DE PERSGROEP – 25/10/2010

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont op een rode achtergrond allerlei producten die de inhoud van de TV Party Box weergeven.
Tekst:
“Gratis TV-Partybox voor iedereen !
Spaar mee !”
Dag Allemaal verwent u met een gratis TV-Partybox gevuld met een supergroot fleece deken (130x160cm), een dvd, trendy chipskommen, bubbels en veel lekkers voor groot en klein. Helemaal gratis ! Zo kan u extra genieten van uw gezellige avonden voor tv !
Nu bij Dag Allemaal”.

Motivering van de klacht(en)

Men kan gratis een pakket krijgen bij Dag Allemaal. In Het Laatste Nieuws staat dat dit gratis is.
Men moet naar een 070 nummer bellen en punten sparen, dus dit is niet gratis.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder besliste om een spaaractie te lanceren waarbij de lezers van Dag Allemaal vanaf 14 september jl. gedurende acht opeenvolgende weken, zegels kunnen sparen met het oog op een “TV-Partybox”, namelijk een doos met een vijftiental producten. Deze actie ging gepaard met een erg uitgebreide mediacampagne (radio,TV, kranten en magazines). De eerste advertenties dateren van een drietal weken vóór de start van de actie. Zo werd o.m. in Het Laatste Nieuws een aantal aankondigingen van de actie gedaan.

a.Deze advertenties vermelden dat het een spaaractie betreft. Dit impliceert inderdaad dat men gedurende een aantal weken Dag Allemaal moet kopen (zodat men de spaarzegels er kan uitknippen). Het betekent evenwel niet dat men moet betalen voor de box. De prijs die men betaalt voor Dag Allemaal is, zoals steeds, 2 euro. Voor deze prijs krijgt men het weekblad zelf, met die week als extra een spaarzegel. De consument betaalt dus niet voor de zegels of voor de partybox. Dit aanbod is bovendien wettig en niet strijdig met de bepalingen van de nieuwe W.M.P.C., die het principiële verbod op gezamenlijk aanbod ophief.
De advertenties zijn evenmin misleidend, nu zij steeds melding maken van het feit dat het gaat om een spaaractie. De consument wordt dus niet in de waan gelaten dat hij op de startdag van de actie zijn box onmiddellijk kan meenemen in de krantenwinkel.

b. Zoals reeds vermeld werd deze spaaractie op ruime schaal aangekondigd in alle media. Wanneer een uitgever een spaaractie organiseert impliceert dit altijd, zonder uitzondering, dat de spaarder zijn product moet reserveren. Om logistieke redenen is het voor een uitgever immers onmogelijk om alle verkooppunten van het land te bevoorraden met voldoende producten voor alle geïnteresseerden. Daarom dient de consument zijn product telefonisch te reserveren en laten klaarleggen in een welbepaald verkooppunt. Net zoals men aan sommige acties kan deelnemen door het versturen van een deelnemingsformulier, voorzien van een postzegel, dient men in dit geval te bellen naar een 070-lijn. Hierbij werd op het deelnemingsformulier vermeld dat deze lijn 0,30 € per minuut kost. Het gaat hierbij enkel om een kost om zijn product te bemachtigen, net als de genoemde postzegel, of, bij uitbreiding, de kosten verbonden aan het zich verplaatsen naar de winkel om het product af te halen. Anders zou het gesteld geweest zijn indien men de consument had laten reserveren via een 0900-lijn. Alle spaaracties van alle uitgevers verlopen steeds met een reservering via 070-lijnen. Bij De Persgroep Publishing heeft deze praktijk nog geen aanleiding gegeven tot enige ontevredenheid.

De adverteerder stelde tenslotte dat hij dan ook niet inziet welke eventuele fouten er zouden gemaakt zijn in het kader van de reclame voor de gratis TV-Partybox-actie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie waarop de klacht betrekking heeft, een advertentie betreft ter aankondiging van de actie “gratis TV-Partybox”. In week 37 was een deelnemingsformulier gehecht rond de cover van Dag Allemaal waarin uitgelegd wordt hoe men de gespaarde punten kon inwisselen (Hoe gaat men te werk?).

De Jury merkt op dat de advertentie ter aankondiging van de actie duidelijk vermeldt dat het om een spaaractie gaat (spaar mee!) voor een “gratis TV-Partybox”.

Het deelnemingsformulier vermeldt hoe men te werk dient te gaan. Hier wordt inderdaad een 070 nummer meegedeeld met vermelding van de communicatiekosten (0,30 euro/minuut). De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat het om logistieke redenen onmogelijk is om alle verkooppunten van het land te bevoorraden met voldoende producten voor alle geïnteresseerden. Daarom dient de consument zijn product telefonisch te reserveren en te laten klaarleggen in een bepaald verkooppunt. Het gaat derhalve om kosten om het product af te halen.

De Jury is van oordeel dat deze advertentie en meer bepaald de bewoordingen “Gratis” niet strijdig zijn met art. 91,20° van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken. De consument dient niets anders te betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE PERSGROEP
Product/Dienst: Dag Allemaal
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/10/2010