geldigheidsperiode van deze promotionele actie.

De adverteerder deelde mee verantwoordelijk te zijn voor de creatie van de reclameboodschap. De inhoud van deze reclameboodschap is perfect in lijn met enerzijds de wetgeving en anderzijds de convenanten, nationale en internationale zelfdisciplinaire codes en regels, goedgekeurd door de Raad voor de Reclame.

De uitzending van de eigenlijke reclameboodschap bij zijn aangesloten winkels (rechtspersonen zijn die op geen enkele wijze verbonden of geassocieerd zijn met de adverteerder) is de verantwoordelijkheid van een tussenpersoon. Naar aanleiding van een verdere analyse van dit voorval is gebleken dat zich een technisch probleem heeft voorgedaan bij de netwerkbeheerder van deze tussenpersoon, waardoor de litigieuze reclameboodschap veel langer getoond is in de bewuste Gentse AD Delhaize dan de geldigheidsduur van de reclamecampagne die door Delhaize aan de tussenpersoon werd meegedeeld.

In navolging van het voorgaande is de adverteerder van oordeel dat enig misleidend karakter van deze reclameboodschap niet het gevolg is van de inhoud van de reclameboodschap zelf, maar van het voornoemde technisch probleem dat overigens niet toerekenbaar is aan de adverteerder gezien hij (i) niet op de hoogte was van het feit dat de verlopen reclameboodschap verder werd uitgezonden en (ii) de tussenpersoon zelf geen stappen heeft gezet om de uitzending van deze reclameboodschap na haar geldigheidsperiode te staken.

Bijgevolg meent de adverteerder dat de JEP niet het correcte orgaan is om over onderhavige klacht te oordelen daar de JEP slechts bevoegd is om de inhoud van reclameboodschappen te onderzoeken. In elk geval kan er in casu volgens hem in zijnen hoofde geen sprake zijn van enige schending van wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de in een Gentse AD Delhaize op 18 juni 2017 uitgezonden reclamespot voor het Delhaize Bio merk en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de reclamecampagne werd gecreëerd in het kader van de BIO-week die ieder jaar wordt georganiseerd bij zijn eigen en aangesloten winkelpunten en dit jaar doorging tussen 1 en 7 juni 2017. In onderhavig geval heeft de klant deze korting ingeroepen op 18 juni 2017, zijnde buiten de geldigheidsperiode van deze promotionele actie.

De adverteerder deelde tevens mee dat de uitzending van de eigenlijke reclameboodschap bij zijn aangesloten winkels de verantwoordelijkheid is van een tussenpersoon, bij wie zich een technisch probleem heeft voorgedaan waardoor de reclameboodschap veel langer getoond is in de bewuste Gentse AD Delhaize dan de geldigheidsduur van de reclamecampagne die door hem aan de tussenpersoon werd meegedeeld.

In dit verband houdt de Jury er echter vooreerst aan in herinnering te brengen dat overeenkomstig artikel 23 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code) adverteerders de algemene verantwoordelijkheid dragen voor de marketingcommunicatie over hun producten.

De Jury is met name van oordeel dat de gemiddelde consument in casu kan worden misleid op het vlak van de duurtijd van de promotionele actie door de combinatie van de voormelde te langdurige verspreiding van de reclameboodschap ingevolge een technisch probleem en het feit dat deze boodschap de geldigheidsduur van de actie niet vermeldde, en dat dit misleidend karakter in casu wel degelijk toerekenbaar is aan de adverteerder.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 3 en 5 van de ICC Code, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de verspreiding van deze spot stop te zetten.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de verspreiding van de reclamespot reeds was stopgezet.

Adverteerder: DELHAIZE
Product/Dienst: Delhaize Bio producten
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  29/06/2017