DAS – 10/03/2009

Beschrijving van de reclame

De Tv spot toont een man aan zee terwijl een mannenstem het volgende zegt: “DAS de onafhankelijke specialist voor rechtsbijstand. Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar.” Tekst op het scherm: Onafhankelijke rechtsbijstand.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend. De onafhankelijke dokter waarvan sprake in de reclamespot, kan DAS aan zijn klanten niet aanbieden. DAS kan namelijk geen lijst van onafhankelijke dokters/experten bezorgen.

Standpunt van de adverteerder

1. Mbt D.A.S. onafhankelijke rechtsbijstand:
De adverteerder deelde mee dat de verzekeraars Rechtsbijstand de Europese Richtlijn ( 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987 ) dienen te respecteren. Deze richtlijn die in België omgezet is in het KB van 12/10/1990 bepaalt in art. 1 het volgende:
Deze richtlijn strekt tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering, vermeld onder A, 17, van de bijlage van Richtlijn 73/239/EEG, ten einde de daadwerkelijke uitoefening van de vrijheid van vestiging te vergemakkelijken en elk belangenconflict met name als gevolg van het feit dat de verzekeraar een derde persoon heeft verzekerd of dat hij de verzekerde zowel voor rechtsbijstand als voor een andere in deze bijlage genoemde branche heeft verzekerd, zoveel mogelijk te voorkomen en, als een dergelijk conflict zich voordoet, de oplossing ervan mogelijk te maken.
De n.v. D.A.S. biedt sinds 1927 op volledig autonome wijze enkel de tak rechtsbijstand aan en kan daarom de verzekeringsnemer garanderen dat de zware belangenconflicten die kunnen optreden als de verzekerde voor zowel Rechtsbijstand als voor een andere tak bij dezelfde maatschappij verzekerd is bij D.A.S. niet voorkomen.
Omdat D.A.S. geen rechtstreekse financiële bindingen heeft met andere Belgische variaverzekeraars
verstrekken zij op onafhankelijke wijze adviezen en steun aan verzekerden die beroep op hun dekking rechtsbijstand doen. D.A.S. is een van de weinige verzekeringsmaatschappijen rechtsbijstand die deze unieke mogelijkheid aan klanten kunnen bieden en hanteert deze kerneigenschap dus in haar publiciteit.

2. Mbt misleiding van D.A.S. omdat zij geen onafhankelijke artsen kan aanbieden:
Indien een verzekerde lichamelijke letsels oploopt veroorzaakt door een aansprakelijke derde, is het de taak van DAS deze schade integraal te verhalen bij de tegenpartij. Dit mandaat eist dus een objectieve en juiste analyse van alle schadeposten en een onafhankelijke inzet om deze kosten te vorderen bij om het even welke verzekeraar. Volgens de Belgische Wetgeving moet de partij die dient in te staan voor de betaling de letsels tegensprekelijk kunnen vaststellen, in het geval van kwetsuren betekent dit de aanstelling van een arts door de tegenpartij. Als er onenigheid ontstaat over vergoedingen kan de verzekerde zich laten bijstaan door een eigen
volledig vrijgekozen medisch expert en/of advocaat. D.A.S. betaalt alle kosten tot het maximum voorzien in de polisvoorwaarden.
Uiteraard kiest het slachtoffer het beste een verzekeringsarts die voldoende expertise en ervaring heeft in dergelijke onderhandelingen. Iedere arts die gespecialiseerd is (ook een eventuele gerechtsdeskundige) werkt, al dan niet op regelmatige basis, voor verschillende verzekeringsmaatschappijen. Deze artsen hebben zich gespecialiseerd in het omzetten van de medische vaststellingen in percentages en punten die door zowel verzekeringsmaatschappijen als rechtbanken gebruikt worden om een correcte vergoeding te voorzien voor de vastgestelde letsels. Zijn artsen die voor verschillende verzekeraars aangesteld worden daarom per definitie ‘niet onafhankelijk’? Elke arts doet zijn werk in eer en geweten en volgens de geldende deontologische regels. Er zijn uiteraard zoals in elk beroep een aantal artsen die hun opdracht niet naar behoren vervullen. Aan DAS dus om waakzaam te zijn.
D.A.S. behandelt jaarlijks 35000 juridische conflicten. Dagelijks stelt zij medische experts aan. Vanuit die ervaring adviseert zij graag een integere en competente geneesheer. Maar het is uiteindelijk
de verzekerde die bepaalt aan welke arts hij zijn vertrouwen schenkt.
De uitzending Mijd meer Miserie met gezondheid wilde de kijker waarschuwen voor de gevaren van een eenzijdige expertise en onderstreepte dus het belang om altijd een eigen arts aan te stellen,
onafhankelijk van de verzekeraar van de tegenpartij. Er is dus absoluut geen sprake van misleiding.

Jurybeslissing

Vooreerst merkte de Jury op dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de Tv spot. De Jury is niet bevoegd voor de inhoud van programma’s (zoals het Vitayaprogramma Mijd meer Miserie).

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een man aan zee toont terwijl een mannenstem het volgende zegt: “DAS de onafhankelijke specialist voor rechtsbijstand. Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar.” Tekst op het scherm: Onafhankelijke rechtsbijstand.

Rekening houdend met het feit dat DAS enkel de tak rechtsbijstand aanbiedt (en er geen andere takken bij DAS verzekerd worden), is de Jury van oordeel dat de bewering “onafhankelijke rechtsbijstand” niet van aard is om de consument te misleiden. Het is duidelijk dat deze bewering gevoerd wordt om dit onderscheidend kenmerk op de voorgrond te plaatsen teneinde zich te onderscheiden van andere verzekeringsmaatschappijen die wel verschillende takken (waaronder ook rechtsbijstand) verzekeren.

Anderzijds merkt de Jury op dat in de spot niet expliciet gesproken wordt van een “aanbod van onafhankelijke artsen” en ook de visuele elementen (man aan zee) zulks niet suggereren. Bovendien kan de verzekerde zelf vrij een medisch expert en/of advocaat kiezen waarvan de kosten gedragen worden door DAS overeenkomstig het maximum voorzien in de polisvoorwaarden.

Gelet op voorgaande en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DAS
Product/Dienst: rechtsbijstand
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/03/2009