DANONE – 25/10/2011

Beschrijving van de reclame

Op pagina 5: “Werkt Actimel in op de natuurlijke weerstand?”
Op pagina 7, het antwoord: “Ja, via onze darmen waar zich meer dan 70% van onze natuurlijke weerstand bevindt.”
Vervolgens zijn er 3 ondertitels:
“Wat is de natuurlijke weerstand?”
“Waar in ons lichaam bevindt zich de natuurlijke weerstand?”
“Hoe werkt Actimel?

(...) Doordat Actimel de drie verdedigingsbarières in de darm helpt versterken, helpt het de natuurlijke weerstand te versterken.”
Onderaan: “Stel al uw vragen op www.uwactimelvragen.be”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame misleidt de consument.
Ondanks al zijn inspanningen is Danone er nooit in geslaagd om wetenschappelijk en op voldoende overtuigende wijze aan te tonen dat de voordelen op het vlak van de gezondheid die door dit product worden bijgebracht verder gaan dan deze van een eenvoudige yoghurt.
Danone heeft verkozen om zijn aanvraag tot goedkeuring bij het EFSA in te trekken en het EFSA heeft in december 2010 de argumenten van Danone ten voordele van een verband tussen Actimel en het verminderen van het risico op buikloop bij ouderen verworpen. Natuurlijk heeft Danone in zijn ‘papieren’ reclame opgegeven om aanspraak te maken op wetenschappelijke bewijzen, maar de website die in de reclame wordt vermeld blijft deze naar voren schuiven. De consument blijft dus bedrogen worden.

Standpunt van de adverteerder

De Actimel reclame maakt deel uit van een communicatiecampagne die gebaseerd is op een open dialoog met de consument. Zij verwijst met name naar www.uwactimelvragen.be waar de consument verdere vragen kan stellen indien hij dit wenst. Deze campagne benadrukt de baten van Actimel op het vlak van de versterking van de natuurlijke weerstand, is reeds lange tijd in gebruik in België en voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding zelf van verordening EG 1924/2006.

1. De Actimel reclame is conform met de reglementering die van kracht is op Europees niveau en in België met betrekking tot voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

De overgangsmaatregelen voorzien door de Verordening laten toe om de communicatie verder te zetten tot op het ogenblik van de publicatie van de Europese lijst inzake gezondheidsclaims, en dit onafhankelijk van het bestaan of niet van een dossier voorgelegd voor goedkeuring bij het EFSA. Onder deze voorwaarden is Danone in zijn recht om de claim inzake Actimel en de natuurlijke weerstand te blijven gebruiken daar deze berust op algemeen aanvaarde wetenschappelijke bewijzen en de claim in kwestie niet strijdig is met de bestaande nationale bepalingen.

In België is deze claim opgenomen in de indicatieve lijst van beweringen die mogen worden gebruikt, zoals opgesteld door de Belgische overheid.

De baten van Actimel werden eerder erkend als wetenschappelijk bewezen door het AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) in zijn advies van 23 januari 2004. Deze erkenning is ook geldig voor België op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning van de Europese Unie.

2. De Actimel reclame is wetenschappelijk ondersteund door verschillende wetenschappelijke studies, beschikbaar op www.studies.danone.com, gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften waaruit de kwaliteit blijkt van de verschillende studies en resultaten.

Het effect van Actimel op de natuurlijke weerstand wordt ondersteund door meer dan 15 jaar onderzoek rond probiotica. Deze wetenschappelijke studies maken van Actimel met zijn L. Casei Danone één van de meest bestudeerde probiotica bevattende gefermenteerde melkproducten ter wereld.

De intrekking van één van de dossiers ingediend voor evaluatie bij het EFSA in april 2010 komt op geen enkele wijze neer op een erkenning van de afwezigheid van het effect van Actimel, maar is ingegeven door de noodzaak om de door het EFSA weerhouden wetenschappelijke evaluatiecriteria te verduidelijken.

Met betrekking tot het Actimel dossier tenslotte dat een negatief advies heeft gekregen van het EFSA in december 2010; dit handelde over het verband tussen Actimel en de vermindering van een risicofactor op buikloop bij ouderen. Deze claim wordt niet gebruikt op de markt en is volledig onafhankelijk van de claim “Helpt de natuurlijke weerstand te versterken”, waarop de onderhavige reactie betrekking heeft.

Het feit dat een EFSA dossier nog niet kon worden goedgekeurd in opvolging van de inrichting van een nieuw reglementair proces dat tot de strengste ter wereld behoort, tast op geen enkele wijze de kwaliteit van de bestaande wetenschap aan en verandert het effect van de producten niet.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie betreffende de inwerking van Actimel op de natuurlijke weerstand verwijst naar www.uwactimelvragen.be waar de consument zijn vragen kan stellen.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie in kwestie de volgende claim hanteert: “Actimel helpt de natuurlijke weerstand te versterken.”

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen:
- dat deze claim opgenomen is in de Indicatieve lijst van beweringen die mogen worden gebruikt, zoals opgesteld door de Belgische overheid en gepubliceerd op de site van de FOD Volksgezondheid;
- dat deze claim reeds lange tijd in gebruik is in België en dit voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding van de Europese Verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen;
- dat er wetenschappelijke studies bestaan die deze claim kunnen bewijzen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame, op dit punt, in overeenstemming is met de verordening EG 1924/2006. De bepalingen van de verordening laten inderdaad toe om de communicatie verder te zetten tot op het ogenblik van de publicatie van een Europese lijst van toegelaten claims. Tot op heden is deze lijst nog steeds niet vastgelegd.

De overgangsbepalingen van de verordening gelden onafhankelijk van het bestaan of niet van een dossier voorgelegd voor goedkeuring bij het EFSA.

Bovendien heeft de Jury er nota van genomen dat de baten van Actimel zoals deze door de adverteerder werden meegedeeld, als bewezen erkend werden door het AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments).

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de claim “Actimel helpt de natuurlijke weerstand te versterken.” niet van aard is om de consument te misleiden op het vlak van de eigenschappen van het product. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt, en dit zolang de overgangsmaatregelen van verordening EG 1924/2006 van kracht zijn.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de advertentie onder meer vermeldt: “Telkens wanneer we Actimel drinken voegen we miljarden goede bacteriën (probiotica) toe aan ons darmstelsel.”. In het algemeen heeft de Jury benadrukt dat de adverteerder in staat moet zijn om de in de advertentie gebruikte cijfergegevens te staven.

Tenslotte heeft de Jury er, op basis van het schrijven van de adverteerder, nota van genomen dat de intrekking van een bij het EFSA ingediend dossier in april 2010 ingegeven is vanuit de wens van de adverteerder om de door het EFSA weerhouden wetenschappelijke evaluatiecriteria te verduidelijken en op geen enkele wijze neerkomt op een erkenning van de afwezigheid van het effect van Actimel. Met betrekking tot het negatieve advies van het EFSA in december 2010 over het verband tussen Actimel en de vermindering van het risico op buikloop bij ouderen, heeft de Jury er nota van genomen dat deze claim niet op de markt wordt gebruikt en volledig onafhankelijk is van de claim “Helpt de natuurlijke weerstand te versterken”.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DANONE
Product/Dienst: Actimel
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/10/2011