DELHAIZE – 17/05/2021

Beschrijving van de reclame

Op pagina 37, onder “6. Keltische lamsbout”, vermeldt de folder onder andere: “Omdat er in België geen lammeren gekweekt worden, zijn we ze iets verder gaan zoeken, maar wel zo dicht mogelijk bij huis.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar de reclame die vermeldt dat ze Keltisch lam kopen aangezien er geen Belgische lammeren zijn. Volgens hem is deze reclame misleidend aangezien er wel Belgische producenten van lammeren zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de betwiste zin hem inderdaad erg ongelukkig lijkt. Deze had als volgt geschreven moeten zijn: “Omdat er niet voldoende lammeren gekweekt worden in België, (...)”.

Dit is des te betreurenswaardiger omdat hij lamsvlees van Belgische oorsprong verkoopt onder zijn eigen merk BIO Delhaize, afhankelijk van het seizoen. Het is dus duidelijk een copyfout die ondanks al zijn voorzorgen aan de aandacht van de corrector is ontsnapt.

Het is waar dat de lammerenkwekerijen in België beperkt zijn en niet toereikend zouden zijn om te voldoen aan de hoeveelheden lamsvlees die in de loop van het jaar worden verkocht. Met het oog hierop wilde het artikel de aandacht vestigen op het feit dat het lamsvlees dat onder het hoofdmerk van Delhaize wordt verkocht (Celtic lamb) afkomstig is uit een land dat dicht bij België ligt, ook al is het niet Belgisch.

Hij stelde voor de tekst van het magazine op zijn website aan te passen en in het volgende papieren tijdschrift een erratum te publiceren.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de folder met de volgende vermelding waarop de klacht betrekking heeft: “Omdat er in België geen lammeren gekweekt worden, zijn we ze iets verder gaan zoeken, maar wel zo dicht mogelijk bij huis.”, en van de reactie van de klager volgens dewelke deze reclame misleidend is aangezien er wel Belgische producenten van lammeren zijn.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er nota van genomen dat het om een copyfout gaat en dat er had moeten staan “Omdat er niet voldoende lammeren gekweekt worden in België, (...)” aangezien er inderdaad lammerenkwekerijen zijn in België. Zij heeft er eveneens nota van genomen dat deze niettemin beperkt zijn en niet toereikend om te voldoen aan de hoeveelheden lamsvlees die door de adverteerder verkocht worden, en dat zijn bedoeling was om de aandacht te vestigen op het feit dat het Keltisch lamsvlees waarvan sprake in de folder afkomstig is uit een land dat dicht bij België ligt.

Gelet op het voorgaande is de Jury derhalve van oordeel dat de betrokken reclame van aard is om de consument te misleiden en heeft zij de adverteerder verzocht om deze te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft zij er nota van genomen dat de adverteerder heeft voorgesteld om de tekst van het magazine op zijn website aan te passen en in het volgende papieren tijdschrift een erratum te publiceren. 

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DELHAIZE
Product/Dienst: Lamsvlees
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  17/05/2021