DE KEERKRING – 22/01/2012

Beschrijving van de reclame

De spot laat het volgende liedje horen op de melodie van ‘Jingle bells’:

“Hé, lelijke uil
ge stinkt echt uit uw muil
ziet u daar nu toch staan
met dat stom broekske aan.

Hé rosse mongool
kruip terug in de riool
ga bleiten bij u ma
Uw broek zit vol kaka.

Rossekop, rossekop
lelijk als de nacht
pompbaksmoel, scheve neus
’t is niet om aan te zien. (X2)”

V-O: “Niet elk kind is even makkelijk. Daarom is er de opvoedingslijn. Als je ’t even niet meer weet, bel dan 078/15.00.10 of stel je vraag via opvoedingslijn.be”

Motivering van de klacht(en)

De klager en zijn zoon, die 8 jaar is en roodharig, hoorden het lied op de radio. De zoon zong mee tot de strofe waar “rossekop” in voorkwam, waarna hij zeer verwonderd opkeek en de klager met de tranen in de ogen vroeg waarom ze op de radio ook al “rossekop” zeggen!
Hoewel de klager zeker begrijpt dat dit ludiek bedoeld is en als reclame voor de instelling zeker de nodige aandacht krijgt, is hij er toch zeker van dat kinderen op school dit zullen overnemen en het pestprobleem op school nog zullen verergeren! Kinderen van 8 jaar begrijpen niet waarvoor dit lied staat. Scholen doen hun best om pestgedrag de kop in te drukken maar op deze manier wordt dit enkel teniet gedaan.
Dit is te vergaand, zeker niet als hulpvaardig te omschrijven en onaanvaardbaar. De klager vreest dat hij binnenkort bij de adverteerder kan aankloppen omdat zijn zoon nog méér gepest wordt voor zijn roodharigheid dan nu reeds het geval is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder begrijpt de aanklager zijn reactie en bekommernis om zijn zoontje. Hij moet ook weten dat het nooit zijn bedoeling was om iemand persoonlijk te viseren.

De bedoeling van deze campagne is om mensen erop te wijzen dat zoiets als De Opvoedingslijn bestaat. Pestgedrag bestaat nu eenmaal en komt vaker voor dan men denkt. De Opvoedingslijn wil daarbij helpen en de ouders, waarvan hun kind gepest wordt, steunen en adviseren. Ze leren volwassenen omgaan met zulke problemen.

In dit geval moet de vader ingrijpen en aan zijn zoontje uitleggen dat pestgedrag bestaat, maar dat hij zich niet hoeft te schamen. Dat pestgedrag niet kan en niet hoort.

Wat De Opvoedingslijn doet en waarvoor zij staan werd zeer duidelijk gemaakt met deze campagne. De adverteerder excuseert zich indien deze spot als persoonlijk werd ervaren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een kinderkoor laat horen dat op de melodie van een kerstlied strofes met beledigingen ten aanzien van roodharigen zingt. De voice-over zegt nadien onder meer “Niet elk kind is even makkelijk. Daarom is er de opvoedingslijn.”.

De Jury is van mening dat het inderdaad noodzakelijk is om te sensibiliseren op het vlak van pestgedrag en om dergelijk ongewenst gedrag aan de kaak te stellen.

De Jury is evenwel van mening dat het verband tussen de gezongen beledigingen en het met de radiospot nagestreefde doel onvoldoende duidelijk gemaakt wordt door de voice-over op het einde van de spot, zodat deze op zich lovenswaardige boodschap geenszins overkomt. De Jury is meer bepaald de mening toegedaan dat het mogelijk is dat de boodschap die de voice-over op het einde van de spot beoogt te brengen door de gemiddelde luisteraar niet als sensibiliserend of responsabiliserend inzake pestgedrag wordt ervaren.

De Jury is bovendien van mening dat de kans reëel is dat deze radiospot, die ook door kinderen beluisterd kan worden, een averechts effect zal bereiken en tot gevolg zal hebben dat pestgedrag nog toeneemt. De Jury acht het met name waarschijnlijk dat door het tonen van het slechte voorbeeld een deel van het werk tegen pestgedrag teniet kan worden gedaan en dat gepeste kinderen nog meer dan voorheen hiervan het slachtoffer kunnen worden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot op die manier bijdraagt tot het stigmatiseren van een groep mensen, denigrerend overkomt en de menselijke waardigheid aantast, wat strijdig is met punten 3 en 4 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens, met artikel 12 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en met artikel 55, 1° van het Decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009.

Gelet op wat voorafgaat en op basis van de voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze spot te wijzigen en bij gebreke daaraan de spot niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven.

Adverteerder: DE KEERKRING
Product/Dienst: Opvoedingslijn
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/01/2012