DANONE – 20/02/2013

Beschrijving van de reclame

Voice-over: “En, wat is voor jou essentieel?”
“Dat is samen spijbelen.” (een papa komt zijn kind van school halen)
“Dat is verbonden blijven.” (een mama wordt door een kind gekneveld bij het indiaantje spelen)
“Dat is tonen wie de chef is.” (een papa zet een koksmuts op het hoofd van zijn zoon)
“En dat is ook jezelf elke dag plezier doen.” (een moeder en haar dochter eten een yoghurt)
“Met Danone & fruit, heerlijke yoghurt met lekkere verse melk. Bron van calcium en boordevol fruit.”
“Want wat je vandaag plezier doet, doet je morgen ook nog goed. Danone, geniet volop van het leven.”

Motivering van de klacht(en)

Ongeveer het eerste item dat gebruikt wordt om het product te promoten is de slogan “Samen spijbelen”.
Als lid van een gezin waarin onderwijs heel belangrijk is, was het voor de klager heel stuitend om te merken dat er reclame gemaakt wordt ten voordele van spijbelen. Zulke acties doen het werk kapot van de regering, politie, vele onderwijsinstanties, ... dewelke trachten het spijbelen aan te pakken.
Wat is er het nut van om ouders te straffen voor het spijbelen als er reclame voor gemaakt wordt? Welke dubbele boodschap geeft dit aan de ouders?

Standpunt van de adverteerder

Vooreerst en onafhankelijk van de klacht, houdt de adverteerder eraan te melden dat de reclame al herwerkt is vóór de tussenkomst van de Jury om het product meer op de voorgrond te plaatsen. De scene die het voorwerp uitmaakt van de reactie maakt geen deel meer uit van de reclame.
Het spijt de adverteerder dat de consument deze scene letterlijk heeft geïnterpreteerd terwijl het de algemene geest en de creatieve keuze van de reclame was om absurde humor te brengen. Zo ziet men een mama die gekneveld wordt door een van haar kinderen tijdens het indiaantje spelen, een woordspeling op de ‘chef’ met een koksmuts en de eerste scene op het einde van de schooldag die een actieve vader in kostuum en das opriep die “spijbelt” ten opzichte van zijn werk om zijn kind vroeger van school te halen. De intentie was dus niet om een kind dat spijbelt voor de geest te halen, maar de actieve vader die vroeger aan zijn werk is ontsnapt.
Voor het uitzenden is de reclame zoals gewoonlijk geëvalueerd geweest door een consumentenpanel en er werd geen enkele opmerking gemaakt over deze scene. Als de reclame overigens wel letterlijk zou worden geïnterpreteerd, praat deze nergens het spijbelen van lessen goed.
Het gaat dus om een betreurenswaardig misverstand. De adverteerder denkt dat hij de gevoeligheid van de klager begrepen heeft gezien hij later ontdekt heeft dat het onderwerp ‘spijbelen’ heel actueel is in Vlaanderen, zo leren de initiatieven van de overheid. De scène in kwestie heeft duidelijk weerklank gevonden met deze maatschappelijke problematiek.
De adverteerder heeft vervolgens zijn verschillende engagementen inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid opgesomd, in het bijzonder wat kinderen betreft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot de volgende vraag stelt: “En, wat is voor jou essentieel?” en vervolgens een vader toont die zijn zoon komt ophalen aan de school, met als voice-over in het Frans: “C’est faire à deux l’école buissonnière” en in het Nederlands: “Dat is samen spijbelen”.

De Jury is van mening dat de Nederlandse uitdrukking “spijbelen” precies betekent bewust niet naar school gaan, zich onttrekken van de schoolplicht. Aangezien de uitdrukking “spijbelen” specifiek betrekking heeft op de school worden de beelden die getoond worden in de spot om dit feit te illustreren onvermijdelijk geïnterpreteerd als een vader die zijn zoon komt ophalen voor het einde van de lessen.

De Jury is derhalve van mening dat de Nederlandstalige TV-spot op die manier een gedrag toont dat ingaat tegen de schoolplicht en dat deze spot derhalve geen blijk geeft van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, wat strijdig is met artikel 1, alinea 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Rekening houdend met wat voorafgaat heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

De Jury is daarentegen van mening dat de Franstalige versie niet dezelfde connotatie heeft als de Nederlandstalige versie.

De Franse uitdrukking “faire l’école buissonnière” wordt momenteel immers ook gebruikt in een bredere zin dan het enkele feit van niet naar school te gaan, de lessen te missen. De uitdrukking roept het algemene idee op van iets te ontvluchten. De beelden die uitgezonden worden in de spot om het feit van “faire à deux l’école buissonnière” te illustreren, worden derhalve op een bredere manier geïnterpreteerd en men kan er een vader in zien die zijn werk verlaat om zijn zoon te gaan ophalen bij het einde van de lessen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de Franstalige versie van de TV-spot niet strijdig is met het algemene principe van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef op dit punt.

De Jury heeft tenslotte nota genomen van het feit dat de TV-spot (zowel in het Frans als het Nederlands) gewijzigd werd en dat de scène in kwestie en de verwijzing naar “l’école buissonnière” / “spijbelen” verwijderd werden.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DANONE
Product/Dienst: Yoghurt met fruit
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  20/02/2013